70.rocznica śmierci ks.Andrzeja Bogacza – proboszcza Parafii Tymbark

Ksiądz Andrzej Bogacz był proboszczem i dziekanem Parafii Tymbark  od 1934 do 1952. Jego zasługą m.in. było odnowienie wnętrza tymbarskiego kościoła.

Poniżej kilka cytatów, opisujących wydarzenia z życia księdza Andrzeja Bogacza.

  1. Z artykułu “UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE PO ŚMIERCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MSZANIE DOLNEJ I TYMBARKU” Roberta Kowalskiego: 

“We wtorek 14 maja 1935 r. o godz. 20-tej odbyło się w Świetlicy Oddziału (IWS – Związku Strzeleckiego) zebranie zarządów organizacji społecznych działających w Tymbarku oraz przedstawicieli miejscowych urzędów z wójtem gminy Władysławem Kucem na czele. Spotkanie na wniosek Wójta rozpoczęło się do uczczenia 2 minutową ciszą pamięć Zmarłego „Wodza Narodu”. Następnie głos zabrał Kdt. Oddziału Kazimierz Wnorowski, przedstawiając zebranym projekt programu uroczystości żałobnych, jakie miałaby się odbyć w najbliższych dniach w Tymbarku. Po krótkiej dyskusji został on jednogłośnie zatwierdzony. Na zakończenie spotkania zebrani zredagowali, przyjęli treść i wysłali telegram na ręce Pana Starosty Powiatowego w Limanowej, zawierający wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci –„Wodza Narodu”

We czwartek 16 maja 1935 r. po godzinie 9-tej rano odprawiono uroczystą mszę świętą żałobną za spokój duszy Wodza Narodu. W Kronice możemy znaleźć szczegółowy opis dekoracji jakie w kościele zostały przygotowane na tę okoliczność: „(…) Ustawiono symboliczny katafalk z trumną okrytą chorągwią Narodową, w głowach trumny umieszczono portret Zmarłego. Katafalk otoczony świerkami i kwieciem – dookoła płonęły świece. Straż honorową pełnią strzelcy i straż pożarna. W świetle świec błyszczą bagnety – strzelców, na trumnę padają promienie słońca … nastrój w kościele podniosły… uroczysty. Za trumną … prezydia organizacji społecznych i przedstawiciele władz miejscowych …. ludność stoi i nie zajmują miejsca w ławach.

W równie ekspresyjny sposób kronikarz opisał przebieg nabożeństwa w jakim uczestniczyli mieszkańcy Tymbarku. „(…)Dzwonek – to ks. prof. Bogacz Andrzej wychodzi z mszą świętą. Na chórze odzywają się głosy dziatwy szkolnej – która w ten sposób śle modły do Wiekuistego … za spokój Duszy – Ukochanego Dziadka … modli się i dziękuję Mu raz jeszcze, że dozwolił im modlić się po polsku … uczyć się po polsku w polskiej szkole w Wolnej i Niepodległej Ojczyźnie …. którą odrodził z niewoli mocą swego Ducha i Nieśmiertelnego Czynu.  Lud zamarł w modlitwie na twarzach widać skupienie. Odzywa się dzwon … a za nim syreny tartaczne … to podniesienie. Msza dobiega końca … ks. Bogacz przechodzi przed katafalkiem i rozpoczyna modły przy trumnie: <<Wodzu – dlaczego odszedłeś od nas. Dla czego osierociłeś nas>>. I głos księdza << Za duszę ś.p. Wodza Narodu, Twórcy Legionów, Budowniczego Mocarstwowej Polski, módlmy się>> I lud, którego serce pełne bólu po stracie Wodza – płacze przyklękła i modli się <<Ojcze nasz, który jesteś w niebie … zmiłuj się nad nami osieroconymi daj nam hartu Ducha – Jego  … daj nam wytrwałości  daj nam Boże Wiekuisty możność dalszego realizowania Jego wskazań w żarliwym wysiłku>> a ból – ostry godzi w serca …. Skrzywione w płaczu usta z trudem wymawiają słowa modlitwy. Lud modli się do Boga o spokój Duszy Wodza i skarży się na Jego straszny wyrok.

