Rozmowa z Janem Puchałą – Starostą Limanowskim

IWS: Panie Starosto, kończy się kadencja władz samorządowych, czas podsumowań. Przy okazji oficjalnego otwarcia wspólnego zadania (chodnika przy drodze powiatowej w Tymbarku nad stadionem w kierunku Piekiełka – przyp.red. jest okazja, aby porozmawiać o innych inwestycjach zrealizowanych w tym okresie przez powiat w gminie Tymbark.

Jan Puchała: Dla mnie jako Starosty Limanowskiego istotne są wszystkie zadania realizowane na rzecz mieszkańców naszego powiatu, a szczególnie Gminy Tymbark, z której pochodzę i mieszkam. Dlatego bardzo dziękuje za współpracę Wójtowi Gminy Tymbark Panu Pawłowi Ptaszkowi, przedstawicielom samorządu Gminy Tymbark, sołtysów i rad sołeckich, jednostek OSP i KGW z terenu gminy, dzięki czemu zrealizowane zostały założone cele, przyczyniając się do rozwoju Powiatu Limanowskiego.

Podsumowując obecną kadencję mogę śmiało stwierdzić, że wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców – programów i przedsięwzięć. Zmodernizowane zostały kolejne kilometry dróg powiatowych, chodników, przebudowane zostały uszkodzone mosty i zabezpieczone pobocza. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu wpłynęła na usprawnienie ruchu drogowego, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych. Łączny koszt wykonanych inwestycji to ponad 92 mln , z czego, co należy wyraźnie podkreślić 50 % czyli ponad 46 mln zł pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych.

Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 267 km, w ramach których zlokalizowanych jest 78 obiektów mostowych, a w ciągach dróg powiatowych 120 km chodników i 130 przejść  dla pieszych.

Co udało się zrealizować na terenie gminy Tymbark?

W ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019 zrealizowaliśmy (2016 r.) – I etap przebudowy drogi powiatowej relacji Kępanów – Tymbark w miejscowości Zawadka, Podłopień, Tymbark (chodniki, nawierzchnia bitumiczna, przejście dla pieszych pod wiaduktem kolejowym, oświetlenie uliczne), koszt zadania to przeszło 5,1 mln zł, z czego dotacja wynosi 2,3 mln zł.  Inwestycja była realizowana przy partnerstwie z samorządem lokalnym, gmina  współuczestniczy  w budowie chodników w 50% , oraz w oświetleniu ulicznym  w 100%  wkładu własnego.

W ramach pozyskanych środków z rezerwy subwencji ogólnej  budżetu  państwa  przy dofinansowaniu  do 50%  wartości  zadań  wykonaliśmy przebudowę i rozbudowę 14 obiektów mostowych na terenie powiatu, w tym most w Zawadce (2016 r.)   

W ramach pozyskanych środków z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych zadań) w roku 2015 wykonaliśmy zabezpieczenie korpusu drogowego w miejscowości Podłopień (umocnienie potoku pomiędzy  wiaduktem, a skrzyżowaniem) koszt  627 tys. zł , dotacja 252 tys. zł.

 Ponadto w ramach inicjatyw samorządowych, przy współpracy gminy Tymbark (50/50) dokonaliśmy przebudowy chodników w następujących miejscowościach jednostkach samorządowych: (2016) – Zawadka, Podłopień, Tymbark,  w miejscowości  Tymbark (w 2018 roku).

W okresie 2015-2018 zostało wykonanych łącznie – 24 km nowych nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu. W tym m.in. w miejscowościach: Zawadka, Podłopień, Dobra – Podłopień.

Dużym zainteresowaniem cieszy się, uruchomiona w 2015 roku, darmowa Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. W ramach tego zadania zaangażowanych zostało prawie 65 tys. zł środków własnych Powiatu Limanowskiego. Ze sprzętu w obecnej kadencji skorzystało już 285 osób, w tym również z terenu gminy Tymbark.

Ponadto warto przypomnieć że Powiat Limanowski pozyskał 7 samochodów – 5 dla DPS-ów, a 2 samochody dla Warsztatów terapii zajęciowej w Tymbarku – łączny koszt to prawie 780 tys. zł z czego dofinansowanie wynosi prawie 554 tys. zł

Dobiega końca kolejna kadencja, która była dla nas wszystkich czasem wyzwań. Dzięki ciężkiej, ale skuteczniej pracy Zarządu i Rady Powiatu, minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej, szkolnictwa na terenie Powiatu Limanowskiego.

Realizacja  zadań z zakresu infrastruktury drogowej  pozytywnie wpływa na usprawnienie ruchu drogowego, ale przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych z terenu Gminy Tymbark.

IWS: Nasuwa się oczywiste pytanie,  jakie są plany Zarządu Powiatu, na następne lata, odnoście inwestycji, które miałyby być realizowane na terenie gminy Tymbark.

Jan Puchała: Oczywiście, są taki plany. I jest ich sporo:

przebudowa skrzyżowania Drogi Krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1632 K w Tymbarku – dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku drogi. Warto przypomnieć że rozważane są dwa warianty wg opracowanych koncepcji.

