Trwają prace remontowe zaplecza na Orliku

Na boisku Orlik w Tymbarku trwają prace remontowe budynku stanowiącego zaplecze sportowe dla osób korzystających z boisk. Zakres robót obejmuje: docieplenie budynku, wymianę stolarki, remont instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku. Realizacja tego zadania przywróci blask zapleczu socjalnemu kompleksu sportowego oraz komfort dla osób korzystających z Orlika.

Informacja/zdjęcie: UG Tymbark

Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z 24 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:
Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.
Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.
W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.
Z pasterskim błogosławieństwem
† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Biskup Andrzej Jeż

źródło zdjęcia: Diecezja Tarnowska

Apel do Mieszkańców Gminy Tymbark

 Apelujemy do mieszkańców  Gminy Tymbark  z  prośbą  o zwrócenie uwagi  i udzielenie pomocy osobom samotnym, starszym – seniorom zamieszkującym w naszym sąsiedztwie.

Seniorzy są grupą osób dla których koronawirus stanowi największe zagrożenie, dlatego  zwracamy się do Państwa o udzielanie pomocy sąsiedzkiej w codziennych czynnościach np. zrobienie zakupów, a także  o przekazanie informacji do Urzędu Gminy   lub  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tymbarku  o potrzebie udzielenia pomocy, wsparcia dla osób w potrzebie. Dołożymy wszelkich starań by w tym trudnym czasie nikt, a przede wszystkim seniorzy, osoby wymagające wsparcia nie pozostali sami.

Zgłoszenia o osobach potrzebujących szczególnej pomocy (np. dowozu żywności) prosimy  kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie pod nr 18 33 25 322,18 33 40 170 lub 693 721 301 mailowo na adres:gopstymbark@onet.eu lub do Urzędu Gminy nr tel. 18 3325 637.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                                 Wójt Gminy Tymbark

          Dorota Ogórek                                                                      Paweł Ptaszek

 

Informacja Wójta Gminy Tymbark w sprawie zamknięcia obiektów rekreacyjnych

 I N F O R M A C J A

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Tymbark, w związku z pandemią choroby wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 zamknięte zostają gminne obiekty rekreacyjne zlokalizowane we wszystkich sołectwach, tj.: park, boiska sportowe, place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu.

Zakaz wstępu na obiekty obowiązuje od dnia 24 marca br. aż do odwołania.

Prosimy o odpowiedzialność i przestrzeganie zakazu!

Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek

Tymbark, 24.03.2020

 

(12) 392 11 10 TELEFON DLA SENIORÓW (działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00).

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

(12) 392 11 10 TELEFON DLA SENIORÓW