Ty też możesz zostać Bohaterem!

 „Ty też możesz zostać Bohaterem” –  to temat zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanych przez Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku dla dzieci i młodzieży w okresie tegorocznych ferii zimowych.

         Szkolenie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku przeprowadził drużynowy ZS Paweł Mamala, ratownik medyczny, uczeń maturalnej  klasy policyjnej tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN.

          Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania był pokaz podstawowego umundurowania, broni oraz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego, przygotowany przez sekcyjnych ZS Dawida Grysa i Kamila Smorońskiego.

           Jak zapewniają organizatorzy tego przedsięwzięcia: Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku  i Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku tego typu zajęcia dla dzieci i młodzieży  będą kontynuowane.

Robert Nowak

XXXVI Sesja Rady Gminy Tymbark – sesja jednomyślności

Dzisiaj odbyła się sesja Rady Gminy Tymbark. Jej program (opisany w materiale o wspólnym posiedzeniu komisji (TUTAJ) został poszerzony o punkt mający na celu korektę uchwały z grudnia ubr. w sprawie dotacji dla przedszkoli niepublicznych).  Na sesję przybyła grupa mieszkańców gminy (jeden z nich podarował paniom po białej róży w okazji dzisiejszych Walentynek), Starosta Limanowski Jan Puchała, członek Rady Powiatu Czesław Kawalec, dyrektor PZD w Limanowej Marek Urbański. Tematem, który budził zainteresowanie była uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy.

Było to, używając terminologii sportowej, trzecie podejście do tematu. Pierwsza sesja nie odbyła się z powodu nieobecności głównie radnych Klubu Radnych Nasza Gmina, na drugiej- bez słowa uzasadnienia – głosami radnych tegoż klubu uchwała została odrzucona.

Do przedłożonych projektów uchwał została wprowadzona przez Wójta zmiana w zakresie zabezpieczenia środków na OZE. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie na 2019, co jest zgodne z harmonogramem we wniosku o dofinansowanie złożonymi wspólnie z innymi gminami.  Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy omówiła Skarbnik Pani Zofia Duda, która podkreśliła, że zgodnie właśnie zakończonym sprawozdaniem finansowym na 31.12.2017 zaproponowana przez Wójta wysokość wolnych środków do pokrycia części zaplanowanych wydatków jest kwotą bezpieczną, która nie utrudni realizację innych zadań przyjętych do budżetu na 2018 rok.  Uchwała została przyjęta  przez wszystkich obecnych radnych (14, na sesji zabrakło jedynie radnego Zimirskiego). Podobnie  (jednogłośnie) radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018. 

I w ten sposób radni zapewnili środki finansowe ma min.

 • sieć wodociągową na Zamieściu i połączenie jej z siecią w Tymbarku, przez co zostanie utworzona jedna sieć zasilana z kilku ujęć,
 • na rozszerzenie inwestycji mającej na celu wymianę urządzeń do uzdatniania wody o przebudowę budynku uzdatniania wody, czyli  zadanie pod nazwą „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” zostało zmienione na zadanie pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.” 

Powyższe zadania będą realizowane wspólnie przez firmę i za kwotę ustaloną w wyniku grudniowego przetargu. 

 • wykonanie projektu chodnika przy drodze krajowej DK 28 od Tymbarku w stronę Podłopienia,
 • wykonanie dokumentacji na chodnik oraz poszerzenie pobocza, które będzie wykorzystywane jako parking, obok kościoła parafialnego w Podłopieniu,
 • wykonanie modernizacji drogi Kwaśniakówka (kwota uzyskana w wyniku przetargu przeprowadzona w styczniu okazała się wyższa niż zabezpieczona na ten cel w budżecie).

Zakończył się spór Wójt Gminy – grupa radnych (głównie Klub Radnych Nasza Gmina)  w sprawie zmian w budżecie. Teraz pozostała tylko ich realizacja dla dobra Mieszkańców.

Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad zostały  również jednogłośnie.

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał Jan Puchała. Podziękował za dzisiejszą sesję, pokreślił że jest mile zaskoczony, podziękował Wójtowi za wygospodarowywanie wolnych środków,  Pani przewodniczącej i wszystkim radnych,że stanęli pod podziałami.  Omówił, jakie prace mogą zostać wykonane we współpracy między samorządami gmina – powiat (chodniki, rondo:krajówka-NOK), co jest tym bardziej prawdopodobne przy dobrej współpracy oraz bardzo pozytywnym podejście do tych inwestycji przez władze powiatu. Zadłużenie gminy jest niewielkie, więc nie ma problemu.  

