XXXIII Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiejszy porządek XXXIII Sesja Rady Gminy Tymbark ( w której wzięło udział 8-miu radnych) czyli:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
 • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym należności stanowiących dochody budżetu Gminy Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, na terenie Gmin: Limanowa, Laskowa, Tymbark, Słopnice, Łukowica oraz Miasta Limanowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Marka w Tymbarku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie  Gąsawa
  w powiecie żnińskim, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2016/2017,

został rozszerzony o dwa następne punkty:

 • Przyjęcie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku,
 • Przystąpienie Gminy Tymbark do Klastra Energii. 

Radni przyjęli następujące uchwały:

Zmiany w budżecie.

Zwiększono dochody na kwotę 81 600 zł (dodatkowe wpływy ze sprzedaży, z najmu, z podatku od osób fizycznych), które w części przeznaczono  na drogi  i remont remizy OSP ( w ramach środków sołeckich), ale przede wszystkim na wypłatę 13-tego wynagrodzenia dla nauczycieli).

W wyniku zmian budżet przedstawia się następująco:

Dochody w łącznej kwocie 28.517.129,52  zł   w tym;

 • dochody bieżące  –   521.510,52 zł
 • dochody majątkowe  –    995.619,00 zł

  Wydatki w łącznej kwocie   29.659.300,52 zł   w tym;

           1)  Wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.540.619,52 zł

            w tym:        

a)  wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 12.890.001,37 zł z czego:

                 -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  –  8.421.761,82 zł

                – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    –  4.468.239,55 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące –  232.207,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  248.411,15 zł

d) wydatki na obsługę długu  – 170.000,00 zł.

 2). Wydatki majątkowe w łącznej kwocie  4.118.681,00 zł 

 3) deficyt                  1.142.171 zł 

4) przychody            2.239.171 zł

5) rozchody             1.097.000 zł.

Dopuszczenie zapłaty instrumentem płatniczym.

Uchwała pozwalająca na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów zastosowania terminalu płatniczego w Urzędzie Gminy.

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych…”

Działania mające na celu pozyskania środków na OZE (odnawialne źródła energii) prowadzone przez kilka samorządów powiatu limanowskiego.

Inne uchwały to:

Seria uchwał stanowiących akty założycielskie ośmioklasowych szkół na teremie gminy Tymbark oraz określające obwody szkolne. 

Uchwała podjęta na wniosek Wojewody Małopolskiego w sprawie darowizny kwoty 5 tys. zł na rzecz gminy Gąsawa (woj. kujawsko – pomorskie) – gminy, która ucierpiała podczas sierpniowej wichury. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacja pozarządowe w 2018 roku ( na ich realizację przyjęto kwotę 82 tys. zł).

Uchwała w sprawie przystąpienia do Klastru Energii (odnawialnej). Jest to porozumienie różnych podmiotów, w tym jednostek samorządowych, które ma na celu wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Ma ono  na celu  poprawę stanu środowiska, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wzmocnienia lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnych dostępnych zasobów energetycznych.

W punkcie „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”,  głównymi tematami były: organizacja ruchu, sprawa bezpieczeństwa pieszych (brak przejścia obok przedszkola „U Cioci Agatki”) przy nowo wyremontowanej drodze obok zakładów i szkoły muzycznej,

brak lub remont przystanków,  oświetlenie przy drodze Jackówka w Piekiełku , oczyszczania rowów przydrożnych, brak porządku w parku i inne. W tym miejscu wójt zaapelował do radnych, aby przekonywać mieszkańców, aby proste prace wykonywać we własnym zakresie, oczywiście w zakresie posiadanych możliwości. 

Dłuższa dyskusja była przy sprawie odśnieżania dróg. Umowa z ZGK będzie obowiązywać od grudnia do marca. W pozostałym okresie ewentualne odśnieżania są na podstawie jednorazowych zleceń wydawanych przez Urząd Gminy (jak np w przypadku opadów podobnych do dnia dzisiejszego).  

W posiedzeniu sesji wziął udział nowy komendant Komisariatu Policji w Tymbarku komisarz Dariusz Biedroń. Radni wskazali miejsca, które ich zdaniem powinny być objęte szczególnym nadzorem przez policję.

Po odczytaniu pism, jakie zostały skierowane do rady Gminy Tymbark, Przewodnicząca zamknęła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Tymbark.

Irena Wilczek-Sowa