Rada Gminy Tymbark po raz kolejny nie przyjęła uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Pawłowi Ptaszkowi

Dzisiaj w Gminie Tymbark odbyła się najważniejsza sesja w roku, czyli podsumowanie działalności samorządu, w tym przypadku w 2017 roku. 

Wykonanie budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Zofia Duda. Budżet Gminy Tymbark  po stronie dochodów zamknął się kwotą 27 749 tys. zł, co stanowiło 08,3 % planu, natomiast po stronie wydatków kwotą 28 524 tys. zł, czyli w 97,3 %. 3 578 tys. zł to wydatki na majątkowe (97,3% planu).

Źródła dochodów:
– własne 7 392 tys. zł (26,6 %),
 – subwencje 8 479 tys. zł (30,59%)
– opieka społeczna (plus rodzina) – 8 941 tys. zł (32%).
Ważniejsze wydatki:
– majątkowe 3 480 tys. zł (32%)
– dotacje 3 251 tys.zł 
– świadczenia socjalne 9 144 tys. zł
– odsetki – 154 tys. zł.
Wydatki działami:
– oświata – 11 216 tys. zł (39,32%),
– opieka społeczna – 9 732 tys. zł (34 %)
– administracja – 2 488 (8,7%).
 
Pani Skarbnik Zofia Duda przedstawiła Radzie treść orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tymbark na 2017 r.  Kolegium pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, z jedną uwagą na rozbieżność kwoty dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” oraz z uwagą, że zadania z zakresu wpierania osób niepełnosprawnych należą do właściwości powiatu.
 
Na temat wykonania budżetu wypowiedział się Wójt Paweł Ptaszek. Podkreślił, że jego wykonanie jest na wysokim poziomie (porównywalnie jak w latach ubiegłych). Wydatki majątkowe też na wysokim poziomie ok. 3 500 tys. zł, przy czym co trzecia zainwestowana złotówka pochodziła ze źródeł zewnętrznych.  Głownie inwestycje to: modernizacja drogi GS-Maspex, termomodernizacja budynku SP w Tymbarku wraz z fotowoltaiką, modernizacja drogi Jakubówka w Podłopieniu, ogrodzenie SP w Piekiełku. Wójt złożył też podziękowania radnym na współpracę, urzędnikom, w tym przede wszystkim Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za realizację zadań zgodnie z przyjętym budżetem. Zwrócił się też o udzielenie absolutorium. 
 
Rada zagłosowania za uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok. Uchwała została podjęła 9 głosów „za” (przy 11 obecnych radnych), 0 „przeciw” oraz 2 „wstrzymujących”.  
Po tym głosowaniu Pani Przewodnicząca podziękowała (wręczając kwiaty) Pani Skarbnik Zofii Dudzie za wspaniałą pracę i włożony trud w prowadzeniu księgowości.  
 
Następnym punktem było przedstawienie przez radnego Mariana Zimirskiego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium został przyjęty przez Komisję Rewizyjną  dwoma głosami „za”, przy trzech „wstrzymujących”.
Oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2017 rok. Izba wydała opinię, że wniosek komisji jest zgody z wymogami prawnym i formalnymi. 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2017.
Za udzieleniem absolutorium było sześciu radnych, wstrzymało się pięciu. Formalny wymóg przyjęcia uchwały absolutoryjnej to osiem głosów „za” (większość radnych, nie większość obecnych radnych), czyli uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie została przyjęta. 
W punkcie wolne wnioski Wójt podziękował tym radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium i jednocześnie wyraził ubolewanie, że absolutorium to nie zostało udzielone, dodając, że do takiego stanu rzeczy jest już przyzwyczajony. 
 
 
Do porządku sesji, oprócz planowanych i standardowych (które omówimy wkrótce), został wprowadzony punkt dotyczący  wynagrodzeń wójta. w związku ze zmianą przepisów.
Sekretarz Gminy Stanisława Kaptur przedstawiła projekt uchwały,uzgodniony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady. W projekcie przyjęto obniżenie stawki zasadniczej do wynikającej z nowych przepisów czyli z 4 950 na 4 700.  Podniesiono jednocześnie wysokość dodatku specjalnego z 20% zasadniczej plus dodatek funkcyjny na 25%.
Za uchwałą głosowało dziesięciu radnych, jeden się wstrzymał.
 
Irena Wilczek-Sowa
 
zdjęcia: IWS

Ćwiczono SWA (System Wykrywania i Alarmowania)

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku w dniu 27 czerwca bm, drużyna wykrywania i alarmowania obrony cywilnej gminy Tymbark  uczestniczyła w treningu powiatowym  SWA. Celem treningu było doskonalenie umiejętności w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń przez drużynę wykrywania i alarmowania, sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach, oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju , umiejętności wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Gminy, opracowania informacji i meldunków dla POADA w Limanowej.     Informacje o zdarzeniach kryzysowych w formie meldunków drużyna przekazywała do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej.

W trakcie treningu obsadę DWA przeszkolono również z zakresu systemu meldunkowego UTM, pracy na mapach, środków ochrony dróg oddechowych i ochrony skóry (maski p.gaz, odzież ochronna). Zajęcia przeprowadził: instruktor obrony cywilnej gminy Tymbark  Robert Nowak .

Robert Nowak

zdjęcia: Tadeusz Rybka 

Gmina Tymbark sportem stoi!

