Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych? Złóż w gminie deklarację wstępną!

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Tymbark wraz ościennymi gminami do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Tymbark ogłasza nabór deklaracji wstępnych. Mieszkańcy Gminy Tymbark zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić deklarację wstępną i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Tymbark w terminie do 13 października br. do sekretariatu Urzędu w godzinach pracy Urzędu. Osoby, które złożyły ankiety na montaż kolektorów słonecznych w roku ubiegłym zostaną ujęci w projekcie bez konieczności ponownego składania deklaracji.

Dofinansowanie do instalacji wyniesie  do 60% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dopłaty ze strony mieszkańca zostanie ustalona po uzyskaniu dofinansowania  oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Planowany termin realizacji projektu: 2018-2020. Brak możliwości montażu  instalacji na dachu pokrytym eternitem.

Deklaracje dostępne są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Tymbark w sekretariacie lub  pok. nr 16.  

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr 183325637 wew. 31 lub 32.

Ankieta do pobrania

Informacja UG Tymbark

 

XI Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych

Na strzelnicy kulowej w Limanowej zorganizowano XI zawody strzeleckie służb mundurowych o puchar Starosty powiatu limanowskiego, Wójta gminy Tymbark oraz  dyrektora Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.

W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe drużyny, reprezentujące daną jednostkę mundurową – mówi Grzegorz Dziadoń, prezes UKS „ Tymbark” współorganizator zawodów.

Trzy osoby z drużyny strzelały z karabinów, a dwie wytypowane osoby z pistoletów. Każdy zawodnik wykonał 10 strzałów z postawy leżąc / karabin / i stojąc /pistolet/ z czego 7 najlepszych było ocenianych. Uczestnicy oceniani byli indywidualnie i zespołowo tak z broni długiej jak i krótkiej. Punktacja drużynowa obejmowała wynik trzech zawodników z broni długiej i dwóch zawodników z broni krótkiej. Przy równej ilości zdobytych punktów, tak w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej ten miał wyższe miejsce, kto w swoim strzelaniu miał więcej 10-et, 9-ek, 8-ek itd. – kontynuuje Grzegorz Dziadoń.

Łącznie na starcie stanęło 6 zespołów. Były to drużyny:  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Tymbarku wraz z Zarządem, Obrony Cywilnej Gminy Tymbark, LOK Limanowa, Ochotniczej Straży Pożarnej z Podłopienia, Klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN. Celem zawodów było upamiętnienie 78 rocznicy napaści ZSRR na Polskę, integracja służb mundurowych, popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych oraz udział w Europejskim Tygodniu Sportu  – kończy Grzegorz Dziadoń.

Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

W kategorii drużynowej zwyciężyli:

I miejsce LOK Limanowa – 275 pkt,

II miejsce ZS im. KEN Tymbark – 269 pkt,

III miejsce Obrona Cywilna Gminy Tymbark – 233 pkt,

W kategorii indywidualnej z pistoletu kulowego zwyciężyli:

I miejsce Bogdan Kita – LOK Limanowa 63 pkt,

II miejsce Patrycja Pęcek – ZS im. KEN 61 pkt,

III miejsce Mieczysław Sukiennik LOK Limanowa 53 pkt,

IV Kacper Gromala – ZS im. KEN 50 pkt.

W kategorii indywidualnej z karabinków  zwyciężyli:

I miejsce Mateusz Krzan – ZS im. KEN Tymbark 58 pkt,

II miejsce Przemysław Tokarz – LOK Limanowa 57 pkt,

III miejsce Piotr Drożdżak – LOK Limanowa 55 pkt,

IV miejsce Tadeusz Rybka – Obrona Cywilna 54 pkt.

Dla trzech najlepszych drużyn oraz zwycięzców konkursów indywidualnych z broni krótkiej i długiej przygotowano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których fundatorami  byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy w Tymbarku, Zespół Szkół im. KEN, Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Nagrody wręczyli: Jolanta Dunikowska–Wszołek, dyrektor Zespołu Szkół im. KEN, płk. Jan Dominik, nauczyciel PW w Zespole Szkół im. KEN oraz dowódca tymbarskiego „Strzelca” st. insp. ZS  Robert Nowak.

Na zakończenie turnieju prezes OSP w Tymbarku druh Stanisław Przybylski zaprosił wszystkich uczestników zawodów na smaczną  kiełbaskę z grilla.

Komisji sędziowskiej przewodniczył Leszek Lach, prezes LOK Limanowa.

Na podstawie informacji UG Tymbark, zdjęcia: UG Tymbark

 

Opinie, komentarze Czytelników

 
…„Swoje stanowisko rozpoczął przedstawić prezes zakładu Marek Golonka, ale jego wypowiedź została przerwana stwierdzeniem Pani Przewodniczącej, iż zamyka ona obrady sesji.” 

