Czy Tymbark to przyjazne miejsce? – na to pytanie odpowiada Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek

Przed dwoma tygodniami przypomniałam na portalu artykuł z Dziennika Polskiego sprzed równo 20 lat pod tytułem „Przyjazne miejsce”. 

„Przyjazne miejsce” – artykuł sprzed dwudziestu laty

Czytając  słowa „…by Tymbark utrzymał charakter gminy o rozwiniętej strukturze miejskiej..”, „..aby Tymbark był przyjaznym człowiekowi…”,  „Warto dodać, że wdrożyliśmy w życie program segregacji śmieci.”,  „Gmina żywo interesuje się także oświatą i wychowaniem”, „…Chcemy, aby młodzież  prócz chodzenia na dyskoteki , mogła się rozerwać również w inny sposób…”. „…przecież tak wiele zależy od oświaty”  czujemy, iż pomimo upływu tych lat, tematy, problemy są nadal aktualne.

Od razu nasuwa się pytanie, jak powyższe sprawy spostrzega obecny gospodarz gminy Wójt dr Paweł Ptaszek.

Dlatego poprosiłam Wójta, aby odpowiedział Czytelnikom „Tymbark.in – głos Tymbarku” na pytanie: „Czy Tymbark to przyjazne miejsce?”.

Poniżej odpowiedź.

Szanowni Państwo, Pani Redaktor,

Faktycznie czytając artykuł sprzed 20 lat można by rzec, iż mimo upływu lat zagadnienia związane z funkcjonowaniem Gminy nie zmieniły się zasadniczo. Pojawiły się natomiast nowe wyzwania związane z  ochroną środowiska, zdrowiem i odnawialnymi źródłami energii.

Na zasadnicze pytanie czy Gmina Tymbark to przyjazne miejsce niech odpowiedzą Mieszkańcy. Rolą władz samorządowych jest starać się by to miejsce było przyjazne, komfortowe do życia i to staramy się czynić na miarę możliwości.  Ocenę zaś tych działań pozostawiam lokalnej społeczności.

Tymbark ma bez wątpienia charakter miejski,  a jednym z celów mojej działalności jest wzmacnianie funkcji miejscowości jako lokalnego centrum w aspekcie społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Drogą do tego celu jest min. przeprowadzona rewitalizacja terenu wokół szkoły podstawowej wraz z modernizacją boisk i pozyskanie środków na przebudowę terenu pomiędzy szkołą muzyczną, a boiskiem wraz z budową skateparku, modernizacja sieci komunikacyjnej na czele z budową ronda na drodze krajowej. Istotne są  także liczne inicjatywy kulturalne i historyczne. Uwieńczeniem tego celu byłoby odzyskanie praw miejskich i tym samym powrót do korzeni, do pięknej tradycji miasta założonego przez  Kazimierza Wielkiego.

Wspomniana w artykule kwestii segregacji śmieci została dawno wdrożona. Obecnie wszystkie samorządy borykają się z problemem wzrostu cen za odbiór śmieci spowodowanym przez wiele niezależnych od nas czynników. Samorząd nie ma innego wyjścia jak cenę za śmieci uzyskaną w przetargu podzielić na mieszkańców Gminy.

Kwestia oświaty jest dla mnie priorytetem i jednocześnie największym wyzwaniem. Reforma oświatowa przywracająca 8-klasowe szkoły spowodowała zmniejszenie liczby uczniów, co jeszcze pogłębił niż demograficzny. Jednocześnie w wyniku reformy poprzez utworzenie z mocy prawa pełnych 8-klasowych szkół nie zmniejszyła się liczba klas odpowiednio do zmniejszenia liczby uczniów. Sytuacja ta przy nieadekwatnym do sytuacji wzroście subwencji rządowej przekazywanej samorządom rodzi problem w postaci ponoszenia przez samorząd większych nakładów finansowych na bieżące funkcjonowanie oświaty. To wymusza ograniczenie finansowania innych istotnych zadań samorządowych, także oczekiwanych przez Mieszkańców.

Reasumując sądzę, że Gmina Tymbark na przestrzeni lat rozwija się. Mimo wyzwań i problemów  jest miejscem przyjaznym do życia i atrakcyjnym dla gości. Sądzę, też że jesteśmy w takim miejscu rozwoju samorządu lokalnego by spojrzeć na nowo  i z dystansem na możliwości i zadania administracji lokalnej. Słowem potrzeba na nowo zdefiniować strategię rozwoju samorządu, co może wymagać także zmian,  by zapewnić możliwości dalszego rozwoju.

Paweł Ptaszek