Podziękowania dla Pani Zofii Dudowej – wieloletniego Skarbnika Gminy Tymbark, które miały miejsce na sesji absolutoryjnej

Pani Zofia Duda – wieloletni Skarbnik Gminy Tymbark – podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Przepisy o samorządzie przewidują, aby Rada Gminy odwołała dotychczasowego skarbnika, oraz również, aby podjęła uchwałę o powołaniu innej osoby na tą funkcję (na to stanowisko została powołana Pani Agnieszka Pacholarz).  Podjęcie uchwały o odwołaniu były bardzo dobrą okazją do złożenia Pani Zofii podziękowań za ponad 20-letnią wzorową i  oddaną pracę na rzecz tymbarskiego samorządu. Podziękowania popłynęły od Wójta Pawła Ptaszka, przewodniczącej Rady Gminy Stanisławy Urbańskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz od sołtysów. Za lata współpracy podziękował też były wójt Pan Stanisław Pachowicz, za którego kadencji Pani Zofia objęła funkcję Skarbnika w Urzędzie Gminy w Tymbarku.

Podstawowymi punktami sesji absolutoryjnej były głosowania nad uchwałami w sprawach:

  •  wotum zaufania dla Wójta Gminy Tymbark za rok 2019 r.
  •  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Tymbark wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tymbark za 2019 rok.
  •  udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Tymbark z tytułu wykonania budżetu Gminy Tymbark za rok 2019.

Rada Gminy Tymbark podjęła te uchwały jednogłośnie.

źródło informacji i zdjęcia: UG Tymbark