Święto Edukacji Narodowej w Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

W czwartek społeczność społeczność Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej przeżywała Święto Edukacji Narodowej. Dla swoich nauczycieli zaśpiewali i zagrali uczniowie Szkoły. Wcześniej Dyrektor Szkoły prof.Halina Waszkiewicz-Rosiek wręczyła nagrody Dyrektora nauczycielom za wyróżniającą pracę dydaktyczną, za przygotowanie uczniów do konkursów i festiwali. Również ja, w imieniu Zarządu Koła STO w Tymbarku, miałam przyjemność wręczyć nagrodę Pani Dyrektor Szkoły Halinie Waszkiewicz-Rosiek za pracę na rzecz ciągłego rozwoju Szkoły. Nauczycielom okolicznościowe życzenia nauczycielom za pracę, za służbę społeczną, oraz podziękowania dla całej społeczności Szkoły za działalność w zakresie edukacji oraz promowania kultury, Gminy Tymbark w Polsce i świecie, złożył Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Bardzo miłą częścią szkolnego święta było wręczenie Pani Profesor  Halinie Waszkiewicz-Rosiek  Złotej Odznaki STO. Aktu tego dokonała członek Zarządu Głównego STO w Warszawie Pani Anna Okońska-Walkowicz (profesor  AGH oraz pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie edukacji).  Złota Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO. Odznaka przyznawana jest dorocznie, z okazji święta STO.

Przy tej okazji chciałabym  podziękować za trud oraz złożyć wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświatowym życzenia, aby aktywna i twórcza praca przynosiła wspaniałe owoce,  znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji. 

Irena Wilczek-Sowa – Prezes Zarządu Koła Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku 

wideo/zdjęcia: IWS

Jest promesa, ale umowy na dofinansowanie nie ma, gdyż Rada Gminy Tymbark wykreśla inwestycję

Wczoraj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes dla beneficjentów z rejonu Sądecczyzny, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczystości udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który  z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej odebrał promesę na dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku. Wartość zadania to 994 868 zł, a kwota dotacji wynosi 500 000 zł.

Rada Gminy Tymbark, na sesji w dniu 28 maja br., nie wyraziła zgody na wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej tego zadania, co zabezpieczyłoby środki na rok 2019 na  zrealizowanie tej inwestycji. W związku z tym, pomimo uzyskanego dofinansowania, niemożliwe jest na dzień dzisiejszy podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie zadania. Jednocześnie wniosek o zabezpieczenie wkładu własnego Gminy umożliwiającego  realizację w/w inwestycji zostanie ponownie przez Wójta Pawła Ptaszka skierowany na sesję Rady Gminy.

Przypomnijmy, że projekt zakłada stworzenie strefy rekreacji ze skateparkiem jako główną atrakcją, który będzie zbudowany z modułowych elementów, demontowanych przed zimą. Planowane jest także stworzenie niewielkiego placu, na którym znajdą się ławki oraz tzw. klawiatura – miejsce do siedzenia albo aktywnego wypoczynku (tor przeszkód), plac zabaw z piaskownicą dla najmłodszych oraz interaktywny, dźwiękowy plac zabaw, który służyć będzie poznawaniu praw przyrody związanych z akustyką oraz rozbudzaniu zainteresowania muzyką.

Informacja i zdjęcia: UG Tymbark

O Sesji Rady Gminy Tymbark, podczas której Rada Gminy (głosami Klubu Radnych Nasza Gmina) wykreśliła zaproponowane przez Wójta inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku” :

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tymbark

Zawody pamięci kpt. Tadeusza Paolone

Na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku – Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku, zorganizowała dla swoich członków zawody strzeleckie pamięci kpt. Tadeusza Paolonego zamordowanego w niemieckim obozie zagłady Auschwitz – Birkenau 11 października 1943 roku. Młodzież oddawała trzy strzały próbne i pięć ocenianych.

   Zawody były również okazją do uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i XXV rocznicy reaktywacji Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w Tymbarku. Zawody prowadził ppłk Dariusz Gizicki, nauczyciel PW w tymbarskim Zespole Szkół.

 Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

W grupie chłopców:

  1. Daniel Śliwa – 49 pkt
  2. Michał Ciężczak – 49 pkt
  3. Kacper Wątroba – 45 pkt
  4. Mateusz Aksamit – 44 pkt
  5. Dawid Grys i Adrian Kowalczyk – 43 pkt.

