Przypominamy, 30.czerwca: „MUNDIAL W TYMBARKU 2018” O PUCHAR WÓJTA GMINY TYMBARK!

                                                             Mundial w Tymbarku 2018

– pod takim tytułem w dniu 30 czerwca 2018 roku na boisku Orlik w Tymbarku zaplanowano turniej piłkarski dla mieszkańców gminy Tymbark.

Organizatorem turnieju jest animator sportu na tymbarskim Orliku Wojciech Tajduś. Celem tej pierwszej wakacyjnej imprezy sportowej jest popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnienie formy czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy i nauki.

Zespoły występują w sześcioosobowych składach (5+1). Na zwycięzców czekają puchary i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy w Tymbarku.

Robert Nowak


zdjęcie z turnieju piłkarskiego „O Puchar Wójta Gminy Tymbark” – wrzesień 2016

Rada Gminy Tymbark po raz kolejny nie przyjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Pawłowi Ptaszkowi

Dzisiaj w Gminie Tymbark odbyła się najważniejsza sesja w roku, czyli podsumowanie działalności samorządu, w tym przypadku w 2017 roku. 

Wykonanie budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Zofia Duda. Budżet Gminy Tymbark  po stronie dochodów zamknął się kwotą 27 749 tys. zł, co stanowiło 08,3 % planu, natomiast po stronie wydatków kwotą 28 524 tys. zł, czyli w 97,3 %. 3 578 tys. zł to wydatki na majątkowe (97,3% planu).

Źródła dochodów:
– własne 7 392 tys. zł (26,6 %),
 – subwencje 8 479 tys. zł (30,59%)
– opieka społeczna (plus rodzina) – 8 941 tys. zł (32%).
Ważniejsze wydatki:
– majątkowe 3 480 tys. zł (32%)
– dotacje 3 251 tys.zł 
– świadczenia socjalne 9 144 tys. zł
– odsetki – 154 tys. zł.
Wydatki działami:
– oświata – 11 216 tys. zł (39,32%),
– opieka społeczna – 9 732 tys. zł (34 %)
– administracja – 2 488 (8,7%).
 
Pani Skarbnik Zofia Duda przedstawiła Radzie treść orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tymbark na 2017 r.  Kolegium pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, z jedną uwagą na rozbieżność kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” oraz z uwagą, że zadania z zakresu wpierania osób niepełnosprawnych należą do właściwości powiatu.
 
Na temat wykonania budżetu wypowiedział się Wójt Paweł Ptaszek. Podkreślił, że jego wykonanie jest na wysokim poziomie (porównywalnie jak w latach ubiegłych). Wydatki majątkowe też na wysokim poziomie ok. 3 500 tys. zł, przy czym co trzecia zainwestowana złotówka pochodziła ze źródeł zewnętrznych.  Głownie inwestycje to: modernizacja drogi GS-Maspex, termomodernizacja budynku SP w Tymbarku wraz z fotowoltaiką, modernizacja drogi Jakubówka w Podłopieniu, ogrodzenie SP w Piekiełku. Wójt złożył też podziękowania radnym na współpracę, urzędnikom, w tym przede wszystkim Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za realizację zadań zgodnie z przyjętym budżetem. Zwrócił się też o udzielenie absolutorium. 
 
Rada zagłosowania za uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok. Uchwała została podjęła 9 głosów „za” (przy 11 obecnych radnych), 0 „przeciw” oraz 2 „wstrzymujących”.  
Po tym głosowaniu Pani Przewodnicząca podziękowała (wręczając kwiaty) Pani Skarbnik Zofii Dudzie za wspaniałą pracę i włożony trud w prowadzeniu księgowości.  
 
Następnym punktem było przedstawienie przez radnego Mariana Zimirskiego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty przez Komisję Rewizyjną  dwoma głosami „za”, przy trzech „wstrzymujących”.
Oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok. Izba wydała opinię, że wniosek komisji jest zgody z wymogami prawnym i formalnymi. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2017.
Za udzieleniem absolutorium było sześciu radnych, wstrzymało się pięciu. Formalny wymóg przyjęcia uchwały absolutoryjnej to osiem głosów „za” (większość radnych, nie większość obecnych radnych), czyli uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie została przyjęta. 
W punkcie wolne wnioski Wójt podziękował tym radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium i jednocześnie wyraził ubolewanie, że absolutorium to nie zostało udzielone, dodając, że do takiego stanu rzeczy jest już przyzwyczajony. 
 
 
Do porządku sesji, oprócz planowanych i standardowych (które omówimy wkrótce), został wprowadzony punkt dotyczący  wynagrodzeń wójta. w związku ze zmianą przepisów.
Sekretarz Gminy Stanisława Kaptur przedstawiła projekt uchwały,uzgodniony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. W projekcie przyjęto obniżenie stawki zasadniczej do wynikającej z nowych przepisów czyli z 4 950 na 4 700.  Podniesiono jednocześnie wysokość dodatku specjalnego z 20% zasadniczej plus dodatek funkcyjny na 25%.
Za uchwałą głosowało dziesięciu radnych, jeden się wstrzymał.
 
Irena Wilczek-Sowa
 
zdjęcia: IWS