Uproszczenie naboru do WOT

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy [1], które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej).

Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej [2], kandydat do czynnej służby wojskowej, pełnionej jako terytorialna służba wojskowa (TSW), poddawany jest badaniom komisji lekarskiej w celu orzeczenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską [3]. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej) przez powiatowe lub wojewódzkie komisje lekarskie, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej, nie są zatem na badania kierowane. O przydatności do służby w WOT decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Muszą je przejść wszyscy ochotnicy – łącznie z tymi, który mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Do skrócenia naboru do czynnej służby wojskowej przyczynić się ma ponadto działalność tzw. WCR, czyli Wojskowych Centrów Rekrutacji, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do terytorialnej służby wojskowej odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Dopiero w przypadku nie skorzystania z tej możliwości kandydat kierowany będzie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wojskowej komisji lekarskiej [4].

Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową (przy Wojskowych Komendach Uzupełnień). Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzymuje kartę powołania na szkolenie podstawowe.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT sprawdź czy:

  • posiadasz polskie obywatelstwo,
  • jesteś pełnoletni/-a,
  • jesteś zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową,
  • jesteś niekarany/-a,
  • nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania – masz otwartą drogę do rekrutacji.

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej – odkąd pierwsi ochotnicy podjęli swoje decyzje – jest znacznie prostsza, bo przetarta. Zakłada cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą zaciągnąć się  do WOT.

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Wniosek można pobrać ze strony WOT. Wniosek można również pobrać i wypełnić w WKU. W WKU ochotnik otrzyma również wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, powołania i samej służby.  Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Natomiast trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. W czasie gdy WKU będzie zajmowało się procedowaniem wniosku, ochotnik może zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie Terytorialsów, dzięki którym będzie mógł przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czwartym sposobem rekrutacji, bardzo ułatwiającym możliwość wstąpienia do WOT jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Specjalnie przeszkoleni terytorialsi-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomogą im w załatwieniu wszelkich formalności. To nowy projekt rekrutacyjny WOT, który ma ułatwić i skrócić proces naboru w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

[1] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz. U. z 2021 r.

[2] Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.

[3] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz. U. z 2018 r., poz. 258 z poźn. zm.

[4] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz. U. z 2020 r., poz. 2390.

Kot nadal poszukiwany

Nadal poszukiwany jest kotek, który uciekł w Tymbarku 10 dni temu.    Ma założony kołnierz, ponieważ ma zraniona łapkę. Właścicella prosi o kontakt, gdyby ktoś go widział (508630653).

Wójt Gminy Tymbark o rewitalizacji tymbarskiego Rynku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Informacja o zamiarze rewitalizacji rynku w Tymbarku ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid  dla gmin wywołała  pewną konsternacją, dlatego chciałbym przekazać więcej informacji na temat planowanej inwestycji.

  1. Gmina Tymbark została zaliczona do tzw. gmin górskich i może pozyskać środki inwestycyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid na modernizację  i budowę infrastruktury komunalnej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej Gminy. Mając na uwadze, że  rynek w Tymbarku jest wizytówką i centralnym miejscem naszej Gminy, a ponadto posiada  zabytkowy charakter, inwestycja ta doskonale wpisuje się w cele  wyżej wymienionego Programu.
  2. Program Przeciwdziałania Covid dla samorządów ma na celu wsparcie gmin w inwestycjach istotnych dla lokalnej społeczności, a których samorządy z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany epidemią nie byłyby w stanie sfinansować ze środków własnych.
  3. Stan techniczny rynku (zwłaszcza toalet i fontanny) i jego estetyka była przedmiotem wielu dyskusji i pytań ze strony Mieszkańców Gminy. Po odnowieniu budynku Urzędu naturalnym, dalszym etapem jest odnowienie płyty rynku wraz z fontanną, toaletami publicznymi i przystankiem.
  4. W trakcie prac projektowych zostanie uwzględniony historyczny i zabytkowy charakter. Projekt architektoniczny rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, a także będzie podlegał uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Rynek  to serce miejscowości. To punkt spotkań, imprez plenerowych  i wizytówka naszej Gminy. To przestrzeń, która nas Mieszkańców kształtuje. Mając powyższe na uwadze,  chciałbym aby zrewitalizowany tymbarski rynek, utrzymując piękny historyczny charakter, spełniał standardy na miarę XXI wieku.

  Paweł Ptaszek

 Wójt Gminy Tymbark