W grupie dziewcząt:

  1. Sabina Wilczek – 40 pkt
  2. Marta Szetner – 38 pkt
  3. Justyna Pytel – 31 pkt
  4. Magdalena Łojas -28 pkt

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez kadrę dowódczą jednostki tymbarskiego Strzelca.   Po zakończonych zawodach pod górą Łopień zapalono wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Robert Nowak

Wójt podsumowuje kadencję 2014-2018 – nowe wydanie Informatora Samorządowego

Tak Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek na stronie Urzędu Gminy Tymbark zachęca mieszkańców  do zapoznania się z nowym wydaniem Informatora Samorządowego:

„Szanowni Państwo,

Oddaję do Państwa rąk kolejne wydanie „Informatora Samorządowego”. Jest ono szczególne, bo prezentuje podsumowanie kadencji 2014-2018. Jednym z głównych priorytetów w czteroletniej pracy samorządu była dziedzina edukacji. Wielokrotnie podkreślałem jej wagę zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Na początku kadencji deklarowałem, iż zasadniczą kwestią jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku wraz z boiskami i otoczeniem.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, iż zarówno na termomodernizację budynku Szkoły jak i przebudowę boisk sportowych wraz z dojazdem i strefą rekreacji pozyskane zostały środki zewnętrzne. Dzięki temu w 2017 roku przeprowadzona została termomodernizacja budynku Szkoły wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, a obecnie trwa przebudowa boisk z dojazdem do budynku i budowa strefy rekreacji. Zgodnie z deklaracją zawartą w programie rozwoju Gminy na lata 2014-2018, wprowadzone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrody dla sportowców.

Kolejnym priorytetem mojej pracy były inwestycje w infrastrukturę techniczną. Dwukrotnie pozyskane zostały środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu została zmodernizowana droga obok firmy Tymbark oraz wybudowano drogę Kwaśniakówka. Łącznie zmodernizowano ponad 30 dróg, w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Przeprowadzona została rozbudowa sieci wodociągowej w Zamieściu wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody zaopatrującej większą część Gminy. Wcześniej wymieniono główny kolektor kanalizacyjny w Tymbarku. W roku 2016 zrealizowana została wspólna inwestycja Powiatu i Gminy w ramach której wybudowano chodniki i oświetlenie wzdłuż drogi Tymbark-Podłopień-Zawadka. Oświetlona została droga krajowa w Zamieściu oraz udało się doprowadzić do przebudowy skrzyżowania w kierunku Słopnic.

Istotną kwestią mijającej kadencji było usprawnienie obsługi mieszkańców przez urząd. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wprowadzono pakiet e-usług dla mieszkańców (bezpłatna aplikacja mobilna, elektroniczne usługi finansowe, płatności kartą). Najważniejszy jest jednak bezpośredni i osobisty kontakt z mieszkańcami. Dlatego, mając na uwadze jak ważna jest wymiana informacji oraz znajomość spraw, którymi żyją mieszkańcy, starałem się być zawsze otwarty na spotkania z Państwem i rozmowę. Pozwoliło mi to poznawać Państwa problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Zawsze z uwagą słuchałem Państwa spostrzeżeń dotyczących pracy tymbarskiego samorządu, aby potem wykorzystać je dla dobra całej społeczności.

Gmina  to nie tylko wspólnota terytorialna, to również wspólnota ludzi zintegrowanych wokół celu, wspólnej historii lokalnej i posiadająca lokalną tożsamość. Dlatego tak ważne jest kultywowanie tradycji, publikacje historyczne oraz inicjatywa obchodów tymbarskich jubileuszy w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Istotnym aspektem jest również współpraca ze stowarzyszeniami, w tym ochotniczymi strażami pożarnymi, Orkiestrą Dętą Tymbarski Ton, kołami gospodyń wiejskich, Klubem Sportowym i Stowarzyszeniem Przystań. Współpraca ta miała wymiar materialny poprzez przekazy-wanie dotacji, a także podejmowane wspólne inicjatywy na rzecz wspólnoty samorządowej.

Podsumowując 4 lata kadencji, jestem przekonany, iż był to dobrze wykorzystany czas, zarówno pod względem pozyskania środków zewnętrznych jak również realizacji istotnych zadań podnoszących jakość życia w Gminie, co przyczyniło sie do wzmocnienia więzi lokalnych w naszej Małej Ojczyźnie.

Wszystkim Mieszkańcom pragnę gorąco podziękować za wyrazy życzliwości, wsparcia i przekazane opinie. Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Rady Gminy, pracowników urzędu i jednostek podległych, nauczycieli oraz osób aktywnie działających w stowarzyszeniach.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

Informator Samorządowy można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Link znajduje się TUTAJ