Ta przenikliwość prowadzącej jest naprawdę  „the best”..

Zapomniała nagle, że jest to firma własna Gminy czy też np. ściąg do odpowiedzi nie miała?

Ale to tylko domysły.

 Pozdrawiam  również redakcję– czytelnik tymbarskiego Portalu

Drugi komentarz nadesłany 30.09.2017 

Pani Jeżowa zachowuje się typowo jak przystało na PO! Nie zapominajmy, że startowała z list wyborczych  tej partii, a teraz przyciska się do PiS. Wybory się zbliżają.

             Zamiejscowy czytelnik fajnego portalu! Dużo zdjęć. OK!!

XXXII Sesja Rady Gminy

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXII Sesja Ray Gminy Tymbark. W programie sesji (oprócz stałych punktów) było:

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. i w uchwale budżetowej na 2017 r. nr XXV/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 13 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/169/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tymbarku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.      
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Tymbark z dnia 6 grudnia 2016 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Tymbark za I półrocze 2017 .

W sesji wzięło udział 11 radnych.

Po interpelacjach radnych Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności, które obejmowało okres czerwiec-wrzesień, gdyż w okresie wakacyjnym nie było sesji zwoływanych w trybie zwyczajnym. Następnie Pani Skarbnik oraz Wójt przedstawili propozycje zmian w budżecie. Wynikały one głównie z faktu wprowadzenia do budżetu środków finansowych z promesy na usuwanie skutków powodzi ( gmina otrzymała środki od wojewody na remont drogi na Podłopieniu, zaczynającej się od DK 28 na wysokości stacji paliw), korekty subwencji oświatowej uwzględniającej korektę wnioskowaną przez urząd  gminy, środki finansowe przekazane na realizację programu 500+ i inne mniejsze kwoty.  Wójt przedstawił, jakie inwestycje są w trakcie realizacji i jakie po zmianie budżetu zostaną zrealizowane. A mianowicie w realizacji: termomodernizacja budynku SP w Tymbarku, wdrożenie e-usług w UG, parking przy SP w Podłopieniu, ukończono „schetynówkę” czyli drogę od GS, obok zakładów do skrzyżowania koło szkoły muzycznej, wymieniono część pokrycia dachowego budynku przedszkola samorządowego, do LDG złożono wniosek na budowę placu zabaw obok SP w Podłopieniu, wykonano modernizację  stacji uzdatniania wody, postawiono dwie wiaty przystankowe, uzyskano środki na program wymiany kotłów węglowych i gazowych. W ramach inwestycji drogowych zostaną zrealizowane: droga na Podłopieniu ze środków na usuwanie skutków powodzi  ( przy czym w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu niżej kwoty, środki zewnętrze, które wynoszą 80% zmniejszą się z kwoty ok,260 tys. (zawartej w promesie), na kwotę ok 200 tys zł) , droga Rysiówka oraz droga obok zakładowych bloków (m.in. wymiana kostki na asfalt i wzmocnienie muru oporowego). Jak podkreślił Wójt na wydatki majątkowe w tym roku wydano rekordową kwotę ok, 4,1 mln zł. 

Radni przyjęli zmiany w budżecie, przy 9 głosach „za” oraz 2 „wstrzymujących się”.

Następny punkt, czyli przyjęcie prognozy finansowej na lata następne stał się powodem do burzliwej dyskusji pomiędzy radnymi a Wójtem. Rozpoczęło się od wypowiedzi radnego Mariana Zimirskiego, który zarzucił, że do prognozy Wójt przyjmuje nowe zadania ( i tu jako przykład wskazał wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy DK 28 w miejscowości Tymbark w kierunku Podłopienia), a „zapomina” się o inwestycjach już wcześniej zgłaszanych i na które zostały już podniesione nakłady ( tu jako przykład wskazał budowę wieży widokowej na Paproci). Radny Zimirski zwrócił też uwagę, że tak ważne inwestycje jak  wodociągowe są projektowane ze środków własnych, a rezygnuje się z pozyskania środków zewnętrznych, zniechęcając się niepowodzeniami w ich uzyskaniu.  I tu rozpoczęła się dyskusja na temat sporządzania dokumentacji na chodniki. Przewodnicząca Pani Jeż ,wyraziła brak zgody na ponoszenie nakładów na rzecz GDDiA, która sama powinna realizować inwestycje, gdyż jest bogatą firmą. Wójt argumentował, że wydatek ok 100 tys. na dokumentację, jest bardzo małym wydatkiem w porównaniu z kwotami, jakie wyda GDDiA na budowę chodników, z których przecież nie korzystają kierowcy jadąc DK 28 tylko piesi – mieszkańcy gminy. Brak tej dokumentacji będzie skutkować tym, że budowa chodników może odsunąć się za wiele, wiele lat (a na tym odcinku budowane są coraz to nowe domy i sprawa staje się bardzo istotna ze względu na bezpieczeństwo), gdyż nie będzie żadnego powodu, aby GDDiA rozpoczęła ich budowę w Tymbarku, a nie w innych miejscowościach w Polsce, przez które biegną drogi krajowe. Powtórzono też wczorajszą dyskusję, czy dobra jest decyzja wójta, że przesunął remont budynku urzędu gminy na lata następne, pomimo bardzo złego jego stanu. Wójt potwierdził, że ma oczywiście świadomość wyglądu budynku, ale uważa, że w związku z faktem, iż nie widzi możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to ze środków własnych powinny być robione inwestycje ważniejsze dla mieszkańców, czyli związane  z infrastrukturą wodną. Wójt przedstawił też argumenty, dla których z DGGiA oddzielnie jest omawiana sprawa skrzyżowania w Tymbarku z DK 28 z powiatówką (koło SP w Tymbarku) , a oddzielnie chodników przy DK 28. Wójt podkreślił, że plan jest elastyczny i winien on uwzględniać perspektywę rozwoju.  Radni przyjęli zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 7 głosami „za” przy 4 wstrzymujących się.

