Konkurs z zakresu obrony cywilnej

Urząd Gminy w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu obrony cywilnej z okazji przypadającego w dniu 1 marca – Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe). Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 26 lutego 2021 r.


Pytania:

  1. Kto jest centralnym organem właściwym w sprawach Obrony Cywilnej?
  2. Kto powołuje Szefa Obrony Cywilnej Kraju?
  3. Kto pełni funkcjęSzefa Obrony Cywilnej Kraju?
  4. Co należy do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy?

 

Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie adresu e-mail. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

 

INFORMACJA administratora danych osobowych
W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:
1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku,34-650 Tymbark 49
2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:
  •  w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,
  •  w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,
3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
4.Pani (Pana) dane osobowe  po zakończeniu konkursu  zostaną usunięte przez administratora.
5. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
6. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w konkursie.
 Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r. i przypada na 1 marca. 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny 
jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
   Robert Nowak