Po nabożeństwie kościół opustoszał a dalsze uroczystości przeniosły się na tymbarski rynek, gdzie Kdt. Wnorowski, głosem przerywającym od płaczu – czyta orędzie Pana Prezydenta do Narodu. Po tym akcie oraz 2 minutowym skupieniu i ciszy, uczestnicy uroczystości rozeszli się do swych domów i pracy codziennej – by właśnie tą pracą czcić pamięć Wodza.”

2) Z Kroniki Parafialnej*

W okresie pełnienia obowiązków administratora  ks.Anndrzej Bogacz  28 lipca 1935 zorganizował uroczystość poświęcenia nowego dzwonu kościelnego. Aktu poświęcenia dokonał ks. dziekan Antoni Gawroński ze Skrzydlnej. Dzwon ten otrzymał imię św. Józefa. Napis na obwodzie: W 1900-lecie śmierci Jezusa Chrystusa i Odkupiciela świata, za duszpasterstwa ks. Józefa Szewczyka + 31.V.1935 i administratora parafii ks. Andrzeja Bogacza – dzwon ten ufundowali parafianie Tymbarku 1935 r.

3) Z Kroniki Parafialnej*

 “Dopiero następca księdza Szewczyka, nowy proboszcz – ks. Andrzej Bogacz – doprowadził do uroczystego oddania i poświęcenia obiektu, o czym dowiadujemy się z Kroniki Parafialnej: “Dnia 25 lipca (1937 r.) po południu ks. Biskup poświęcił wybudowany “Dom Parafialny” pod wezwaniem: “Bogu na chwałę. Parafji na pożytek”. Dom ten powstał z inicjatywy śp. proboszcza Józefa Szewczyka, dzięki ofiarności wielkiej miejscowej dziedziczki i kolatorki pani Zofii Turskiej oraz dzięki wydatnej i ofiarnej pomocy parafian”

4) z  informacji o kapliczce “U Aniołka” zebranej przez  uczniów  Szkoły w Zawadce w maju 2016 roku:

” W październiku tego roku aniołek będzie miał siedemdziesiąt lat. Rzeźba poświęcona w 1939 przez proboszcza Tymbarku Andrzeja Bogacza wydaje się być dzisiaj zapomniana”. 

5) Z książeczki “Matka” księdza Władysława Pachowicza:

