Czwarty instrument od Parafii Tymbark.

Dzięki przychylności księdza proboszcza dra Jana Banacha i ofiarności tymbarskich parafian Strażacka  Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” wzbogaciła się o nowy instrument. Jest to saksofon sopranowy marki Antiqua zakupiony za kwotę 3490 złotych; w tym 2820 złotych to środki ze składki w czasie sumy w dniu 31 grudnia ubiegłego roku, a pozostała część, w kwocie 670 złotych, została zapłacona ze środków OSP Tymbark.

Jest to dla nas piękny prezent na początku roku 2018, w którym orkiestra obchodzi swój srebrny jubileusz. Składkę w ostatnią niedzielę grudnia zapoczątkował cztery lata temu ówczesny proboszcz ksiądz prałat Edward Nylec, a od dwóch lat tą formę pomocy kontynuuje obecny ksiądz proboszcz dr Jan Banach.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni i serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi i  wszystkim ofiarodawcom- mówi Ryszard Gawron, kierownik orkiestry.

W czasie niedzielnego koncertu kolęd i pastorałek, który rozpocznie się w tymbarskim kościele o godzinie 15.00, nowy instrument zabrzmi po raz pierwszy i zostanie oficjalnie przekazany orkiestrze. W koncercie wystąpią: Gloria Mariae, Laus Deo, Chór Parafialny i Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton”.

Tekst i zdj. St. Przybylski

 

Kwaśniakówka zostanie zmodernizowana!

W listopadzie ub.r.  informowaliśmy, że Wojewoda zaakceptował wstępną listę zdań drogowych, które mogą uzyskać dofinansowanie. Na liście tej znajdowała się droga gminna Kwaśniakówka w miejscowości Podłopień i Tymbark.   Decyzja została ostatecznie podjęta i  Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę tej drogi.

Zakres robót przy jest szeroki: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty nawierzchniowe, odwodnienie drogi, roboty wykończeniowe (pobocza, plantowanie i obsianie skarp), montaż barier energochłonnych, wykonanie krat stalowych na elementach betonowych w miejscu zjazdu, przebudowę sieci gazowej i energetycznej oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową Tymbark- Jodlownik.  

Wartość inwestycji to 425 tys. zł, w tym ze środków zewnętrznych: 212 tys. zł. Termin realizacji zadania to kwiecień-wrzesień 2018 roku.

Obecnie ogłoszono przetarg na realizację zadania.

 

Droga Kwaśniakówka – stan 19.01.2018 r.

 http://tymbark.in/wojewoda-zaakceptowal-liste-drog-przeznaczonych-do-remontu-w-tym-jest-kwasniakowka/

Polityczna  Stacja Uzdatniania Wody w Tymbarku

            Szanowni Państwo, w ostatnim okresie padło wiele pomówień, nieprawdy i najzwyklejszych kłamstw pod adresem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, a mają one związek z planowanymi pracami przy rozbudowie sieci wodociągowej i modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody. Poniżej przedstawiam fakty, nie mam zamiaru komentować „osobistych wycieczek” pod moim adresem, jednak nie pozwolę na to,  aby osoby publiczne przedstawiały w złym świetle Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o. o. i zatrudnionych w nim pracowników.

Kłamstwo Pana Radnego Zimirskiego. Na Sesji Budżetowej i wcześniejszym posiedzeniu wspólnych Komisji ze strony tego Pana padło stwierdzenie. „Przeznaczając pieniądze na remont wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu – dotujemy Zakład Gospodarki Komunalnej…..”. W umowie  dzierżawy podpisanej pomiędzy Wójtem Gminy Tymbark, a ZGK Spółką z o. o. dotyczącej oddania w dzierżawę mienia komunalnego, jeden z paragrafów stanowi  „Wydzierżawiający jest inwestorem wszelkich robót związanych z budową, odbudową, przebudową, rozbudową i modernizacją przewodów i urządzeń wodno- kanalizacyjnych, zwiększających wartość środków trwałych lub tworzących nowe środki trwałe”. Przytoczony zapis pochodzi z umowy sporządzonej przez poprzedniego Wójta, umowa o takiej samej treści obowiązuje dzisiaj.

Kłamstwa wspólne, Pana Zimirskiego, Pani Jeż i pozostałych członków Klubu Radnych „Nasza Gmina”. Poniższy cytat pochodzi z oświadczenia tegoż Klubu zamieszczonego na jednym z lokalnych portali. „…Dotyczy to modernizacji budynku stacji uzdatniania wody na Podłopieniu należącej do  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, który w przedstawianych Radzie kalkulacjach do ustalenia cen wody ujmował amortyzację zarówno linii wodociągowej jak i budynków z nią związanych. Dofinansowanie tego zadania przez gminę byłoby ukrytą formą pomocy Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Radni Klubu Nasza Gmina nie wyrażają zgody na dofinansowanie nieudolnie prowadzonego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przecież remont budynku można wykonać siłami własnym Zakładu…” Stwierdzenia takie, ze strony wyżej wymienionych, padały również  na Komisjach i Sesji Budżetowej. Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Podłopieniu nigdy nie  należał do  Zakładu Gospodarki Komunalnej, był i jest własnością Gminy Tymbark, nie był też nigdy brany pod uwagę do ustalania cen wody. Nie jestem w stanie odnieść się do fragmentu: „Dofinansowanie tego zadania przez gminę byłoby ukrytą formą pomocy Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Radni Klubu Nasza Gmina nie wyrażają zgody …” Niestety wykracza to poza moją zdolność logicznego myślenia, bo co może mieć wykonanie remontu budynku należącego do Gminy z formą dofinansowania ZGK, w dodatku …ukrytą. Co do cytatu „…nieudolnie prowadzonego Zakładu Gospodarki Komunalnej.” Powiem tyle, ludzie przychodzący do nas załatwić różne sprawy, zauważają pozytywne zmiany, które są efektem ciężkiej pracy wszystkich pracowników.

