Tłusty czwartek – odebranie nagrody

Dzisiaj „tłusty czwartek”, dzień w którym tradycyjnie jemy pączki. Swoją „paczkowa „nagrode w konkursie portalu „Tymbark.in” odebrala Pani Kasia. Przypominamy, ze Pan Stanislaw wykonał fotografie i zadał pytanie „jakie i ile zwierzat widac na zdjeciu”. Prawidlowa odpowiedz brzmiała  „3 sarenki.”

Pani Kasia nadesłała zdjęcia z odebrania nagrody.

Dziękujemy bardzo i życzymy, z Panem Stanisławem, Pani Kasi i wszystkim Czytelnikom Tymbark.in SMACZNEGO!

Irena Wilczek-Sowa

Wspomnienie o ś.p. druhu Janie Kozie

Odszedł z naszych szeregów… 

Z głębokim smutkiem informujemy, że w poniedziałek, w wieku 86 lat zmarł druh Jan Koza, członek honorowy OSP Tymbark. Do tymbarskiej jednostki wstąpił w 1970 roku i był bardzo ofiarnym strażakiem ratownikiem. Od rozpoczęcia w 1978 roku budowy nowej siedziby tymbarskiej straży należał do osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, wykonując wspólnie z innymi członkami  prace budowlane i porządkowe przy obiekcie. Przez dwie kadencje był członkiem zarządu straży pełniąc funkcję gospodarza, a także był członkiem pocztu sztandarowego OSP Tymbark. Działał także w lokalnym samorządzie pełniąc funkcję radnego sołectwa Tymbark i radnego rady gminy Tymbark.

W 2014 roku, uchwałą Walnego Zebrania OSP Tymbark otrzymał godność Członka Honorowego OSP Tymbark.

Za swoja działalność otrzymał najwyższe odznaczenia strażackie:  

Druh Jan Koza

  • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza,
  • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana,
  • Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie ś.p. druha Jana Kozy wyrazy szczerego współczucia

składają

zarząd i członkowie OSP Tymbark

 

Zasady naliczania podatku od nieruchomości – w imieniu Urzędu Gminy informuje Pani Skarbnik Zofia Duda

Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości od 6 lat nie uległy zmianie.        

Obowiązujące wysokości stawek wynikają z uchwały Nr XXXIII/206/13 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 listopada 2013 roku. W 2015 roku uchwałą nr XIV/71/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 26 listopada rozszerzono opodatkowanie gruntów niezabudowanych objętych rewitalizacją nie zmieniając przy tym stawek od pozostałych gruntów. (link do uchwały)

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości jest wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość podatku została naliczona na podstawie aktualnych danych geodezyjnych z uwzględnieniem przeprowadzonej modernizacji gruntów w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Od 2016 roku sukcesywnie w poszczególnych sołectwach dokonywane były zmiany w podstawie opodatkowania, wynikające z dokonanej modernizacji. Jeżeli w latach 2016-2018 podatnicy dokonywali operacji w obrocie gruntem (np. zakup, sprzedaż, przekazanie, spadek) to na bieżąco był aktualizowany wymiar podatku. Obecnie proces ten został zakończony w Tymbarku i dotyczy tylko tych osób, dla których nie odnotowano żadnej transakcji w obrocie gruntem w minionych trzech latach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych ustaleń w tej mierze.

Wyjaśnienie do pozycji inny grunt (opodatkowany), stawka 0,22 zł/m2.

Są to grunty zabudowane i zurbanizowane określone są rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w załączniku nr 6 grunty oznaczone B, Ba, Bi, Bp, Bz

Do terenów mieszkaniowych – B zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 – budynki mieszkalne, zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne.

Tak jak w latach poprzednich, decyzje podatkowe otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości, ale podatek należy zapłacić tylko jeden. Decyzje podatkowe otrzymują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego ilu ich jest.

Decyzje podatkowe doręczane są mieszkańcom Gminy Tymbark bezpośrednio na adres zamieszkania lub wskazany korespondencyjny.

Gdyby wystąpiły wątpliwości co do wysokości podatku, a w szczególności podstawy opodatkowania prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Panią Katarzyną Zborowska-Puchała w Referacie Podatków i Opłat lokalnych w Urzędu Gminy Tymbark pokój nr 8, tel. (18) 33 25 637 wew. 26.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Przypominamy, że o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować referat podatkowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.

Tymbark dnia 2019-02-22,   Skarbnik Gminy – Zofia Duda

Sesja Rady Gminy – 21.02.2019 r.

zdjęcie: IWS

 

 

ŻOŁNIERZE OBRONY TERYTORIALNEJ  W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

Małopolscy „terytorialsi”, krakowskie Muzeum AK oraz stowarzyszenie rekonstrukcji historycznych  1. Pułku strzelców podhalańskich AK wspólnie uczczą w Słopnicach Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Już 28 lutego żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczną obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W okolicach Limanowej około 30-osobowa grupa żołnierzy OT wyruszy na trasę lokalnej górskiej ścieżki historyczno-patriotycznej. Jedenasto kilometrowa trasa prezentuje losy żołnierzy Armii Krajowej na ziemi limanowskiej oraz działalność odtworzonej we wrześniu 1944 r. jednostki podziemnego wojska polskiego – 1. pułku strzelców podhalańskich AK. Na miejscu żołnierze i członkowie stowarzyszenia uczczą pamięć o bohaterach i zapalą znicze.

„Od początku formowania jednostki współpracujemy z Brygadą. Pomagaliśmy przy wyborze patrona, pomagaliśmy wybierać tradycje, które „Jedenasta” mogłaby dziedziczyć. Cieszę się, że pomysł uczczenia w Słopnicach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych spotkał się z akceptacją Dowódcy” – mówi dr hab. Olgierd Grott, kierownik działu historycznego Muzeum AK w Krakowie.

Druga grupa żołnierzy w godzinach nocnych 1 marca, wyruszy ulicami Krakowa, gdzie śladami ważnych miejsc tożsamości narodowej przemieści się spod pomnika żołnierzy AK zgrupowania „Żelbet” na krakowskim Łęgu do pomnika Polski Walczącej u podnóża Wawelu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 roku. Wyznaczono go na 1 marca. Data upamiętnia stracenie w 1951 roku w więzieniu na Mokotowie siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, będących ostatnimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

mjr Bartosz KUBAL, Oficer prasowy, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. www.terytorialsi.mil.pl

zdjęcie: Katarzyna Przepióra