“W poniedziałek 4 września (1939) przybył do Tymbarku oddział wojska polskiego dowodzony przez majora Bolestawa Miłka, złożony z drugiego batalionu1 pułku strzelców podhalańskich i jednego batalionu z drugiej brygady górskiej (Władysław Steblik – Armia “Kraków” 1939 Warszawa 1989, wyd. II, str. 213, przypis 27.)  Wojsko to okopało się na górze Paproć 645 m wysokiej górującej nad Tymbarkiem od strony wschodniej i nad gościńcem z Dobrej w Kierunku Limanowej i Nowego  Sącza. Zaryglowano także gościniec nad Tymbarkiem stawiając na nim silną zaporę przeciw pojazdom nieprzyjacielskim. Zanosiło się na krwawe starcie z wojskami niemieckimi, w czasie którego uległyby niechybnemu zniszczeniu wszystkie domy w Tymbarku i najbliższej okolicy. W obliczu tego zagrożenia mieszkańcy Tymbarku z ks, dziekanem Andrzejem Bogaczem i wikarym ks. Czesławem Jareckim usunęli się z plebanii na północ na górę Zęzów (wys. 705 m.) i ze szczytu tzw. “Kaczej Góry” – niższej odnogi góry Zezów ukryci na skraju lasu z niepokojem obserwowali dalszy rozwój wypadków. W tych krytycznych chwilach znaleźli oni oparcie i gościnę w naszym domu rodzinnym, znajdującym się na zboczu tej góry od strony północnej. Tymczasem w nocy z 4/5 września czyli z poniedziałku na wtorek wojsko polskie ściągnięte zostało z Tymbarku do obrony Nowego Sącza. Już po wycofaniu się wojska polskiego we wtorek 5 września przyszedł telefoniczny rozkaz z Limanowej, by leżące na gościńcu i tamujące przejazd topole usunąć z drogi, bo będzie tam przejeżdżać wojsko polskie. Okazało się później, że był to rozkaz nadany przez szpiegów, po to by ułatwić przejazd wojskom niemieckim, zbliżającym się od strony Dobrej. 5 września 1939 r. “we wtorek godzina 1/2 do jedenastej przed południem – jak zapisał ks. Bogacz w Kronice Parafialnej (Liber Memorabilium .. t. II, rok 1939, bez strony)-wojska niemieckie weszły do Tymbarku. Przez 24 godziny… jechali bez przerwy Niemcy. Wśród tutejszej  ludności powstał wielki popłoch. Wielu mieszkańców opuściło swoje domy i uchodziło przeważnie w stronę gór (czyli na Zezów) i w stronę Piekiełka”, czytamy w tej Kronice. Na Zamęściu kazali Niemcy rozebrać zaporę, zbudowana na drodze w stronę Słopnic i druga nad Tymbarkiem i do pracy wyznaczyli pięciu mężczyzn spośród tych, którzy przypadkowo znaleźli się przy zaporze obserwując wojsko niemieckie. Jeszcze wtedy nie obawiali się Niemców. O tym, że nie uczynią nic złego, przekonywali przecież sami ojcowie wspominając wspólną walkę z czasów I wojny światowej. Tymczasem  po rozebraniu zapór Niemcy poprowadzili tych pięciu zatrzymanych Polaków gościńcem w stronę Dobrej. Tylko jeden z nich, mianowicie Jakub Kordeczka z Zamieścia
zdołał mimo strzałów oddanych w jego kierunku uciec. Pozostali czterej zostali rozstrzelani na gościńcu w dniu 5 września. Byli to: Jan Chlipała lat 42, Józef Chlipała lat 43, Jan Palka lat 61 – mieszkańcy Zamieści i ojcowie rodzin.  Pogrzeb tych trzech pomordowanych Polaków odbył się w Tymbarku dnia 9 września (Liber Mort. Zamieście – Góry, str. 93, nr 10, 11, 12). Czwartym był Tomasz Niezabitowski lat 31 mieszkaniec Słopnic. Jego  pogrzeb odbył się w Słopnicach 10 września (Liber Mort. t. VIII, str. 98, nr 29). Na miejscu ich śmierci, na wysokiej skarpie po lewej stronie gościńca, naprzeciw Tymbarku znajduje się pomnik ku czci poległych. Jest to wysoka kolumna z krzyżem na górze i napisem pod nim tej treści: Tu zginąli śmiercią bohaterską od najeźdźców hitlerowskich w dniu 5.9.1939 r. Chlipała Jan lat 42 zam. w Zamieściu, Chlipała Józef lat 43 zam. w Zamieściu, Goryczka Stanisław lat 26 zam, w Stopnicach, Niezabitowski Tomasz lat 31 zam. w Słopnicach. Cześć ich Pamięci.

Na tablicy tego pomnika, postawionego znacznie później, zamiast Jana Palki umieszczono pomyłkowo nazwisko Stanisława Goryczki ze Słopnic. 

Śmierć niewinna czterech Polaków była tylko przygrywką do nieludzkich metod, stosowanych później z całym okrucieństwem przez Niemców w Polsce, by zastraszyć ludność polską, nie spodziewająca się takiego postepowania od tych, którzy na swoich pasach żołnierskich nosili napis: “Gott mit uns” – Bóg z nami.

