„Dobro ludzi, a nie polityka”

Tytuł tego artykułu jest cytatem, jest to, jak pisze w swojej ulotce wyborczej kandydatka na Wójta Gminy Tymbark, „Moim hasłem przewodnim jest „DOBRO LUDZI, A NIE POLITYKA”.

            Szanowni Państwo w okresie wyborczym populizm i demagogia sięgają szczytów i do tego już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić, jednak brak logiki powinien przede wszystkim zastanowić piszących takie hasła.

             Taka jest pierwsza reakcja po przeczytaniu, potem przyszła jednak refleksja. No tak, hasło jest chwytliwe, na  przykład  dla zmęczonych ciągłymi dyskusjami polityków, które  odbywają się we  wszelakich studiach telewizyjnych. „Nie politykujcie, weźcie się do roboty!” – tak myśli i mówi wielu.  Rozważmy to hasło w rozbiciu na dwie jego przeciwstawne  (według piszących) części, jak chciał autor, w tym przypadku chyba jednak autorzy ponieważ pod nim podpisani są poszczególni kandydaci jak i cały komitet wyborczy „Nasza Gmina”.

            „DOBRO LUDZI” – mam nadzieję, że piszący te słowa mieli jednak dobre intencje i myśleli o dobru wszystkich ludzi czyli naszej wspólnoty, a nie o dobru tych wytypowanych przez siebie kolegów i koleżanek  bo czym by to mogło skutkować to aż strach pomyśleć. 

            „,A NIE POLITYKA” – już w starożytności Arystoteles twierdził, że polityka to rozsądna troska o dobro wspólne obywatelskiej wspólnoty. Pochodzenie terminu „polityka”, czyli w etymologi tego słowa wywodzącego się od  „polis”  i „politei”  zawarte jest odwołanie do wspólnoty odpowiedzialnej za obszar na którym ta wspólnota przebywa. Od starożytnych takie widzenie polityki jako troski o dobro wspólne przejął Kościół, a tym samym i nasza cywilizacja związana z pojęciem wolnej osoby ludzkiej, grecką zasadą rządów ludu i rzymską republikańską koncepcją praw i obowiązków obywatelskich.

            Reasumując:  ludzie podpisujący się pod hasłem „DOBRO LUDZI, A NIE POLITYKA” chcą –  dobra ludzi –  ale nie chcą się – troszczyć o dobro wspólne obywatelskiej wspólnoty. Przyznacie Państwo, zrozumieć tego nie idzie, jeżeli główne hasło eksponowane dużymi literami i wytłuszczoną czcionką jest tak niedorzeczne, to jak poważnie można traktować całą grupę z ich programem wyborczym, i tu zacytuję słowa pana Platy: (artykuł ukazał się kilka dni temu) „Nie pójście do wyborów jest także wyborem, tylko złym. Brak naszego głosu może zadecydować kto nie zostanie wybrany. Do wyborów należy iść i głosować na ludzi prawych, a nie udawać sprzeciwu wobec złych zachowań poprzez bierność i wycofanie”.       

            Pomimo absurdalnego hasła, doszedłem do wniosku, że teoretycznie jest taka możliwość, można czynić dobro dla ludzi bez polityki. Otóż załóżmy taką sytuację: zbiera się grupa 15 osób, plus ich lider, którzy są filantropami, urodzonymi altruistami i ludzie ci cały swój dochód (pensje, emerytury, renty czy diety) przeznaczają na działalność charytatywną, oczywiście każdy z osobna, gdyż  gdyby to robili wspólnie to już byłoby to polityką. Jednak przy całej mojej wierze w dobro ludzi, nie  mieści mi się w głowie, że w tym przypadku tak właśnie jest.

            Powiem więcej, nawet nie wierzę w to, że Przewodnicząca ustępującej Rady Gminy, która za pełnione funkcje, podkreślam społeczne, (pełniąc połączone funkcje sołtysa i radnej – Przewodniczącej Rady Gminy w okresie tej kadencji pobrała z tego tytułu ponad 60 000 zł na tzw „rękę”, tak, ponad sześćdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczyła, czy też przeznaczy otrzymane pieniądze na cele charytatywne. Być może się mylę i pani ta jest chlubnym wyjątkiem,  możecie o to Państwo zapytać, bo zapewne będziecie odwiedzeni przy okazji agitacji wyborczej.

            Jeszcze raz dedykuję Państwu i sobie słowa Pana Jana Platy:  „Walczyliśmy o możliwość decydowania o losach Ojczyzny (dodam od siebie: tej dużej i małej) poprzez wolne i demokratyczne wybory i udział w nich jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Narzekamy na rządzących, a nie bierzemy udziału w ich wyborze pozostawiając tę decyzję innym. Ponosimy za to odpowiedzialność moralną”.

