Tymbarska młodzież tanecznie zakończyła Gimnazjum

W poniedziałek na tymbarskim Rynku zgromadziła się młodzież, która była ostatnim rocznikiem wygaszonego gimnazjum, aby zatańczeniem wspólnego, wraz z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami  oraz przedstawicielami władzy samorządowej,   poloneza uroczyście zakończyć czas działalności gimnazjum, jako takiego, a w szczególności Samorządowego Gimnazjum w Tymbarku. 

Po uroczystym, dostojnym, polonezie przyszedł czas na zabawę.  Zatańczono taniec belgijski oraz wraz ze szkolnym zespołem muzycznym zaśpiewano kilka piosenek.

Taneczne układy młodzież wykonywała pod okiem pani Barbary Janczy. 

IWS

zdjęcia: IWS

VII Sesja Rady Gminy Tymbark – pierwsze absolutorium dla Wójta Pawła Ptaszka i debata, której nie było

W poniedziałek miała miejsce VII Sesja rady Gminy Tymbark. W programie sesji było kilka  punktów, które były lub mogły być ważne dla mieszkańca gminy (poniższa numeracja nie jest zgoda z numeracją w porządku obrad, który obejmował więcej punktów niż poniżej omówionych).

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale budżetowej na 2019 rok nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
  2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tymbark za rok 2018 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Tymbark w drodze umowy kupna prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zamieściu.

ad.1 Zmiany budżetu roku 2019.

Co radni zmienili w budżecie to mieszkaniec mógł się jedynie zapoznać z liczbami końcowi.

Dochody budżetu zwiększono  o kwotę 43.600,00 zł, podobnie zwiększono  się wydatki (bieżące o 20.600 zł oraz majątkowe 23.000 zł), co dało  dochody w łącznej   kwocie   29.837.043,93 zł. Kwota ta została zmieniona autopoprawką Wójta. I to jest jedyny punkt, w którym osoby będące na sesji, lub słuchające obrady on-line, mogły dowiedzieć się skąd one wynikły. Były to przesunięcia, na wniosek gminnego OSP, kwot  planowanych na wydatki na osoby fizyczne oraz datacje celowe dla OSP na wydatki majątkowe (w sumie 23 000 zł), a dokładnie na wkład własny do zakupu lekkiego samochodu dla OSP. Oraz kwota 3600 zł – dotacja powiatu limanowskiego na program związany z nauką pływania.

Pozostałe zmiany, skąd i na jakie cele zostały zmienione, można było poznać będąc na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, gdyż tam były omówione, zaś na sesji została zacytowana stała formuła „temat był omawiany podczas posiedzenia komisji”.

ad.2 Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy. 

To był nowy punkt wprowadzony zmianami przepisów w ustawie o samorządzie terytorialnym. Wójt miał obowiązek przygotować bardzo obszerny dokument pod tytułem „Raport o stanie Gminy Tymbark”. Raport ten był publikowany na stronie gminy interentowej Urzędu oraz na BIP.    Znajduje się on tutaj: Raport o stanie Gminy Tymbark_2018. 

Na początku głos zagrał Wójt Gminy Paweł Ptaszek, który w skrócie przedstawił zawartość raportu.   Następnie powinna nastąpić debata. Jednakże na informację zamieszczoną z raportem, że  „ Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tymbark za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy  Tymbark. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Tymbark odbędzie się 17 czerwca  2019 r. (poniedziałek) w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2019 r. (piątek), do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Tymbarku oraz w biurze obsługi Rady Gminy (pok. nr  2), 

żaden mieszkaniec nie zgłosił swojego udziału. 

 Radni na sesji wprawdzie byli obecni (w całym składzie 15 radnych), jednakże żaden z nich  nie zabrał głosu. 

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tymbark za rok 2018 rok. Uchwałą zapadła 14. głosami „za”, przy jednym wstrzymującym. Chociaż radni głosują jawnie, przy zastosowaniu systemu informatycznego, obecni na sesji nie mają informacji jak głosują poszczególni radni (aby uzyskać tą informację należy odnaleźć ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ). 

ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2018 rok.

Przy tym punkcie wynikła dyskusja między radnymi. Radna Zofia Jeż wymieniła zadania, których Wójt nie wykonał w 2018 roku (podkreślając, iż wykonanie budżetu było w 104%, ale wynikło  to ze wzrostu kosztów realizacji inwestycji). Inwestycje te to min. skatepark, modernizacja ulicy Podwisiołki,  modernizacja sali w Piekiełku, modernizacja wodociągu na ul.Armii Krajowej, piaskowanie ławy w Piekiełku. Na tą wypowiedź zareagował radny Czesław Kuc, że sytuacja taka wynikła z faktu, iż Klub Nasza Gmina, który miał większość w Radzie umieścił w budżecie bardzo dużo tematów, które od samego początku były niedooszacowane, stąd nie było możliwości ich realizacji.

Zanim Rada przyjęła tą uchwałę (14 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym radni wysłuchali pozytywną i bez uwag opinię RIO na temat wykonania budżetu.

ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2018.

Podjęcie uchwały poprzedził przedstawiony przez radną Anna Wiewiórską, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej” wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtwi Gminy Tymbark Pawłowi Ptaszkowi. Jest to pierwsze uzyskane absolutorium (nie licząc  tego uzyskanego za rok w którym wójtem był  Lech Nowak), jakie uzyskał Wójt Paweł Ptaszek.

ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Tymbark w drodze umowy kupna prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zamieściu.

Bardzo ważna uchwała dla mieszkańców Zamieścia, otwierająca drogę do zakupu od GS Tymbark budynku, w którym znajduje się Świetlica Wiejska na Zamieściu.

Na zakończeniu Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska zaapelowała do radnych, aby zakończyć to co się działo w ubiegłej kadencji, aby na sesjach nie prowadzić  „wojenek” osobistych, aby wspólnie iść do przodu i razem działać.