Tymczasem moja Mama proszona przez ks. dziekana Andrzeja Bogacza wybrała się po południu tego pamiętnego dnia na plebanię, gdzie przebywał ktoś ze służby plebańskiej, by dowiedzieć się, co się tam dzieje, czy Niemcy nie zrobili jakiejś szkody w kościele i na plebanii i by zabrać z plebanii puszkę do przechowywania Najśw. Sakramentu dla ukrycia jej w naszym domu. Zadanie to wykonała Mama szczęśliwie, a puszka, zamurowana w naszym domu, przetrwała czasy wojenne. W późniejszym nieco czasie, w okresie wzmożonych rewizji i aresztowań, ks. dziekan wręczył mojej Mamie do schowania rękopisy swoich kazań patriotycznych, głoszonych przez niego przed wojną w Bochni. (Ks. Andrzej Bogacz, w tym czasie katecheta gimnazjalny w Bochni, uważany był wtedy za najlepszego kaznodzieje w tym mieście. Por. Currenda, 1959 r. nr 3-4. s. 196). Kazania te jednak nie przetrwały wojny, gdyż na wyraźne polecenie ks. dziekana, obawiającego się widocznie wsypy, musiała je później spalić.”

6) z Kroniki Parafialnej*

Kaplica  cmentarna w Tymbarku powstała podobno w głowie śp. ks. Andrzeja Bogacza, który nie mógł patrzeć na starą drewnianą kostnicę, stojącą tuż przy wejściu na cmentarz od strony ulicy.  Budowa ruszyła już po Jego śmierci w 1953, a zakończona przez ks.Teofila Swiątka w 1957 roku.

Ksiądz proboszcz Andrzej Bogacz zmarł 19. marca 1952, w dniu święta św.Józefa – patrona dzwonu, który został zamontowany w okresie pełnienia przez Niego funkcji proboszcza.  Jest pochowany w kaplicy cmentarnej, której był inicjatorem powstania. 

Dzisiaj mija 70.rocznia Jego śmierci.

IWS

*  cytuję  za Stanisławem Wcisło 

Obraz św.Józefa oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy (z cyklu “Z historii budowy kościoła w Podłopieniu – prace wykończeniowe, wyposażenie (8)).

Obraz przy oknie wschodnim w kościele w Podłopieniu przedstawia postać św.Józefa. Jest to fundacja Janiny Bokowy (Zawadka 66)*

Od strony zachodniej jest obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jak czytamy w “Parafia Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu” ks.Tadeusza Małacha: “Ten drogocenny obraz jest fundacją młodzieży. Trzeba pwoiedzieć, że młodzież ładnie zareagowała na prośbę proboszca o zafundopwanie tego obrazu. Także klasy drugie, komunijne z roku 1996, 1997 i 1998 dołożyły swój “grosz” do tego obrazu. Z pomocą młodzieży i dzieci pospieszyła grupa niewiast. Pomogły.”

Nagrody dla ” Dance Little Stars” oraz dla szkół za zaangażowanie w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej

We wtorek 15 marca podczas Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z tymbarskich szkół, wręczone zostały podziękowania i nagrody dla zespołu cheerleaderek ” Dance Little Stars”, którego opiekunem jest Pani Lucyna Bubula – Mucha.

Zespół ten działa przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku, a w minionym roku zdobył wicemistrzostwo podczas zawodów wojewódzkich
zespołów tanecznych.

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podziękował również wszystkim szkołom za zaangażowanie w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym
promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców naszej gminy. Wyrazem podziękowania były wręczone przez
wójta nagrody dla wszystkich szkół w postaci kompletów strojów sportowych. Zasłużonym dla Gminy Tymbark społecznym animatorem sportu
i koordynatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Europejskiego Tygodnia Sportu jest Pani Barbara Janczy, nauczycielka wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Tymbarku. To dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu Gmina Tymbark osiąga duże sukcesy we współzawodnictwie
sportowym w kraju.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

List do Księdza Prałata Józefa Leśniaka z okazji liturgicznego wspomnienia Świętego Józefa w dniu 19 marca od wiernych Parafii Tymbark.