Marek Golonka

Od redakcji: Głosy Czytelników (pod warunkiem, że autor będzie jednoznacznie  określony) dotyczące tematu poruszonego w  powyższym artykule  zostaną umieszczone na portalu tymbark.in do 19.10.2018r. (do godz.20) włącznie.

Wybory – każda decyzja jest wyborem, ale nie każdy wybór jest dobry.

Rozmowa z Pawłem Ptaszkiem, Wójtem Gminy Tymbark

IWS: Kończy się następny i jednocześnie ostatni rok kadencji władz samorządowych 2014 – 2018.  Jak co roku spotykamy się, aby podsumować, tym razem nie rok, ale cały ten okres. Standardowe pytanie w takim momencie:   Co jest sukcesem tej kadencji?”

PP: Sukcesem tej kadencji jest realizacja programu zapowiadanego na jej początku. Był to dobrze wykorzystany czas dla rozwoju Gminy, mimo bardzo trudnej współpracy  z częścią radnych skupioną w opozycyjnym Klubie ,,Nasza Gmina”.

Jakie inwestycje udało się zrealizować, jakie rozpocząć, a jakie zaplanować?

Wymienię najważniejsze zrealizowane inwestycje, bo jest ich wiele: modernizacja ponad 30 dróg  gminnych,  budowa wspólnie z Powiatem Limanowskim chodników wraz z oświetleniem na drodze Tymbark – Podłopień – Zawadka, budowa oświetlenia na Zamieściu, również ostatnio zakończona budowa chodnika w Tymbarku nad stadionem. Do ważnych zadań inwestycyjnych należy również zaliczyć  budowę drogi Kwaśniakówka, przebudowę drogi od GS do Szkoły Muzycznej, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tymbarku, rozbudowę wodociągu na Zamieściu i modernizację stacji uzdatniania wody, a także wprowadzenie pakietu e-usług                    w urzędzie.

Na ukończeniu  jest modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Tymbarku wraz z strefą rekreacji i przebudową wjazdu.

Przygotowana jest dokumentacja na budowę chodnika, wraz z poszerzonym poboczem naprzeciw Kościoła w Podłopienu. Ku końcowi zmierzają prace  projektowe chodnika przy drodze krajowej w Tymbarku i na Podłopieniu wraz z uregulowaniem spływu wody. Pozyskane zostały środki unijne na zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą muzyczną, a stadionem wraz z budową skateparku. Dotychczasowa Rada Gminy na wniosek Przewodniczącej Pani Zofii Jeż odrzuciła to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co na razie uniemożliwia podpisanie umowy na dofinansowanie. Przygotowana jest dokumentacja wodno – kanalizacyjna dla Tymbark Góry, Piekiełka i w Podłopieniu.

Jak oceniasz współpracę z samorządem powiatowym,  wojewódzkim?

Współpraca z samorządem powiatu, Starostą  Panem Janem Puchałą i radnymi powiatowymi z naszego terenu układała się dobrze.  Efektem dobrej współpracy ze Starostą są wspólne inwestycje, by wymienić budowę chodnika w Tymbarku nad stadionem i uprzednio wspomnianą budowę chodnika i oświetlenia w ciągu drogi Tymbark-Podłopień-Zawadka. Dzięki dobrej współpracy z GDDIKIA i Powiatem Limanowskim doszło do przebudowy skrzyżowania                              w Zamieściu. Projektowane są chodniki przy drodze krajowej.

Czego nie udało się zrealizować i dlaczego?

Na początku kadencji były problemy z prawidłowym przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. Wyciągnąłem z tego konsekwencje, przeprowadziłem reorganizację w dziale inwestycji, który zajmował się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Przyniosło to efekty i obecnie wnioski pozytywnie przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, czego przykładem jest zrealizowana ,,schetynówka” koło zakładu Tymbark, pozyskane środki na budowę Kwaśniakówki, środki unijne na termomodernizację szkoły  i modernizację boisk  w Tymbarku, wymianę pieców węglowych oraz pozyskanie dofinansowania na wdrożenie e-urzędu, a także w ostatnich dniach pozyskane środki na budowę skateparku wraz z strefą rekreacji pomiędzy Domem Kultury i stadionem.

 Jakie czynniki najbardziej utrudniały pracę?  

Brak  merytorycznego  wsparcia ze strony opozycyjnych radnych. Komisje i sesje Rady Gminy powinny być miejscem rzetelnej debaty o problemach gminy, a często  przeradzały się w jałowe spory personalne. Konstruktywna i rzeczowa współpraca pomiędzy wójtem, a radnymi to istotny  czynnik rozwoju gminy.

