„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” – dzieci z tymbarskich szkół też!

W dniach 19-22 lutego 2018 roku  40 uczniów  szkół podstawowych z Tymbarku, Zawadki oraz Podłopienia (klasy I, III i IV)  po raz trzeci będą uczestniczyć w kursie nauki jazdy na nartach ( 16 godz. lekcji) w ramach programu „Jeżdżę z głową”, współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Program ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.

Całkowity koszt realizacji programu wynosi 19.374,00 zł. Kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego   wynosi 6.800 zł, środki z budżetu gminy – 12.574,00 zł (w tym opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie po 100 zł na ucznia brutto). Zajęcia nauki jazdy na nartach odbywają się na stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej.

na podstawie informacji UG Tymbark

Zebranie Wiejskie w Tymbarku

W ramach cyklu zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach Gminy Tymbark dzisiaj w remizie strażackiej odbyło się Zebranie Wiejskie Wsi Tymbark.

Zebraniu przewodniczył Sołtys Wsi Tymbark Andrzej Ligas. Po przywitaniu władz gminy Tymbark, zebranych mieszkańców (przybyło 42 osoby) oddał głos wójtowi, który przedstawił informację z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2017 rok oraz przedstawił budżet i ważniejsze planowane zadania inwestycyjne na 2018 rok.  Na zakończenie Wójt podziękował za pracę, dzięki której było możliwe wykonanie zadań w 2017 oraz przygotowanie budżetu na 2018. Podziękował wszystkim radnym na współpracę, Pani Sekretarz Stanisławie Kaptur, Pani Skarbik Zofii Dudzie, kierownikowi inwestycji Zbigniewowi Kordeczce, Pani kierownik GOPS Dorocie Ogórek i innym pracownikom oraz mieszkańcom na wsparcie.

Następnie sołtys Andrzej Ligas przedstawił sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za rok 2017. Gospodarkę drewnem przedstawił Tadeusz Rybka.

Ostatnim punktem Zebrania były wolne wnioski. 

Pan Przybylski – podziękował na dobrą współpracę na linii OSP – samorząd. Zwrócił uwagę, że rok 2018 jest rokiem jubileuszy, stąd należy się zastanowić jak je uczcić. 100-cie Odzyskania Niepodległości , 140-cie powstania OSP Tymbark, 25-cie Orkiestry „Tymbarski Ton” oraz 25-lecie organizacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Tymbarku. Plany są różne: wydawnictwo książkowe, tablica na frontonie budynku, o ludziach którzy działali w straży (o ok.100 osobach).  Przedstawił również plany inwestycyjne, w tym przede wszystkim zakup nowego, lekkiego samochodu strażackiego, który wyjedzie na każdy szczyt.

Pan Palka podziękował (szczególnie Pani Jeż oraz sołtysowi) za załatwienie sprawy korytek przy ul.Kościelnej.

Pan Jaroszyński – zwrócił uwagę, aby przedsiębiorcy, którzy wycinają drzewa byli zobowiązani nasadzać nowe, bo robią się pustynie, powietrze jest zanieczyszczone. 

Pani Beberok – poprosiła, aby zwrócić uwagę firmie odśniezającej chodniki, aby nie zasypywała wjazdów do domów.

Pani Jeż – rozpoczęła swoją podziękowaniem za kulturę, jaka panuje na tym zebraniu, w przeciwieństwie do zebrania, jakie w ubiegłą niedzielę było na Podłopieniu. Stwierdziła, że Podłopień uzurpuje sobie prawo do wójta i całej gminy, i że uważa, że wszystkie inwestycje mają być robione na Podłopieniu.  Podziękowała sołtysowi, że nie pozwala, aby pieniądze z Tymbarku były wydawane w innych miejscowościach. Stwierdziła, że wodociąg obok Biedronki powinien być zrobiony jeszcze w tym roku, nie tylko dokumentacja. Zarzuciła złą politykę przetargową w gminie, oraz że ZGK nie składa żadnych wniosków o środki zewnętrzne. To, że jest niska cena na śmieci to nie jest do końca prawda , bo mieszkaniec kupuje worki,  które w innych gminach są w cenie. Stwierdziła, że jest wiadome, że w przyszłym roku wszystkie opłaty pójdą w górę. Jako przykład podała, że ma telefony od mieszkańców, że podatek od nieruchomości wzrósł, a ona o tym nic nie wie. Chodnik przy drodze powiatowej od strony przedszkola do Kopanej Drogi powinien być już zrobiony w 2015 roku. Na zakończenie stwierdziła, że ona zawsze mówi prawdę i ma świadomość, że  będzie atakowana, ale jest ona do tego przyzwyczajona.  