Otocz opieką nasz Kościół święty,
O Patriarcho z wszystkich wybrany;
Tyś miał w swej pieczy Skarb niepojęty,
Zbawcę naszego, Pana nad pany.

Czule kochałeś to Boże Dziecię,
Ciągłym czuwaniem strzegłeś od złego;
Obroń nękane dziś w całym świecie
Dzieci Kościoła Chrystusowego.

Przyjdź nam z pomocą, zwalczaj ciemności,
W walce podtrzymuj silnym ramieniem,
Rozpal nam w sercach ogień miłości,
Wzmacniaj nadzieję, strzeż przed zwątpieniem.

 Mężny Obrońco i nasz Patronie,
Otocz opieką Ojca Świętego,
Aby przez ciemne mroki i tonie
Wiódł Kościół w ciszę portu wiecznego.
(pieśń pt. „Otocz opieką” – autor Z. Niewiadomski)

Czcigodny Księże Prałacie Józefie, Nasz Drogi Solenizancie.

Ponieważ dzisiaj Kościół Katolicki wspomina Józefa z Nazaretu, oblubieńca Maryi Matki Bożej i opiekuna Jezusa, zwracając się do Ciebie rozpoczęliśmy słowami jednej spośród wielu pieśni śpiewanych ku Jego czci w Sanktuarium Świętego Józefa przy ulicy Poselskiej  Krakowie, którym od połowy XVII wieku opiekują się i szerzą kult tego wielkiego świętego Siostry Bernardynki.

Święty Józef jest potężnym orędownikiem u Boga dla wszystkich, którzy się do Niego zwracają o opiekę i wstawiennictwo. Ty również Księże Józefie z pewnością wiele razy w swym życiu doświadczałeś skuteczności opieki swego wielkiego patrona. W tym uroczystym dniu prosimy Cię więc o przyjęcie serdecznych życzeń imieninowych od wspólnoty wiernych naszej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Mimo obecnego, fizycznego oddalenia przesyłamy tą drogą (za pośrednictwem portalu tymbark.in) życzliwe myśli i wspomnienia tymbarskich parafian, którzy sercem łączą się z Tobą.

Życzymy Ci abyś jeszcze ciągle na nowo odkrywał dar i sens swego powołania. Życzymy, aby Pan Bóg obdarzał Cię zdrowiem i wszelkimi łaskami, a przez działanie Ducha Świętego stale umacniał na Twej kapłańskiej drodze. Niech  Maryja – Królowa Apostołów i Matka Kapłanów nieustannie czuwa nad Tobą, a Patron Święty Józef niech będzie Twoim powiernikiem we wszystkich prośbach i intencjach, które zanosisz do Boga. Życzymy Ci pogody ducha w codziennym życiu wbrew wszelkim przeciwnościom.

Księże Prałacie Józefie, w dniu imienin dziękujemy zarazem Panu Bogu za Twoje wieloletnie duszpasterskie posługiwanie, a w tym przede wszystkim w charakterze proboszcza naszej Parafii i za dzieła duchowe oraz dokonania materialne jakie pozostały u nas do dziś z tego okresu. Dziękujemy Ci za to wszystko z całego serca i prosimy – traktuj naszą wspólnotę jak bliską swą rodzinę, a Tymbark jako swój dom, do którego możesz wracać kiedy zechcesz i kiedy znajdziesz taką możliwość.

Drogi Księże Józefie. Wraz z tymi życzeniami i podziękowaniami przyjmij od nas w skromnym darze szczere, serdeczne modlitwy w swojej intencji.

Szczęść Boże na wszystkie dni Twego życia!