Ty też możesz zostać Bohaterem!

 „Ty też możesz zostać Bohaterem” –  to temat zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanych przez Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku dla dzieci i młodzieży w okresie tegorocznych ferii zimowych.

         Szkolenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku przeprowadził drużynowy ZS Paweł Mamala, ratownik medyczny, uczeń maturalnej  klasy policyjnej tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN.

          Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania był pokaz podstawowego umundurowania, broni oraz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego, przygotowany przez sekcyjnych ZS Dawida Grysa i Kamila Smorońskiego.

           Jak zapewniają organizatorzy tego przedsięwzięcia: Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku  i Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku tego typu zajęcia dla dzieci i młodzieży  będą kontynuowane.

Robert Nowak

XXXVI Sesja Rady Gminy Tymbark – sesja jednomyślności

Dzisiaj odbyła się sesja Rady Gminy Tymbark. Jej program (opisany w materiale o wspólnym posiedzeniu komisji (TUTAJ) został poszerzony o punkt mający na celu korektę uchwały z grudnia ubr. w sprawie dotacji dla przedszkoli niepublicznych).  Na sesję przybyła grupa mieszkańców gminy (jeden z nich podarował paniom po białej róży w okazji dzisiejszych Walentynek), Starosta Limanowski Jan Puchała, członek Rady Powiatu Czesław Kawalec, dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański. Tematem, który budził zainteresowanie była uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Było to, używając terminologii sportowej, trzecie podejście do tematu. Pierwsza sesja nie odbyła się z powodu nieobecności głównie radnych Klubu Radnych Nasza Gmina, na drugiej- bez słowa uzasadnienia – głosami radnych tegoż klubu uchwała została odrzucona.

Do przedłożonych projektów uchwał została wprowadzona przez Wójta zmiana w zakresie zabezpieczenia środków na OZE. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie na 2019, co jest zgodne z harmonogramem we wniosku o dofinansowanie złożonymi wspólnie z innymi gminami.  Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy omówiła Skarbnik Pani Zofia Duda, która podkreśliła, że zgodnie właśnie zakończonym sprawozdaniem finansowym na 31.12.2017 zaproponowana przez Wójta wysokość wolnych środków do pokrycia części zaplanowanych wydatków jest kwotą bezpieczną, która nie utrudni realizację innych zadań przyjętych do budżetu na 2018 rok.  Uchwała została przyjęta  przez wszystkich obecnych radnych (14, na sesji zabrakło jedynie radnego Zimirskiego). Podobnie  (jednogłośnie) radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018. 

I w ten sposób radni zapewnili środki finansowe ma min.

  • sieć wodociągową na Zamieściu i połączenie jej z siecią w Tymbarku, przez co zostanie utworzona jedna sieć zasilana z kilku ujęć,
  • na rozszerzenie inwestycji mającej na celu wymianę urządzeń do uzdatniania wody o przebudowę budynku uzdatniania wody, czyli  zadanie pod nazwą „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” zostało zmienione na zadanie pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.” 

Powyższe zadania będą realizowane wspólnie przez firmę i za kwotę ustaloną w wyniku grudniowego przetargu. 

  • wykonanie projektu chodnika przy drodze krajowej DK 28 od Tymbarku w stronę Podłopienia,
  • wykonanie dokumentacji na chodnik oraz poszerzenie pobocza, które będzie wykorzystywane jako parking, obok kościoła parafialnego w Podłopieniu,
  • wykonanie modernizacji drogi Kwaśniakówka (kwota uzyskana w wyniku przetargu przeprowadzona w styczniu okazała się wyższa niż zabezpieczona na ten cel w budżecie).

Zakończył się spór Wójt Gminy – grupa radnych (głównie Klub Radnych Nasza Gmina)  w sprawie zmian w budżecie. Teraz pozostała tylko ich realizacja dla dobra Mieszkańców.

Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad zostały  również jednogłośnie.

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał Jan Puchała. Podziękował za dzisiejszą sesję, pokreślił że jest mile zaskoczony, podziękował Wójtowi za wygospodarowywanie wolnych środków,  Pani przewodniczącej i wszystkim radnych,że stanęli pod podziałami.  Omówił, jakie prace mogą zostać wykonane we współpracy między samorządami gmina – powiat (chodniki, rondo:krajówka-NOK), co jest tym bardziej prawdopodobne przy dobrej współpracy oraz bardzo pozytywnym podejście do tych inwestycji przez władze powiatu. Zadłużenie gminy jest niewielkie, więc nie ma problemu.  

Do podziękowania przyłączył się Czesław Kawalec. Dyskusja była długa, ale najważniejsze, że zakończenie jest bardzo dobre. Również złożył deklarację współpracy między samorządami. Pogratulował, że na sesję przybyli mieszkańcy, co świadczy, że są oni zainteresowani sprawami gminy, poświęcając swój wolny czas. 

W dyskusji powróciła sprawa zgłoszona przez mieszkańców Podlasu (koło przekaźnika), czyli doprowadzenie chodnika przy krajówce na wysokość ich osiedla. Wójt ponownie złożył deklarację, że w miarę pojawiania się wolnych środków dokumentacja ta na pewno zostanie wykonana.  Podobnie jak remont drogi na Pasternakach (która to został w grudniu wykreślona przez Radę z budżetu).

W tej spokojnej, pozytywnej atmosferze, została zakończona XXXVI Sesja Rady Gminy Tymbark.

IWS