Do Mieszkańców Gminy Tymbark

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Rok 2010 był czasem oczekiwania na przełomowe zmiany w Gminie Tymbark.  Mieszkańcy zdecydowaną większością głosów poparli Komitet ,,Nasza Gmina”, który na stanowisko wójta zarekomendował Pana Lecha Nowaka.

Program na lata 2010 – 2014 opierał się na współpracy pomiędzy radnymi a Wójtem   w  planowaniu inwestycji w poszczególnych sołectwach. W zakresie inwestycji priorytetami miała być modernizacja dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Ważną sprawą dla Mieszkańców Gminy Tymbark była też poprawa  jakości w zakresie obsługi mieszkańców w urzędzie gminy. Oczekiwano też współpracy z partnerami społecznymi (min. OSP, parafią) oraz z innymi samorządami. Wszystkie te kwestie radni nakreślali Wójtowi przez całą kadencję mając na uwadze rozwój Gminy.

Dzisiaj z perspektywy ponad trzech lat stwierdzamy, iż Wójt nie podjął się realizacji zakładanego na początku kadencji programu. Świadczy o tym niewykorzystany potencjał Tymbarku, niski poziom wydatków inwestycyjnych, często chaotyczne, niekonsultowane i niedostatecznie przygotowane inwestycje. Nie wykorzystywano środków zewnętrznych np. nie pozyskano środków z programu modernizacji dróg lokalnych tzw. ,,schetynówek” w sytuacji gdy inne gminy otrzymały znaczące środki. W Urzędzie Gminy nie przeprowadzono oczekiwanych zmian. Wszystkie te kwestie składają się na obraz stagnacji i braku perspektyw rozwoju Gminy Tymbark.

Z początkiem kadencji Wójt dysponował poparciem wszystkich radnych.  Autorytatywne decyzje Wójta (takie jak np. zmiana wykazu dróg do modernizacji na Podłopieniu wbrew stanowisku wszystkich radnych z Podłopienia, dowolne ustalenia w zakresie modernizacji dróg rolniczych, niedokończenie kluczowej inwestycji, jaką jest rozbudowa sieci wodociągowej lub sprawy mniej istotne takie jak zmiana terminu Dni Tymbarku), jak również  brak przejrzystości w zakresie zamierzeń inwestycyjnych przy tworzeniu i realizacji budżetu, doprowadziły do podziałów pomiędzy radnymi. Pierwszym tego przejawem była rezygnacja części radnych z udziału w komisji rewizyjnej. Rezygnacja ta była wynikiem nacisków na sposób i wynik przeprowadzanych kontroli oraz negatywny i obraźliwy stosunek wójta do Mieszkańców naszej Gminy.

Powyżej podaliśmy kilka z długiej niestety listy spraw,  których wspólnym mianownikiem jest hasło ,,a miało być inaczej”.

Szanowni Państwo,

Naszym celem  nie jest jednakże wyłącznie diagnoza stanu obecnego i krytyka podejmowanych działań. Zdajemy sobie sprawę jak trudną i odpowiedzialną rzeczą jest prowadzenie w odpowiedni sposób Gminy. Chcemy, aby portal ten stał się platformą dyskusji   oraz współpracy mieszkańców Gminy Tymbark w zakresie wskazywania istotnych z punktu widzenia rozwoju naszej gminy działań.

Nasze priorytety od 2010 pozostają niezmienne: w pierwszej kolejności należy inwestować w drogi, wodociągi oraz sieć kanalizacyjną, ponieważ infrastruktura ta ma charakter podstawowy dla jakości życia każdego z nas. Istotną kwestią jest także edukacja i związana  z nią infrastruktura,  gdyż dziś bez dobrze wykształconego młodego pokolenia nie mamy perspektyw w skali lokalnej, jak również globalnej.

Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa