Lech Zbigniew Nowak – trzeci mieszkaniec Gminy Tymbark w Radzie Powiatu Limanowskiego

20 stycznia Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II wydał Postanowienie w sprawie osadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Limanowskiego (w związku ze śmiercią dotychczasowego radnego śp. Stanisława Nieczarowskiego).

Nowym radnym został Pan Lech Zbigniew NOWAK – kandydat z listy nr 16 – KWW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ.

Pan Lech Nowak jest trzecim mieszkańcem Gminy Tymbark w powiatowym samorządzie, gdyż zasiadają tam już: Pani Beata Krzyściak – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oraz Pan Jan Puchała radny z list  KWW Niezależna Grupa Samorządowa Działajmy Wspólnie.

materiał wyborczy KWW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Tymbark ogłasza od dnia 31 stycznia 2022r. nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark.

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowość nie przekraczającej 7,5 m3/dobę.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80%poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 5 000 złotych.

Dotacja może być udzielona jeżeli:

  • budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Tymbark, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
  • podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z  przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście w Urzędu Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tymbark.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 183325141.

Informacja: Urząd Gminy Tymbark

 wniosek-o-przyznanie-dotacji

wniosek-o-rozliczenie-dotacji

Dzień Babci oraz Dzień Dziadka

Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce obchodzony jest Dzień Babci, a od lat osiemdziesiątych Dzień Dziadka.  21 oraz 22 stycznia będą dniami, w których  te tak ważne osoby w naszych rodzinach będą szczególnie zauważone i  docenione. 

Poniżej wiersz Wacława Dudzika oraz wiersz Marii Juszczyk, zaprezentowany przez Autorkę na świątecznym samorządowym spotkaniu z Seniorami, jaki miał miejsce w grudniu 2019 roku.

Piękna starość
Piękna starość, czyste serce,
Chociaż życie jest w rozterce.
Nie żałujmy swej przeszłości,
W każdym wieku są radości!

Piękna starość, w swoim ciele,
Choć remontu trzeba wiele.
Kiedy siły opadają,
Chęć do życia nadal mają.

Piękną starość, wspierać trzeba,
Podać wodę, kromkę chleba.
Aby nadal spożywała,
Siłę do chodzenia miała.

Piękna starość, pozytywna,
By nie była negatywna!
Chociaż włosy pobielały,
Był czas, kiedy kolor miały.

Piękna starość, lecz w miłości,
Życząc bliźnim tej radości.
W każdym dniu, o każdej porze,
Opatrzność Boża wspomoże.

Piękna starość, żyć w nadziei,
Ze się stare życie zmieni.
Kiedy dozna szczęśliwości,
By nie myśleć o starości!