Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku rozpoczęła 30. rok szkolny!

2 września 2019 Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku rozpoczęła 30-ty rok szkolny, w tym piąty jako szkoła publiczna.  W tym roku w Szkole rozpoczęło naukę 150 uczniów, w tym dzieci w cyklu sześcioletnim oraz dzieci starszych w trybie trzyletnim. 

Dzięki olbrzymiej pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów oraz osiąganych przez lata bardzo wysokich wyników nauczania Stowarzyszenie prowadzące szkołę otrzymało w 2014 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodę na przekształcenie szkoły w szkolę publiczną, co  stało się z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dzięki temu finansowanie nauki w szkole, w tym uczniów Szkoły  mieszkających w Gminie Tymbark (którzy stanowią ok. 90% ogółu uczniów) przejęło Centrum Edukacji Artystycznej.  Nauka w szkole jest bezpłatna (rok szkolny 2013/2014 był ostatnim rokiem, w którym rodzice płacili czesne, co często uniemożliwiało naukę dzieciom, których rodzice nie mieli możliwości finansowych). Posiadanie statusu szkoły publicznej  to też obowiązki i wymagania stawiane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym realizacja ramowych planów nauczania.  Obowiązkiem Szkoły jest przeprowadzenie rekrutacji uczniów kierując się wyłącznie zasadą powszechnej dostępności.  Jedynym kryterium jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej. 

W imieniu organu prowadzącego Szkołę, tj. Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku, życzę dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji, rodzicom, uczniom, członkom Stowarzyszenia oraz przyjaciołom Szkoły, aby nadchodzący czas był okresem  wzajemnej życzliwości, bardzo dobrej współpracy oraz licznych małych i dużych sukcesów!

Irena Wilczek-Sowa 

zdjęcia: IWS