Pierwszy to wykonanie ronda, natomiast drugi to skanalizowanie skrzyżowania poprze wykonanie dodatkowych pasów do lewoskrętu z ewentualną sygnalizacją świetlną. Koncepcje były opracowane przez Powiat Limanowski wspólnie z Gminą Tymbark, a obecnie są na etapie konsultacji z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

budowa chodnika w miejscowości Zamieście (od drogi krajowej DK 28 do granicy z miejscowością Słopnice) w ramach inicjatyw samorządowych przy współpracy z gminą Tymbark w relacji 50/50 – dokumentacja została przygotowana.

wykonanie chodnika w miejscowości Piekiełko w ciągu drogi powiatowej Limanowa -Szyk -Mstów (od granicy z miejscowością Koszary do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kisielówka). Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Tymbark, dokumentacja na ukończeniu.

wykonanie chodnika w miejscowości Podłopień wraz z placem postojowym dla samochodów w ciągu drogi powiatowej Mszana Górna-Podłopień (od skrzyżowania z drogą gminną „na Role” do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jodłownika, rejon kościoła w Podłopieniu).  Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Tymbark.

wykonanie chodnika w miejscowości Piekiełko w ciągu drogi powiatowej Piekiełko Tymbark (od szkoły podstawowej do najbliższego mostu w kierunku Tymbarku). Inwestycja realizowana w partnerstwie z Gminą Tymbark – dokumentacja na ukończeniu.

Wszystkie te inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie nasza zgodna współpraca, wzajemne zaufanie i zaangażowanie wielu osób. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Limanowej i podległych jednostek.

Dziękuję także wójtom, burmistrzom i samorządowcom z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym, jak już mówiłem Pawłowi Ptaszkowi – wójtowi Gminy Tymbark, za współpracę i poczucie współodpowiedzialności przy realizowanych inwestycjach. Nie mogę w tym miejscu pominąć wielu życzliwych osób, które w minionej kadencji spotkaliśmy na swojej drodze. Mowa tu o różnych firmach, instytucjach oraz mieszkańcach powiatu, którzy swoim działaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju regionu, za co również im dziękuję.

 Bardzo dziękuję za rozmowę

Irena Wilczek-Sowa

Jan Puchała – Starosta Limanowski, przy oddanym chodniku przy drodze powiatowej, w miejscowości Tymbark

Jan Puchała (57 lat): starosta limanowski, pochodzi i mieszka w Podłopieniu. Wykształcenie wyższe, ekonomiczne, studia podyplomowe z ekonomii menadżerskiej, finansów i rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W czerwcu 2013 r. otworzył przewód doktorski na AGH, na  Wydziale Zarządzania. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Od 2002 roku radny Powiatu Limanowskiego. Sprawuje urząd  Starosty Limanowskiego od 2006 roku. Hobby:  muzyka, sporty motorowe i samochodowe, piłka nożna, wycieczki górskie.

Biletów zabrakło – pozostało popatrzeć z boku. Pociąg retro podczas niedzielnego przejazdu.

W niedzielę po raz pierwszy (po przerwie spowodowanej uszkodzeniem  nasypu kolejowego w okolicach bloków mieszkalnych przy ul.Piłsudskiego w Limanowej) z Nowego Sącza do Chabówki przejechał  pociąg retro. Zainteresowanie było tak duże, że po ukazaniu się ogłoszeń w sprawie ponownych przejazdów, bilety natychmiast zostały wysprzedane.

IWS

zdjęcie: RM

 

Gmina wspiera sport

Każda gmina zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, także w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu. Na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w latach 2014–2018 miejscowy Klub Sportowy Tymbark otrzymywał dotację w następujących kwotach: 2014 (56 000 zł), 2015 (75 000 zł), 2016 (75 000 zł), 2017 (75 000 zł), 2018 (80 000 zł). Przekazywane środki pozwoliły między innymi na utrzymanie bazy sportowej, zakup sprzętu sportowego, opłacenie kosztów transportu, wynagrodzenia trenerów i gospodarza obiektu.

Bardzo ważnym zrealizowanym przedsięwzięciem była modernizacja trybun, montaż piłkochwytów i obecnie realizowana budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Tymbarku. Gmina troszczy się także o rozwój sportu masowego poprzez organizację licznych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz zapewnienie czasu wolnego na boisku Orlik w Tymbarku.

Dzięki pracy społecznej działaczy sportowych ze wszystkich placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Gmina Tymbark zajmuje wysokie lokaty w Sportowym Turnieju Miast i Gmin i Europejskim Tygodniu Sportu.

Za zaangażowanie samorządu w zakresie piłki nożnej w lokalnym środowisku władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyznały Gospodarzowi Gminy Pawłowi Ptaszkowi tytuł Małopolskiego Mecenasa Futbolu.

Bardzo dobra współpraca z działaczami sportowymi, nauczycielami, zarządem klubu i dyrekcjami placówek oświatowych w znaczny sposób przyczynia się do naszego wspólnego sukcesu w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie sportu. Wszystkim osobom pracującym dla dobra rozwoju kultury fizycznej i sportu w naszej, gminie składam serdeczne podziękowanie – mówi Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.

Robert Nowak

Informacja: UG Tymbark

na zdjęciu: przed meczem z KS Jarmuta Szczawnica, meczem, który miał miejsce 14.06.2015 roku i dał KS Tymbark awans do IV ligi

zdjęcie: RM