Mikroretencja – możliwość dofinansowania

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH POLEGAJĄCE NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH  W MIEJSCU ICH POWSTANIA

 Wójt Gminy Tymbark ogłasza, że od 10 sierpnia 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów montażu naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu, o pojemności nie mniejszej niż 1000 l lub dwóch zbiorników na wody opadowe z dachu, których łączna pojemność jest nie mniejsza niż 1000 l wraz z instalacją  do podłączenia do rynny.

Wysokość dofinansowania?

400 zł, lecz nie więcej niż poniesione koszty.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49.

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tymbark.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark lub telefonicznie pod numerem 183325141.

Załączniki:

Uchwała Nr XIX/156/2020 z dnia 13.07.2020 r., Wniosek o udzielenie dotacji, Wniosek o rozliczenie dotacji

1. Uchwała Rady Gminy Tymbark nr XIX1562020 z dnia 13 lipca 2020 . 2. Wniosek o udzielenie dotacji 3. Wniosek o rozliczenie dotacji

zdjęcie poglądowe: IWS