Do podziękowania przyłączył się Czesław Kawalec. Dyskusja była długa, ale najważniejsze, że zakończenie jest bardzo dobre. Również złożył deklarację współpracy między samorządami. Pogratulował, że na sesję przybyli mieszkańcy, co świadczy, że są oni zainteresowani sprawami gminy, poświęcając swój wolny czas. 

W dyskusji powróciła sprawa zgłoszona przez mieszkańców Podlasu (koło przekaźnika), czyli doprowadzenie chodnika przy krajówce na wysokość ich osiedla. Wójt ponownie złożył deklarację, że w miarę pojawiania się wolnych środków dokumentacja ta na pewno zostanie wykonana.  Podobnie jak remont drogi na Pasternakach (która to został w grudniu wykreślona przez Radę z budżetu).

W tej spokojnej, pozytywnej atmosferze, została zakończona XXXVI Sesja Rady Gminy Tymbark.

IWS
 

LIGA STRZELECKA Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ  POLSKĘ

Organizator:  Urząd Gminy Tymbark.

Współorganizatorzy:  Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku, Szkoła Podstawowa w Tymbarku, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Piekiełku, LOK Limanowa oraz Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Cele:

       1.Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

       2.Popularyzacja sportów obronnych i strzelectwa sportowego.

       3.Integracja sportowa młodzieży szkolnej.

    Regulamin:

 • Uczestnikami mogą być uczniowie  oraz osoby dorosłe z Gminy Tymbark.
 • W ramach Ligii organizowane będą zawody oraz strzelania punktowane.
 • Odbędzie się dziesięć spotkań w ciągu roku od lutego do listopada 2018 r.
 • Strzelanie odbywać się będzie na strzelnicach LOK Limanowa oraz ZS w Tymbarku według harmonogramu.
 • Można wziąć udział  tylko w zawodach organizowanych w ramach Ligii  oraz niektórych spotkaniach strzeleckich .
 • Do końcowego podsumowania Ligii liczyć się będą punkty z wszystkich zawodów  i spotkań strzeleckich .
 • Podsumowanie Ligii nastąpi podczas obchodów  Święta Odzyskania Niepodległości 2018.

Zgłoszenia do Ligii przyjmuje Barbara Janczy do końca lutego na adres email:  pa.bj@wp.pl , telefonicznie lub sms –  nr. tel. 600 91 94 96.

Strzelanie Ligowe odbywać się będzie według harmonogramu.

W przypadku zmiany terminu spotkań , zgłoszeni uczestnicy będą powiadamiani.

Liga będzie rozgrywana w następujących kategoriach :

Kategoria drużynowa (mogą być drużyny mieszane dziewczęta i chłopcy):

                       – 3 osobowe rocznik 2005 i młodsze ,

                       – 3 osobowe rocznik 2002-2004,

                       – 3 osobowe rocznik 2001-1999.

Kategoria indywidualna :

– dziewczęta rocznik 2005 i młodsze,

– dziewczęta rocznik 2002-2004,

-dziewczęta rocznik 2001-1999,

-chłopcy rocznik 2005 i młodsi,

-chłopcy rocznik 2002-2004,

-chłopcy rocznik 2001-1999,

– OPEN / rodzice i opiekunowie/.

Broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy. 

Każdy zawodnik wykonuje  3 strzały próbne + 10 strzałów konkursowych:

–  rocznik 2005 i młodsi  z podpórki ,

– rocznik 1999 – 2004 oraz OPEN bez podpórki .

Ocenianych 10 strzałów najlepszych z 13-tu.

Ocena indywidualna i drużynowa .

Świadczenia organizatorów:

Puchary dla najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach.

Medale za pierwsze trzy miejsca wśród dziewcząt, chłopców oraz w kategorii OPEN . 

Przewóz zawodników na zawody .

Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Dojazd na spotkania strzeleckie we własnym zakresie.

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Każdy z uczestników wypełnia kartę uczestnictwa a niepełnoletni  kartę wraz z zgodą    rodziców.

