Gminne Mikołajki

Mikołajki to szczególny dzień, na który czekają wszystkie dzieci. Stało się już tradycją, że 6 grudnia, tymbarską bibliotekę oraz świetlicę w Zamieściu odwiedził św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów.  Rano gościł w bibliotece, a po południu pojawił się w świetlicy.

W oczekiwania u na przybycie wyjątkowego gościa dzieci obejrzały przedstawienie pt. Piętka Króla Kazimierza w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tymbarku. Legenda opowiada o królu Kazimierzu, który w stroju żebraka przemierzył cały kraj, by przekonać się, jakich ma poddanych. Spektakl dostarczył wielu wzruszeń, a jego przesłaniem są słowa: dobro zawsze powraca. Przepiękne kostiumy i scenografia dopełniły całości. Dzieci z ogromna uwagą i zainteresowaniem obejrzały przedstawienie, o czym świadczyła cisza na sali oraz mocne brawa po jego zakończeniu.

Kolejnym elementem spotkania była wizyta św. Mikołaja. Po powitaniu, dostojny gość usiadł na fotelu i nastąpiła wyczekiwana chwila wręczania wszystkim dzieciom słodkich upominków. Były rozmowy, pytania i wspólne zdjęcia ze św. Mikołajem.

Z uwagi na duże zainteresowanie, spotkanie mikołajkowe odbyło się w dwukrotnie, a wzięło w nim udział ponad 300 dzieci z terenu gminy Tymbark.

Nie mniej emocji było na świetlicy, gdzie dzieci przygotowały przedstawienie świąteczne pt. Dobry król oraz zademonstrowały taniec, którego nauczyły się na zajęciach tanecznych. Były również słodkie upominki i rozmowy ze św. Mikołajem.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tymbark. Dziękujemy również Firmie „Tymbark” za przekazane soki dla dzieci.

Źródło informacji i zdjęć: Biblioteka w Tymbarku 

 

II Sesja Rady Gminy Tymbark kadencji 2018 -2023

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu gminy w Tymbarku miała miejsce II Sesja Rady Gminy Tymbark. Na sesji obecni byli wszyscy radni. Dzień 6.grudnia to dzień,w którym św.Mikolaj rozdaje prezenty. Jak się okazało nie zapomniał również o uczestnikach Sesji. Przybył, złożył radnym, wójtowi, pracownikom życzenia owocnej pracy. Rozdał też wszystkim obecnym słodycze. 

Po tym miłym akcencie Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark rozpoczęła posiedzenie. Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, nie wprowadzili zmian do planowanego porządku obrad, który był następujący:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadce do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tymbark 
 • Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tymbark upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Gminy Tymbark w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy.
 • Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark  za rok szkolny 2017/2018.

oraz stałe punkty obrad.

W zakresie dwóch punktów dotyczących wieloletniej prognozy oraz przyjęcia zmian w budżecie obecni na sesji osoby spoza Rady nie miały możliwości poznania, jakie zadania (ich nazwy) zostały wprowadzone lub wykreślone z wieloletniego planu i budżetu gminy na 2018. Pani Przewodnicząca przeczytała treść poszczególnych uchwał, jednakże były to pozycje liczbowe w poszczególnych pozycjach („szufladkach”) budżetowych., informacja o zmianie przychodów i dochodów orz wysokości deficytu itd.  Niestety co do przybliżenia zagadnień usłyszeliśmy, że zostało to omówione na wspólnym posiedzeniu stałych komisji (od redakcji: mam nadzieję, że poinformowanie mieszkańców o posiedzeniu komisji w dniu, którym komisja ta miała miejsce była tylko debiutanckim  potknięciem). 

Obydwie uchwały zostały przyjęte przez Radę ( przy planie wieloletnim od głosu wstrzymała się radna Pani Jeż).

W czasie głosowań swoje zastrzeżenia, co do ich poprawności zgłosił radny Krzysztof Wiśniowski. Problem wynikł ze zmiany przepisów, które wprowadziły wymóg imiennego głosowania nad uchwałami. Radny podniósł, że nie może być tak, że radni głosuję jeden po drugim, gdyż to może powodować zmianę decyzji następnych radnych w wyniku głosowania poprzednich.  Wg niego głosowanie winno być jednocześnie. Wątpliwości wyjaśniła Pani Sekretarz Stanisława Kaptur, która odczytała fragment statutu (którego zmiany dokonała rada poprzedniej kadencji). Zastosowany sposób głosowania podczas sesji jest zgodny właśnie z tymi zapisami (w przypadku gdy głosowanie nie jest przeprowadzone poprzez system elektroniczny).