Co skłoniło Cię, aby kandydować na następną kadencję?

Chciałbym wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie na stanowisku wójta. Na pełnioną funkcje i  wyzwania z nią związane patrzę także z perspektywy naukowej. Obroniłem doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych poświęcony zarządzaniu rozwojem regionu. Wiedza, praktyczne doświadczenie w kierowaniu urzędem, znajomość problemów Gminy, kontakty osobiste – to wszystko powinno procentować w przyszłej kadencji oraz zapewnia także kontynuację zamierzeń.

Mając doświadczenie pracy w samorządzie, a teraz już w pracy na stanowisku wójta,  masz na pewno wizję przyszłej kadencji.  Co głównie zamierzasz zrealizować, jakie cele zamierzasz osiągnąć?

Z pewnością, podobnie jak w tej kadencji, priorytetem pozostaje edukacja. Modernizacja bazy oświatowej, kontynuacja stypendiów dla uczniów i sportowców, pozyskanie grantów na innowacyjne inicjatywy edukacyjne. Także w zakresie infrastruktury są duże potrzeby, zwłaszcza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z pewnością trzeba się skoncentrować na odnawialnych źródłach energii, stąd propozycja utworzenia gminnego programu dofinansowującego instalacje solarów i paneli fotowoltaicznych w domach. Ważne jest tworzenie miejsc dla aktywnego wypoczynku. Dlatego pozyskane zostały środki unijne na budowę skateparku wraz z strefą rekreacji. Dużą uwagę chciałbym dalej przywiązywać do budowy wspólnoty lokalnej min. poprzez publikację monografii Tymbarku, organizację pikników integracyjnych.

Co chciałbyś powiedzieć mieszkańcom Gminy Tymbark?

W Gminie Tymbark potrzeba stabilizacji, spokoju i współdziałania.  To są fundamenty rozwoju. Potrzeba też  merytorycznej pracy na sesjach Rady i komisjach.  

Chciałbym  podziękować Mieszkańcom za wyrazy życzliwości, wsparcia, i przekazane opinie.

IWS: Dziękuję za rozmowę.

PP: Bardzo dziękuję

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek (3.05.2017)

Paweł Ptaszek (39 lat), od 2014 roku Wójt Gminy Tymbark, doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów magisterskich politologii i europeistyki, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania środkami unijnymi. Od 2003 do 2014 pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej. W latach 2006-2014 radny Rady Gminy Tymbark (przewodniczący  i wiceprzewodniczący Rady).

Dla przypomnienia jedna z rozmów przeprowadzona z wójtem Pawłem Ptaszkiem, ta odbyła się po pierwszym roku pracy obecnego samorządu.

Rozmowa z Wójtem Gminy Tymbark

 

Patriotyczny pobyt w Warszawie

Młodzież z jednostek strzeleckich nr 2007 Tymbark OSW, 3303 Limanowa OSW i 2404 Mszana Dolna ZS Strzelec wzięła udział w wycieczce patriotyczno – turystycznej do Warszawy. Dzięki pomocy finansowej i organizacyjnej senatora RP Jana Hamerskiego, Strzelcy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Senat oraz Świątynię Opatrzności Bożej. Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Jego Pomnikiem złożyli wiązankę kwiatów i oddali hołd w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Tego typu przedsięwzięcia integrujące młodzież strzelecką powiatu limanowskiego będą kontynuowane w przyszłości zapewniają dowódcy jednostek: chor. ZS Janusz Golonka, por. ZS Bogusław Schmidt i st. insp. ZS Robert Nowak.

Panu senatorowi Janowi Hamerskiemu, składamy serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc dzięki której zrealizowaliśmy to patriotyczno – turystyczne spotkanie.

w imieniu wszystkich Strzelców Robert Nowak 

 

40 lat temu Polak kardynał Karol Wojtyła został papieżem przyjmując imię Jana Pawła II

„40. rocznica tego wyboru musi być wielkim wydarzeniem, wpisującym się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, nie mającym jedynie archidiecezjalnego charakteru, lecz ogólnopolski. Obchody będą okazją, aby przypomnieć to, co było wtedy. Bo Jan Paweł II dał Polsce, Europie  i światu nadzieję na zmiany” – powiedział  abp Marek Jędraszewski  podczas prezentacji programu jubileuszowych uroczystości zaplanowanych na 16. października w Krakowie. 

obraz z wizerunkiem św.Jana Pawła II – kościół parafialny w Tymbarku

zdjęcie: IWS