Kartę oraz zgodę można przekazać w dniu pierwszego udziału w Lidze.  KARTA UCZESTNICTWA W LIDZE STRZELECKIEJ (dorosły oraz dziecko)

HARMONOGRAM  LIGII  STRZELECKIEJ :

28.02.2018 – Zawody z Okazji „ Żołnierzy Wyklętych „

21.03.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa 

11.04.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

30.05.2018 – Zawody w ramach Sportowego Turnieju    Miast i Gmin ZS w Tymbarku

06.06.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

23.06.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa –  Sowliny

26.09.2018 – Zawody w ramach europejskiego Tygodnia  Sportu – ZS w Tymbarku

10.10.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa

20.10.2018 – spotkanie strzeleckie LOK Limanowa-  Sowliny

 07.11.2018 – zawody strzeleckie ZS w Tymbarku  oraz  podsumowanie Ligii Strzeleckiej

 na  Uroczystościach z Okazji Święta Odzyskania  Niepodległości.

 

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tymbark – nie wypracowano stanowiska

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tymbark przez środową (14.02.2018) sesją Rady Gminy Tymbark.

W programie sesji jest:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark 2018 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w Zawadce.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020.
 • Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście.
 • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2015-2017 za 2017 rok.

Główny, bo sporny od kilku tygodni, był punkt to uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Pozostałe punkty, po ich przedstawieniu przez merytorycznych pracowników Urzędu,  nie budziły u radnych zastrzeżeń.

Przypomnę główne założenia zaproponowanych przez Wójta zmian w zakresie wydatków. Zmiany te zosatały częściowo zweryfikowane  w stosunku do proponowanych na sesje nadzwyczajne w styczniu br., głównie ze względu na nowe sprawy, które zaistniały w tym okresie.

– Budowa wodociągu w Zamieściu” o kwotę 100.000,- zł.

Na realizacje tego zadania został ogłoszony przetarg na który zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik na kwotę 946.076,23 zł. Zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy  i realizację inwestycji, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizację tego zadania o kwotę 100.000,- zł.   Oferta jest poniżej kosztorysowej wartości robót.

–  Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora o kwotę 125 000,- zł,

Najkorzystniejszą ofertę po ogłoszonym przetargu złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik w kwocie 435.151,34 zł, jednak zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na realizację tej inwestycji. Konieczne jest więc zwiększenie środków  o kwotę 125.000,- zł. . Oferta jest poniżej kosztorysowej wartości robót.

Jednocześnie zachodzi konieczność  zmiany nazwy zadania „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” na zadanie pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.” Zmiana nazwy zadania podyktowana jest dostosowaniem jej do ogłoszonego zakresu robót w przetargu tj. modernizacją urządzeń filtrujących (technologicznych) jak również przebudową budynku stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych.

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”. W projekcie uwzględniono uregulowanie wody wzdłuż drogi krajowej w Podłopieniu.

Na zadanie to została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu ofertowym  na kwotę 88.000,-zł. Zabezpieczona kwota w budżecie nie pozwala na realizacje przedmiotowego zadania, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizacje tego zadania o kwotę 30.000,- zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień” o wartości 30.000,- zł.

Tak Wójt podsumował swoje uzasadnienie do uchwały:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi zwiększenie deficytu kwotę 211.546 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  ( jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych).

Najdłużej dyskusja trwała nad inwestycją:

–  Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora o kwotę 125 000,- zł oraz na zmiana nazwa zadania na  „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.”

Część radnych nie przekonał argument, iż dzięki połączeniu trzech zadań: (1) budowa wodociągu na Zamieściu z (2) wymiana urządzeń do oczyszczania (3) gruntowną modernizacją (bo taka jest niezbędna) budynku uzdatniania wody oraz uzyskano efekt niższej ceny niż wartość kosztorysowa dwóch zadań 1) i 2).   Jak wskazują wartości zadanie (3) czyli gruntowana modernizacja (prace budowlane) można nawet powiedzieć, że zostaną zrobione za darmo. Wójt Gminy kilkakrotnie podkreślał, że takie postępowanie jest gospodarskie i ekonomiczne.  Rady Zimirski jednak argumentował, że zadanie to powinien wykonać Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku. Nie przekonał go też argument, iż zakres prac jest tak duży i specjalistyczny (oprócz prac budowlanych należy wymienić instalacje wewnętrzne, wymiana więźby   dachowej, wymiana stolarki   itd), iż zakład nie ma takich możliwości. Pozlecanie prac uczyni zadaniem znacznie kosztowniejszym, a wymiana jedynie urządzeń (jak to też sugerował radny Zimirski) można przyrównać to włożenia nowego silnika do rozpadającego się samochodu. Samochód daleko nie dojedzie. 