            Poniżej przedstawiam Ekspertyzę Techniczną budynku Stacji Uzdatniania Wody. Ocena techniczna została wykonana przez eksperta w zakresie „Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego”. Zacytuję najistotniejsze wnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych makroskopowych oględzin i analizy statyczno- wytrzymałościowej można sformułować następujące wnioski i zalecenia.

 1. Stan techniczny budynku jest zły
 2. Zły jest stan ściany wewnętrznej i zewnętrznej od strony zachodniej
 3. Zachodzi konieczność ocieplenia ścian zewnętrznych budynku
 4. Wykonać należy ocieplenie stropu nad parterem
 5. Zachodzi konieczność wykonania wymiany tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku
 6. Wymienić należy stolarkę okienną
 7. Wymienić należy ślusarkę drzwiową oraz stolarkę drzwiową
 8. Wymienić należy elementy więźby dachowej wraz z pokryciem dachu i obróbkami blacharskimi
 9. Przemurować należy kominy ponad dachem i ponad stropem nad parterem wraz z wymiana czapek kominowych
 10. Doprowadzić pomieszczenia do standardów odpowiadających współczesnym wymogom higieniczno – sanitarnym
 11. Wymienić instalację centralnego ogrzewania wraz z piecem do co
 12. Wymienić instalację wodno – kanalizacyjną w budynku
 13. Wymienić instalację elektryczną wewnętrzną i siły
 14. Wymienić lub zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane elementy w instalacji uzdatniającej wodę w hali filtrów w budynku
 15. Wykonać odwodnienie obwodowe budynku z rur peszla Ø 100 mm
 16. Poprawić stan izolacji poziomej pod posadzkowej i pionowej ścian fundamentowych”

Najistotniejsze jest to co zawierają – uwagi końcowe i podsumowanie tej Ekspertyzy.

 • „Ekspertyza sporządzona zastała w celach oceny stanu technicznego istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Tymbarku i możliwości bezpiecznego jego użytkowania dla obsługi.
 • W chwili obecnej w takim stanie technicznym budynek nie może być w sposób bezpieczny użytkowany w zakresie higieniczno – sanitarnym, stanowi zagrożenie dla osób przebywających w nim w zakresie bezpieczeństwa życia i zdrowia.”

             Nawet gdyby Gmina zleciła nam wykonanie wyżej wskazanych prac, nigdy nie odważyłbym się ich zrobić,  jak to napisane  w Klubowym –  Oświadczeniu  ”.. Przecież remont budynku można wykonać siłami własnym Zakładu..” Na prawie każdą pracę musielibyśmy wynająć podwykonawcę, co w sumie byłoby o wiele droższe dla Gminy. Ekspertyzę Techniczną miałem na wspólnym posiedzeniu Komisji, przekazałem ją Radnym, żaden Radny opozycyjny do Wójta, nawet jej nie wziął do ręki. Pomimo wielokrotnych próśb przedkładanych przeze mnie Radnym w ostatnich dwóch latach, aby zechcieli zobaczyć jak wygląda fizycznie ten budynek, żaden z opozycyjnych Radnych nie wyraził zainteresowania, a pozostali potrafili to zrobić. Poniżej kilka zdjęć, to dla tych radnych, którzy do dzisiaj nie wiedzą o czym decydowali.

            Ze strony Pani Jeż padły też pod moim adresem zarzuty „.Gdy Zarząd Gospodarki Komunalnej kupuje nowy sprzęt albo wykonuje remont dachu, to nie pyta Rady Gminy o zgodę, bo robi to z własnych środków”. Nie pytałem i pytał nie będę, od wytyczania kierunków rozwoju, bieżącej oceny, wyrażania zgody na podejmowane działań jest Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, a Rada Gminy, którą nadal serdecznie zapraszam do odwiedzin, jak chce zobaczyć, w jakim stanie był Zakład z chwilą przejęcia przeze mnie (dokumentacja fotograficzna do wglądu), a jak wygląda teraz. Na pomoc tej Rady na pewno nie możemy liczyć, a szkoda, bo Zakład ten powinien być jej wizytówką Bardzo Was Szanowni Radni, Panie i Panowie proszę, nie przeszkadzajcie nam. 

            Przy tej okazji chcę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku za pracę, bo to dzięki nim, ich pomysłom udało się własnymi siłami dużo zrobić, a plany są jeszcze ambitniejsze.

Prezes Zarządu, Marek Golonka