Pozostałe uchwały z porządku sesji zostały uchwalone bez dyskusji (projekty omawiane były wczoraj na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji).

W punkcie „wolne wnioski” Przewodnicząca Rady Zofia Jeż przeczytała pisma związane z wezwaniem prezesa ZGK w Tymbarku Sp,. o.o. o solidarną zapłatę kwoty ok.800 tys.zł, jakie zostało skierowane do byłego prezesa Pana Stanisława Sajdaka oraz Gminy, jako właściciela 100% udziałów w Spółce. W związku z faktem, iż część radnych opuściła posiedzenie sprawa kapitału zakładowego ZGK została sprowadzona do krótkiej wymianie zdań pomiędzy radnymi a wójtem. Wójt zarzucał radnym, że od lutego nie podjęła dyskusji na ten temat, nie została zwołana żadna komisja w celu omówienia problemu, pomimo kilku pism skierowanych od wójta do Komisji budżetowej.  Radni, w osobach Pani Jeż oraz radnego Zimirskiego, oświadczyli, że Rada nie będzie się zajmować tym tematem, bo po pierwsze nie jest to ich sprawa, a po drugie nie dadzą się wprowadzić w coś, co ich zdaniem mogłoby się zakończyć odpowiedzialnością prawną. Wręcz sugerowali, że kryje się tutaj „drugie dno”, którego celem jest obniżenie wartości zakładu w celu podejmowania dalszych celów zmierzających do sprzedaży zakładu. Sugerowali też, że działania prezesa będą skutkować wzrostem cen za wodę, śmieci. 

Swoje stanowisko rozpoczął przedstawiać prezes zakładu Marek Golonka, ale jego wypowiedź została przerwana stwierdzeniem Pani Przewodniczącej, iż zamyka ona obrady sesji.

IWS

 

 

Kto czyta książki – żyje podwójnie (Umberto Eco)

    29 września 2017 r. uczniowie klas 1- 4 Szkoły Podstawowej w Tymbarku  mogli uczestniczyć   w niecodziennym spotkaniu z pisarzem – Waldemarem Cichoniem. Jest on autorem cyklu książek dla dzieci, które przedstawią niesfornego, a zarazem sympatycznego  kotka Cukierka.

   Wcześniej  w fantastyczny świat kocich opowieści wprowadziły panie uczące w klasach 1- 4 oraz młodzież z ZS KEN w Tymbarku, z panią Lucyną Woźniak. Licealistki, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom, zaprezentowały opowiadania Waldemara Cichonia z książki „ Gdzie jesteś Cukierku?

    W piątkowy poranek autor opowiadał o swojej twórczości, czytał fragment swojej książki wraz z  z maskotką symbolizującą bohatera  książek . Okazało się, że mały, pręgowany kotek, który wydawał się  się słodki i nieporadny,  potrafił poprzewracać życie domowników do góry nogami! Cenił sobie swobodę i przede wszystkim dobrą zabawę. Uczniowie zadawali pytania, np. jak powstają książki, czy lubi to, co robi, czy wszystkie historie są prawdziwe?

Na koniec „ Moliki książkowe” w przebraniu kotka  podziękowały pisarzowi  za miłe spotkanie.

Każdy uczeń mógł zakupić wybraną książkę i otrzymać dedykację oraz autograf autora. Spotkanie z Waldemarem Cichoniem było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem i zachętą do sięgnięcia po jego książki.

   Spotkanie autorskie z pisarzem, realizowanie w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  miało na celu  nauczenie najmłodszych czerpania przyjemności
z literackich podróży, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, kształtowanie nawyku  częstego sięgania po książkę.

  Irena Zwierczyk, Anna Sadkiewicz