Zakończono remont drogi Jackówka w Piekiełku

Urząd Gminy informuje, że zakończył się remont drogi gminnej Jackówka w miejscowości Piekiełko. W ramach remontu wykonana została nawierzchnia asfaltowa na długości ok. 304 mb, utwardzone pobocza oraz zamontowane bariery ochronne. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu, była firma FHU KADBUD Kazimierz Dudzik.

Koszt inwestycji to ponad 184 000 zł, w tym 84 830 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk.

zdjęcia nadesłane