IX Sesja Rady Gminy Tymbark – cd.

Z planowanego porządku, jak już pisałam ( Nietypowa sesja Rady Gminy Tymbark/ ),  został zdjęty punkt dot. działki będącej własnością PKP. Radni Klubu Nasza Gmina już na posiedzeniu wspólnych komisji twierdzili, że nie widzą powodów, aby na ten temat dyskutować. Podnosili, że Wójt dając pod obrady  projekt uchwały, chce przerzucić na radnych odpowiedzialność za dalsze losy tej działki. A o co w tej chodzi w sprawie tej działki? PKP ogłosiło przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ( przetarg PKP   ) ,  która znajduje się bezpośrednio przy torach kolejowych.  Obecnie służy jako parking dla osób,  którzy przyjeżdżają do Szkoły Muzycznej, do Klubu Sportowego, na mecze i inne wydarzenia. Sprzedaż tej działki spowoduje bardzo duże utrudnienia, z powodu braku miejsc parkingowych, które już teraz są bardzo potrzebne, a będą jeszcze bardziej, gdy zostanie zrealizowana inwestycja kolejowa łącząca Tymbark z Krakowem. Sytuacja Gminy biorącej udział w przetargu jest niekorzystna, gdy są osoby trzecie zainteresowane zakupem. W celu przystąpienia Gminy do przetargu Rada Gminy musi określić kwotę, jaką na ten cel przeznacza. Kwota ta jest informacją publiczną, stąd konkurent ma wiedzę powyżej jakiej kwoty przedstawiciel Gminy nie będzie mógł licytować. W związku z faktem, że termin wpłacenia wadium uprawniające do udziału w przetargu  określony był na 29 maja br. Wójt zwrócił się do Rady Gminy, aby wypracowała ona swoje stanowisko w tej sprawie. Radni  Klubu Radnych Nasza Gmina nie chcieli się wypowiadać w tej sprawie, a jednocześnie, o czym można było się przekonać w dyskusji pod koniec sesji twierdzili, że Pani Zofia Jeż miała prawo reprezentować   Mieszkańców Gminy Tymbark oraz Radę Gminy, m.in. właśnie w tej sprawie.  Na komisji Wójt poinformował radnych, jakie podjął działania, w celu zmiany decyzji kierownictwa PKP Nieruchomości w kierunku nieodpłatnego przekazania przedmiotowej działki Gminie Tymbark.

Wójt przestawił sprawozdanie z działalności z okresu między sesjami.

W interpelacjach radnych przedstawiono następujące pytania:  o drogę NOK – mostek (radny Daniel Smoter), o możliwość przewiezienia płyt drogowych na drogę Zawadka-Zagroda (radny Stanisław Malarz),

Następnie Rada Gminy podjęła jednomyślnie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2015–2022 oraz w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „Dni Tymbarku”, jak też nietworzenia tzw.funduszu sołeckiego.

W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt poinformował, że zlecił już doraźną naprawę, ale rozwiązanie problemu mostku na drodze NOK wymagać będzie działań inwestycyjnych, co dopiero może być zrobione po zabezpieczeniu środków na ten cel.

Wójt poinformował, że część płyt drogowy, o których mówił radny Malarz, jest już rozdysponowana. Jeżeli okaże się, ze będą jeszcze do wykorzystania to zostaną one przewiezione na drogę wskazaną przez Radnego.

W wolnych wnioskach Radny Czesław Kuc zwrócił się z pytaniem , z jakiego powodu nie otrzymał odpowiedzi na złożony przez niego 3 marca br. protest w sprawie nieudzielenia mu głosu przez Przewodniczącą Rady na posiedzeniach komisji i sesji.  Przewodnicząca odpowiedziała, że będzie przygotowane pismo w tej sprawie.

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do Wójta z pytaniem, dlaczego nie podpisał on jeszcze jej zlecenia na zakup klińca oraz z nie zlecił ZGK  wykonania wskazanej przez nią naprawy drogi. Wójt odpowiedział, że zlecenie na zakup zostanie podpisane, a prace są ujęte w harmonogramie działań ZGK.

Głos zabrał dyrektor gimnazjum Pan Tomasz Zieliński, który zwrócił się do radnych z apelem, aby przemyśleli sprawę upamiętnienia przez Tymbark faktu,  iż przed wojną mieszkali w nim Żydzi ( stanowili oni  ok. połowę ludności). Nazwiska Żydów żyjących oraz pochodzących z Tymbarku, którzy zostali zamordowani znajdują  się w izraelskim  Instytucie Yad Vashem. Wniosek dyrektora poparł radny Zimirski, zwracając jednocześnie uwagę, że temat ten powinien być  realizowany na poziomie powiatu, gdyż dotyczy on również innych wsi powiatu limanowskiego.

Radny Piotr Juszczak odczytał pismo w imieniu kilku radnych  (poniżej), w którym wezwali oni  Przewodniczącą Rady Zofię Jeż do zaprzestania działań, do których nie ma prawnego umocowania.

Przewodnicząca pismo przyjęła ze stwierdzeniem, że powstrzymuje się od komentarzy ( sprawa działań Przewodniczącej był już wcześniej omawiania na wspólnym posiedzeniu komisji w poniedziałek. Wówczas to, fakt że radni zgłosili zastrzeżenia, że przewodniczący rady nie ma prawa reprezentować rady, spowodowało duże oburzenie radnych Klubu, szczególnie Panów Zbigniewa Papieża i Mariana Zimirskiego).

Na sesji głos w tej sprawie zabrali: Radny Jarosław Oleksy, który stwierdził, że w tej sprawie chodzi tylko o dążenie do likwidacji  Klubu Radnych, a on na pewno z niego nie  wystąpi oraz o fakt podwyżki dla wójta, czemu  on nie jest przeciwny. Rady Zimirski powtórzył argumenty, które już przedstawiał na komisji, tj. że jest to działanie w słusznej sprawie, że Pani Zofii Jeż należą się podziękowania, a nie ataki na nią, stwierdził, że zarzuty są absurdalne. Zadaniem radnych jest pracować , a nie „odklepywać uchwały”. Jeżeli Wójt czuje się urażony to powinien on przede wszyskim próbować dogadywać się i rozmawiać.

I w tym momencie Przewodnicząca Rady zakończyła obrady, pomimo, że głos chciał zabrać jeszcze radny Pan Piotr Juszczak oraz Wójt.

PS. Dzisiaj przetarg na działkę został rozstrzygnięty, było dwóch uczestników, działkę sprzedano za cenę wywoławczą czyli  za kwotę 189 200.00 zł.

IWS

pismo w sprawie Przewodniczącej Rady