Radni Juszczak i Wiśniowski zwracali się z apelami, aby dobro gminy było ważniejsze, niż sprawy personale, gdyż tak można odczytać wypowiedzi części radnych z Klubu. Należy skończyć z przycinkami, co kiedyś zrobił Ptaszek, co Nowak, a co Golonka. 

Do dyskusji włączyła się też obecna na komisji mieszkanka Marta Gajewska, która zaapelowała do radnych o wspólne działania, bo woda i bezpieczeństwo są zadaniami bardzo ważnymi. 

Prezes Marek Golonka poinformował radnych, że w stacja uzdatniania wody jest w planie kontroli służb sanitarnych na pierwsze miesiące br. 

Radni nie wyrażali zgody na zmniejszenie  planu na program źródeł energii odnawialnej, jednakże  właśnie w tym  miejscu zabłysło światełko nadziei, że zostanie wypracowany kompromis. Wójt kilkakrotnie powtórzył, że nie jest przeciwko tej inwestycji  i zrobi wszystko, aby zadanie to zostało zrealizowane. Na ten czas proponuje jedynie „pożyczkę”, gdyż prawdopodobieństwo, że zdanie to będzie realizowane w 2018 roku (oczywiście pod warunkiem otrzymania dofinansowania, a to nie jest pewne),  jest mało prawdopodobne, stąd trzymanie  pieniędzy jest ich „zamrożeniem’.  Złożył też zapewnienie, że gdy tylko zadanie to będzie można rozpocząć to środki, które na to będą przeznaczone w żadnej części nie będą pochodziły z wykreślenia jakiejkolwiek pozycji z przyjętego planu inwestycyjnego.  Będą to wyłącznie, albo wolne środki, które pojawią się w czasie roku budżetowego lub, co jest mało prawdopodobne w związku z obecnym rynkiem inwestycyjnym, z oszczędności przetargowych na innych inwestycjach. Oświadczenie Wójta rozstało przyjęte ze zrozumieniem przez obecnych radnych, gdyż wszyscy podkreślali dużą wagę tego zadania.

Wójt  zwrócił też uwagę, że w przedłożonym projekcie uchwały zmienił swoją decyzję w sprawie dokumentacji pod modernizację sieci wodociągowej obok Biedronki. Pomimo, że miał w tej sprawie inne zdanie  zadanie to pozostawił, przyjmując argumenty radnych. 

I… w tym momencie głos zabrała przewodnicząca Pani Zofia Jeż określiła, które zadania są akceptowalne (wodociąg na Zamieściu, chodnik koło kościoła na Podłopieniu,  Kwaśniakówka) i oświadczyła, że „…my nie przychylimy się do rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody”.  Radny Koreczka zwrócił jej uwagę, że inne deklaracje składała na zebraniu wiejskim na Podłopieniu. Zadano też pytanie w czyim imieniu się wypowiada, na co uzyskano odpowiedź, że w imieniu Klubu Radnych  Nasza Gmina. 

Zapadła pełna konsternacja, gdyż Wójt oraz część radnych odbierali dyskusję z ostatniej godziny, jako taką, która idzie do porozumienia,  Radny Zimirski poparł Panią Jeż, że on jest za modernizacją, ale nie za przebudową stacji.   Na taki dyktat Wójt zwrócił uwagę, że inwestycja ograniczająca  się wyłącznie do urządzeń, jest praktycznie niewykonalna. Zadanie ma sens, kiedy jest wykonane w całości, tym bardziej, że teraz trzeba unieważnić tą część przetargu, w budżecie jest w tym momencie 325 tys., a kosztorys na całość to ponad 500 tys. zł więc choćby ze względu na niedofinansowanie nie jest do wykonania. Ten argument zastał przyjęty stwierdzeniem, że Rada jest do wyznaczania zadań, a Wójt ma je wykonać.  Radny Zimirski nawiązał do umowy dzierżawy Zakładu z Gminą. Według radnego Zimierskiego oraz Pani Jeż zakład ma przeprowadzać remonty bieżące, to według nich zakład powinien przebudować ten budynek. Powinien też występować o środki na ten cel. 

Dyskusja jeszcze potrwała chwilę, ale sprawdziła się już tylko do powtórzenia znanych już argumentów. Radni zakończyli posiedzenie komisji  bez wypracowanej  opinii w zakresie przedstawionej przez Wójta uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

IWS