Do wypowiedzi Pani Jeżowej odniósł się Wójt, zadając retoryczne pytanie „kto kogo atakuje”. Stwierdził, że jest wójtem całej gminy. W 2017 roku największe inwestycje była właśnie realizowane w Tymbarku. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej oraz remont ulicy od GS do skrzyżowania z powiatówką. W zakresie przetargów to wszystkie informacje są publiczne. Zwrócił uwagę, że to właśnie Klub Radnych przyjmuje poszczególne drogi do budżetu i określa ich wartość, a nie jak on to proponuje jedno zadanie „budowa i remont dróg gminnych” i wówczas wykonawcy nie mieliby żadnej wiedzy o teoretycznej wartości zadań. Przypomniał, że był też atakowany za zadania wykonywane wspólnie z powiatem, że za duże środki są na te cele wydawane,  i  dlatego nie realizował od razu chodnika do Kopanej Drogi, jak też z uwagi  na realizację dwóch dużych inwestycji, o których już mówił.  W zakresie zarzutu, że nie pozyskał środków na inwestycje wodociągowe, to w ubiegłym roku obszernie o tym fakcie informował, i na zebraniach i w Informatorze. Brak dofinansowania wynika z  obiektywnych powodów, na które gmina nie ma wpływu (wysokie dochody własne gminy, wysoki stopień uprzemysłowienia).  W zakresie wartości prac związanych z wykonaniem dokumentacji na chodniki przy krajówce, które Pani Jeżowa określała, że są za wysokie (powołując się na informacje, jakie otrzymała  w mieście Limanowa)  to stwierdził, że po pierwsze wynika to ze złożonych ofert oraz  że zakres prac nie jest zawsze porównywany. Jako przykład podał chodnik w Piekiełku za 60 tys. zł, który jest dwukrotnie krótszy, a  Pani Jeżowa nie negowała tej  ceny. Poza tym przypomniał, że Pani Jeżowa w ogóle była przeciwna, aby gmina pokrywała koszt dokumentacji na chodniki przy krajówce. Na zakończenie wypowiedzi Wójt zwrócił się do Pani Jeżowej, że mieszkańcy nie przyszli tutaj  słuchać dyskusji  między nimi, lecz aby zgłaszać swoje uwagi i zadawać pytania. Rozmawiajmy o tym co dla Tymbarku jest potrzebne.

I faktycznie wymianę zdań Pani Jeż – Wójt przerwali obecni  na zebraniu, mówiąc, że nie przyszli tu, aby wysłuchiwać ataków, a Pani Jeżowa sieje tu ferment. Jeden z mieszkańców stwierdził też, że poprzez portal „limanowa.in” Pani Jeżowej ośmiesza Tymbark.

Pani Skarbnik Zofia Duda odniosła się do sprawy podatku od nieruchomości. Podatek  (stawki na metr) jest bez zmian. Problem  w tym, że była przeprowadzana inwentaryzacja nieruchomości. Jej wyniki zostały wpisane do ewidencji geodezyjnej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe i ta ewidencja jest podstawą do naliczania podatku. Część działek, które były jako rolne stały się budowlane itp. Poprosiła, że jeżeli ktoś ma wątpliwości to, aby przyszedł do urzędu i sprawę wyjaśnił. 

Pan Szewczyk – zadał pytanie dlaczego są radni, którzy nie przychodzą na zebrania i np. Pani Danuta Dawiec nie była ani raz, chociaż mieszka kilka metrów dalej oraz czy coś się robi w sprawie solarów.

Wójt odpowiedział na pytania mieszkańców (Urząd przygotowuje się do cyklu imprez z okazji 100-lecia, przedsiębiorcy są zobowiązywani do zasadzeń drzew, przy odśnieżaniu bardzo trudne jest wymagać, aby odsypywany śnieg nie zasypywał wjazdów, w sprawie odnawialnych źródeł energii,  jest złożony wniosek wraz ze sąsiednim gminami i że gmina jest przygotowana na realizację zadania, pieniądze są zabezpieczane).

Pan Piętoń – kiedy będzie zrobiona kanalizacja na Pasternikach. Wójt odpoiwedział, że nie później niż w 2019 roku, gdyż do tego roku ważne jest pozowlenie budowlane).

Pan Kawula – można dyskutować, co powinien robić ZGK, za ile śmieci, czy ma budować czy nie, zrobiło się myjnię, a   przede wszystkim władze powinny się zastanowić nad tym, w jakim zakresie zakład ten dofinansować, jakie zakupić maszyny, urządzenia (ciągniki, koparki), bo obecny sprzęt jest zakupiony wiele, wiele lat temu  i za jakiś czas może się okazać, że jedynym sprzętem nadającym się do eksploatacji są tylko  łopaty. 

W związku, że nie było już dalszych pytań sołtys zamknął Zebranie.

IWS