Następnie Rada przyjęła roczny  plan współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości w Zawadce (działka, na której zostanie wybudowana sala sportowa przy SP w Zawadce) oraz wskazała Piotra Juszczaka, jako osobę upoważnioną do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Gminy Tymbark w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy (maksymalna stawka wynikająca z Rozporządzenia).

Rada potwierdziła, że zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark  za rok szkolny 2017/2018 (miało to miejsce na posiedzeniu komisji). 

Wójt Gminy Tymbark odpowiedział radnym, na zgłoszone na początku posiedzenia interpelacje. 

Radnemu Kucowi, że pokrywa na otwór znajdujący się w drodze na Podłopieniu została zamówiona, Pani radnej Gorczyce, że Gmina nie zamierza kupować sklepu na Zawadce, będącego własnością GS Tymbark, ale są prowadzone rozmowy co do zasad korzystania z infrastruktury wodociągowej, która się tam znajduje, zaś jeżeli chodzi o chodnik obok kościoła to dokumentacja jest wykonana,  Pani radnej Jeż, że zgłoszone przez nią prace będą wykonane w miarę posiadanych środków, a w zakresie zwózki drzewa przez Lasy Państwowe i szkody stąd wynikłe są przedmiotem rozmów, Pani radnej Zając, że znany jest problem wylewania wody na Kopanej Drodze, ale niestety nie ma możliwości bezkonfliktowego załatwienia tej sprawy, radnemu Wiśniowskiemu, że sprawa przepustów przy Rakówce to taki sam problem  co inne przepusty uszkodzone podczas powodzi, czyli będą poprawiane systematycznie w miarę posiadanych środków, Pani radnej Toporkiewicz – sprawa ławy na Podłopieniu będzie rozwiązana wspólnie z sołectwem, Pani radnej Dyląg – droga nad PKP jest tak uszkodzona, że będą podjęte działania, aby ją kompleksowo wyremontować ze środków popowodziowych, gdyż doraźne prace niewiele zmienią, Pani radnej Wiewiórskiej, że czynione są starania, aby chodnik obok Pani Purchałowej był dłuższy, radnemu Bugajskiemu, że prace które wymają koparki są zlecane różnym firmom, w przypadku gdy ZGK nie ma możliwości ich wykonywania. 

Do obrad połączył radny powiatu limanowskiego Jan Puchała, który zabrał głos w punkcie „wystąpienia zaproszonych gości”.

W wolnych wnioskach Pani radna Jeż zawnioskowała, aby wykonać inwentaryzacją wszystkich przepustów będących  własnością Gminy Tymbark, aby następnie określić kolejność ich udrażniania. 

Między radnymi wywiązała się też dyskusja, jakie przyjąć zasady przy pomocy charytatywnej realizowanej ze zbiórki pieniędzy od radnych, czy np przekazywać je stowarzyszaniom  (propozycja Pani Jeż to Stowarzyszenie „Przystań”), czy indywidualnym osobom (np. Darii z Piekiełka, o której pisał portal limanowa.in). 

IWS

zdjęcia: IWS

Po raz szósty na Jasną Górę

Stało się już tradycją, że z początkiem Nowego Roku „Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton” pielgrzymuje i kolęduje na Jasnej Górze.  Tym razem pielgrzymka odbędzie się 13 stycznia 2019 roku.

Program Pielgrzymki:

 • 7:00 Wyjazd z parkingu przy kościele w Tymbarku,
 • 12:00 Msza Święta w Parafii Św.Zygmunta –Najstarsza Parafia w Częstochowie,
 • 13:30 Zwiedzanie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II,
 • 18:00 Możliwość udziału w Nowennie Ku Czci Św.Pawła Pierwszego Pustelnika,
 • 19:00 Koncert Kolęd w wykonaniu „Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton” oraz Msza Święta w intencji Orkiestry,Wójta i Rady Gminy,
 • 21:00 Udział Orkiestry w Apelu Jasnogórskim, który poprowadzi Kapelan Strażaków Ks.Stanisław Kaczka.

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt  pod numerem telefonu: 571-328-048 do dnia 30 grudnia 2018 r.

Ryszard Gawron