Gmina Tymbark w X Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2018 zajęła trzecie miejsce w województwie małopolskim a czwarte w klasyfikacji krajowej  w grupie od 5 do 7.5 tyś. mieszkańców.

   Na sukces gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna grupa nauczycieli, działaczy Uczniowskich Klubów Sportowych, animatorów sportu oraz organizacji pozarządowych. W akcję aktywnie włączyły się również wszystkie  placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) organizując liczne zawody sportowe, turnieje, zabawy i wycieczki dla wszystkich grup wiekowych. Koordynatorem gminnym turnieju była Pani Barbara Janczy ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku.

   Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszej gminy w rywalizacji sportowej ogólnopolskiego turnieju, składam serdeczne podziękowanie – mówi Paweł Ptaszek, wójt gminy Tymbark.

Robert Nowak

zdjęcia: UG Tymbark

 

Podsumowanie roku strzeleckiego 2017/2018

W ciągu tego roku szkolnego młodzi strzelcy z Gminy Tymbark uczestniczyli  w zajęciach ze strzelania sportowego. Odbywały się one w strzelnicy LOK-u w Limanowej pod okiem  instruktorów: W. Struzika, L. Lacha oraz B. Kity , którym bardzo dziękujemy za instruktaż oraz swój poświęcony czas.

Jak co roku na zakończenie „sezonu” strzeleckiego odbywa się jego podsumowanie. W tym roku odbyło się ono  na otwartej strzelnicy LOK-u w Sowlinach, podczas którego uczestnicy strzelali z broni pneumatycznej z pozycji stojącej oraz z broni kulowej kbks w pozycji leżącej. W strzelaniu wzięli udział również członkowie tymbarskiego „Strzelca” . Wszystkiemu towarzyszyła miła i przyjemna atmosfera przy wspólnym grillowaniu o które zadbali rodzice uczestników strzelania, którym bardzo serdecznie dziękujemy.

Oto lista wyborowych strzelców w roku szkolnym 2017/2018:

  • Kategoria 2005 i młodsi :

I miejsce Katarzyna Kasperska 83,5 pkt.

II miejsce Weronika Moskal

III miejsce Urszula Czyrnek

  • Kategoria 2002-2004 :

I miejsce Dawid Bubula – 77,6 pkt.

II miejsce Krystian Guzik

III miejsce Agata Stapińska

  • Kategoria – szkoły średnie :

I miejsce Karolina Kasperska – 80,2 pkt.

II miejsce Aleksandra Bulanda

III miejsce Małgorzata Wagner

  • Kategoria – dorośli :

I miejsce Grzegorz Surdziel – 83,1 pkt.

II miejsce Rafał Kasperki

III miejsce Grzegorz Kęska

Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a wyborowi strzelcy z miejsca pierwszego „pucharki”. Nagrody te zostały ufundowane przez UKS ”OGNIWO” w Piekiełku.

Zwycięscy strzelania kulowego :

  • Dziewczęta – szkoła podstawowa :

I miejsce  Katarzyna Kasperska – 77 pkt. – Puchar Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka

II miejsce Kinga Kapturkiewicz – 55 pkt,

III miejsce Aleksandra Kęska – 54 pkt.

  • Chłopcy – szkoła podstawowa :

I miejsce Ignacy Kurek – 69 pkt. – Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tymbarku

      Tomasza Zielińskiego

II miejsce Karol Kapturkiewicz – 47 pkt.

III miejsce Piotr Ptaszek – 41 pkt.

  • Kategoria szkoły średnie :

I miejsce Małgorzata Wagner – 64 pkt. – Puchar Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku Marzeny Haszczyc,

II miejsce st. strzelec ZS Mateusz Czamara – 59 pkt,

III miejsce st. strzelec ZS Daniel Śliwa – 54 pkt.

  • Kategoria OPEN :

I miejsce chor. ZS Stanisław Opach –69 pkt. – Puchar UKS ”OGNIWO” w Piekiełku

II miejsce plut. ZS Kacper Kordeczka – 66 pkt.

III miejsce Rafał Kasperski – 63 kpkt.

Podczas tego strzelania padły dwie dziesiątki centralnie oddane przez Ignacego Kurka oraz Aleksandrę Kęskę.

Strzelanie z broni pneumatycznej w pozycji stojącej było strzelaniem w ramach Ligii Strzeleckiej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości . Było to już szóste spotkanie. Następne zaplanowane jest na 26 września 2018 r.

Pan Leszek Lach uhonorował najlepszych strzelców dodatkowymi nagrodami przywiezionymi z Rosji a mianowicie biletami z meczy mundialowych w których osobiście uczestniczył oraz kubkami, które otrzymali dorośli.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za sponsorowanie tego spotkania panu Wójtowi Pawłowi Ptaszkowi, dyrektorom szkół z Tymbarku i Piekiełka p. Tomaszowi Zielińskiemu i pani Marzenie Haszczyc, firmie „Tymbark MWS” za soki, zarządowi LOK w Limanowej , Jednostce Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku oraz rodzicom za sponsorowanie i organizację spotkania – mówi pomysłodawca i główny organizator zawodów Barbara Janczy.

Życzę wszystkim miłych wakacji i wspaniałego odpoczynku. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym – kończy Barbara Janczy.

zdjęcia: UG Tymbark