XXXV Sesja Rady Tymbark i …dyskusja po

Na dzisiejszą XXXV Sesję rady Gminy Tymbark przybyło 13 radnych (zabrakło Stanisława Czernka oraz Zbigniewa Papieża) oraz ponad 30-tu mieszkańców Gminy Tymbark. Porządek obrad był taki sam, jaki był planowany na sesję, która się nie odbyła z powodu nieobecności grupy radnych. W punkcie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  proponowane zmiany finansowe omówiła Pani Skarbnik Zofia Duda, a merytoryczne uzasadnienie zmian przedstawił Wójt Gminy. Argumenty są już ogólnie znane (były już przytaczane). 

Wójt zwrócił się do radnych z wnioskiem, aby uzupełnić niewystarczające środki, jakie zostały  zapisane w budżecie na:

  • realizację sieci wodociągowej na Zamieściu (od Przylasek wzdłuż drogi krajowej, osiedle Pasykówka, Skrzatki, Puty, z przejściem pod Słopniczaną i połączenie z siecią tymbarską, w wyniku czego cała sieć uzyska dodatkowe zasilenia wody z Zamieścia, jak też podniesienia ciśnienia wody na osiedlu Brodkówka),
  • wymianę urządzeń oraz modernizację budynku uzdatnianiania wody (pkt 1 i 2 stanowi kompleksowe rozwiązanie zapewnienia wody dla większej części Gminy Tymbark, w sumie brakuje 220 tys., przy i tak wyniku przetargu poniżej wartości kosztorysowej),
  • wykonanie dokumentacji pod budowę chodnika przy krajówce od Tymbarku w stronę Podłopienia (w 2017 roku Rada przeznaczyła 100 tys., w wyniku przetargu ofertowego uzyskano 88 tys., jednakże Rada obniża środki do 60 tys.) 

Zaplanowana przez Wójta inwestycja, i poddana pod głosowanie Rady, to poszerzenie asfaltu obok kościoła w Podłopieniu, w celu uzyskania miejsc parkingowych (alternatywne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na drodze powiatowej). 

Brakujące środki Wójt zamierzał pożyczyć z zadania „sieć wodociągowa obok Biedronki”, w związku z faktem, iż nie jest jeszcze przygotowana dokumentacja, wiec inwestycja nie rozpocznie się w pierwszej połowie roku, stąd nie ma powodu zamrożenia środków  oraz z zadania OZE  (odnawialne źródła energii).  Niezbędne środki do realizacji tych inwestycji byłyby na bieżąco uzupełnione.  

Radni nie mieli żadnych pytań, nie podjęli dyskusji nad zaproponowanymi zmianami w budżecie. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie, radni 7 głosami „przeciw”, przy sześciu „za” odrzucili uchwałę. 

Następnie Rada przyjęła jednogłośnie uchwałę  w sprawie zmian w wieloletnim planie oraz uchwałę w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Limanowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Piekiełko- Tymbark – budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi ” i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu.

W związku z faktem, iż sesja była zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej i w porządku obrad nie było wolnych wniosków przewodnicząca zakończyła sesję, ale to nie zakończyło dyskusji. Rozpoczął Wójt, który zwrócił się do radnych, aby wytłumaczyli mu z jakiego powodu nie przyjęli zmian, aby powiedzieli, jakie zmiany byłyby dla nich do przyjęcia. Do dyskusji bardzo żywiołowe włączyli się przybyli na sesję mieszkańcy, w tym w głównie z Podłopienia. Wyrażali swoje oburzenie z powodu braku poparcia Wójta w sprawie wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Temat tej inwestycji omówił szerzej przybyły na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański. Podkreślił, że większość dróg dojazdowych do Gminy Tymbark to drogi powiatowej, stąd powiat jest żywo zainteresowany problemem bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę, że przez centrum Tymbarku są ograniczenia tonażowe ( i nawet jest wniosek o dalsze ograniczane, co spowodowałaby dalsze zakazy  wjazdu) to powoduje, że cały ciężki ruch z  kierunku Dobrej skierowany jest na Podłopień. Co się tam dzieje widać na co dzień, a już szczególnie w niedziele i w okresie różnych nabożeństw w kościele. Pojawiła się szansa,  że problem ten zostanie w pewnym stopniu rozwiązany. Mogłyby być zrobione ok. 60 miejsc parkingowych. Powiat zastosowałby procedurę uproszczoną, co jest możliwe, gdyż właściciele działek zobowiązali się do bezpłatnego przekazania ich części pod parking ( na pytanie Pani Jeżowej, czy są zgody tych właścicieli,  ze sali odezwały się głosy, że nie tylko są  zgody, ale właściciele są tu obecni i to potwierdzają). Ponadto w zakresie innych miejscowości to powiat również będzie realizował inwestycje chodnikowe, gdyż takie wnioski już wójt składa, ale warunkiem koniecznym tych inwestycji jest przygotowanie przez gminę dokumentacji.  W tym miejscu wywiązała się dyskusja dlaczego tych chodników nie planuje się na Zamieściu oraz przy drodze krajowej ( dlaczego nie dalej, aby objąć dalsze osiedla). Radny Juszczak przypomniał Pani Jeżowej, źe ona jest w ogóle przeciwna współfinansowania przez gminę inwestycji  chodnikowych przy krajówce. Głos zabrał radny Zimierski, że mieszkańcy wprowadzani są przez Wójta w błąd,  bo wszystko zależy od Wójta i to jest jego problem. W lutym będzie on posiadać wolne środki (szacuje się, że ok 300 tys.zł) i powinien je przeznaczyć na te inwestycje. Wójt odniósł się, że Rada, podobnie jak w roku 2015, chce, aby wolne środki wykorzystywać na początku roku, co jest niemożliwe, gdyż Gmina musi posiadać rezerwowe środki finansowe na różnie zdarzenia w ciągu całego roku.

Dyskusja była bardzo gorąca. Radni, którzy głosowali przeciw uchwale zaczęli pojedynczo opuszczać salę konferencyjną (pomimo, że przybyli mieszkańcy nadal oczekiwali od nich odpowiedzi na pytania).  Po zakończonej dyskusji  w sali,  przeniosła się ona (częściowo) przed budynek Urzędu.

Irena Wilczek-Sowa