Jak to naprawdę było z terenem rekreacyjnym obok przedszkola

Na zebraniu wiejskim w Piekiełku Pani Jeż (sołtys wsi Piekiełko) ubolewała, jak to ludzie zawistni kłamią, oczerniają i złośliwie informują mieszkańców, a ona daje sobie „rękę obciąć” za uczciwość i prawdomówność tych osób, które  są szkalowane. Między innymi z ust tej Pani, oprócz wielu insynuacji, padło stwierdzenie, że tzw. „opozycja była przeciwko budowie parku  rekreacyjnego obok przedszkola w Tymbarku”, a jest to takie piękne miejsce, gdzie dzieci z mamami przychodzą, osoby starsze wypoczywają etc.. . Retoryka tej Pani wpisuje się w stwierdzenie Pana wójta Nowaka, który wypowiedział się niedawno w taki sposób, który może świadczyć o tym, że w okresie kampanii wyborczej kłamstwa są czymś normalnym i politycznie usprawiedliwionym.

W zebraniu wiejskim uczestniczył zarówno wójt Nowak jak i przewodniczący Rady Gminy Tymbark Pan Zimirski, żaden z tych Panów nie sprostował wypowiedzi Pani Jeż, zrobił to dopiero obecny Pan Ptaszek.

Szanowni Państwo to nie kto inny jak  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark zwróciła się z wnioskiem, którego treść przedstawiamy poniżej, oczywiście nie było zasługą tejże komisji, że ten park powstał. Komisja po prostu zrobiła to co leżało w jej kompetencji, a zrobiła  po wielu rozmowach i konsultacjach z mieszkańcami. To, że ten park powstał było i jest zasługą całego obecnego na głosowaniu  składu Rady Gminy Tymbark ( oczywiście chodzi o to głosowanie,  na którym to zarezerwowano w budżecie kwotę na ten cel). Z reguły jest tak, że sukces ma „wielu ojców” w  tym wypadku to nawet „matki chrzestne” i widoczni są ci, którzy to przecinają wstęgę przy otwarciu, pozują do zdjęć, które później eksponuje się w każdym możliwym miejscu, a ci co mieli w tym konkretny udział zastają w cieniu. Nam nie chodzi o tanią popularność, lecz o przedstawianie prawdy, co powinno wynikać ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości.  Przypominamy również, że wójt (każdy jeden) czyli również Pan Nowak realizuje ustalenia  Rady Gminy  i bierze za to duże pieniądze ( wynagrodzenie to bez paru złotych 10.000.-zł brutto na miesiąc).

Poniżej przedstawione pismo to nie jest dokument napisany na potrzeby chwili, jest to skopiowana treść wniosku  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark opublikowana w informatorze  Samorządowym w kwietniu 2011 r. Informacja ta znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Tymbark, wystarczy wpisać   www.tymbark.pl i w zakładce Informator samorządowy kliknąć w odpowiedni numer czasopisma. Polecamy
„Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark
pozytywnie zaopiniowała wnioski podmiotów, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 201 lr. Komisja nie poparła jedynie jednego z trzech wniosków OSP Tymbark (na zakup komputera chciano 3.000zł).

Komisja zwróciła się do Wójta Gminy Tymbark z następującymi sprawami:

I. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wytypowała miejsca na terenie Tymbarku, które zdaniem komisji nadają się do wykorzystania rekreacyjnego:
1. Na osiedlu „Podwisiołki„, od oczyszczalni ścieków do mostku, obok Państwa Kordeczków. W miejscu tym po odpowiednim przygotowaniu terenu tj. wycięciu dziko rosnących zarośli można by utworzyć zadaszone miejsca siedzące z ławeczkami. Oprócz tego można by wydzielić miejsce na ognisko i do gry np. w siatkówkę lub piłkę nożną
2. Teren za przedszkolem z pozostałością dworskiego stawu. Miejsce to po oczyszczeniu stawu, jego pogłębieniu i niewielkim powiększeniu, mogłoby być doskonałym miejscem wypoczynku. Skarpa obok wymagałaby zapewne odpowiedniego uporządkowania i wyznaczenia miejsc na ławeczki z zadaszeniem. Byłby to teren doskonale nadający się do wypoczynku, szczególnie dla osób starszych lub rodziców z małymi dziećmi,z uwagi na bliskość huśtawek i innych urządzeń do zabaw.
3. Plac naprzeciwko przedszkola (nad rzeką obok kortów) teren ten można by wyposażyć w ławeczki z miejscami zadaszonymi, alejki spacerowe, amfiteatr i inne. Dodatkową atrakcją mogłoby być np. zejście do rzeki lub ścieżka równoległa do niej.
4. Teren poniżej drogi powiatowej (pod remontowanym usuwiskiem). Praktycznie od ulicy aż do samej rzeki. Z uwagi na stosunkowo duże nachylenie terenu, miejsce to doskonale nadaje się na wyznaczenie alejek spacerowych, równoległych do rzeki, poprzecinanych zejściami. Do tego ławeczki obsadzone drzewami i krzewami, mogłyby w sposób wyjątkowo harmonijny i estetyczny zmienić fatalnie wyglądający nieużytek, a posadzone odpowiednie drzewa wzmocnić skarpę.
5. Teren poniżej bloków obok, Zespołu Szkól Średnich. Obszar ten nie jest własnością Gminy Tymbark, jednak miejsce to z pięknym podworskim starodrzewem może udałoby się wspólnie z obecnym właścicielem zagospodarować na miejsce rekreacyjne.
6. Teren nad stadionem sportowym. Miejsce to wraz z trybunami przedstawia w tej chwili żałosny wygląd, a jest tam dużo terenu do rekreacyjnego wykorzystania. Do takiego zagospodarowania są dwa domki campingowe, które być może po remoncie mogłyby stanowić niewielką sezonową bazę noclegową. Komisja wnioskuje, aby odpowiednie służby U.G. w Tymbarku wykonały wstępną ocenę proponowanych miejsc, przedstawiając możliwe wizualizacje do późniejszych społecznych dyskusji. Należy również rozeznać przed¬stawione propozycje pod kątem skorzystania z ewentualnych dofinansowań. Być może są na terenie Tymbarku inne atrakcyjniejsze miejsca, jednak Komisja nie była w stanie ich wskazać.

II. Ponadto Komisja zwróciła się do Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego w Tymbarku z następującym pismem: W odpowiedzi na Państwa pismo, chcielibyśmy podziękować za podzielenie się z nami obawami dotyczącymi Samorządowego Przedszkola w Tymbarku. Chcemy Państwa zapewnić, że los tego Przedszkola, edukacji oraz wychowania dzieci jest dla nas bardzo ważny. Z uwagi na powyższe, Rada Gminy podjęła się trudu wprowadzenia rozwiązań, których zamiarem jest wyprzedzenie sytuacji, gdy Gmina będzie miała coraz mniejsze środki finansowe na zadania oświatowe. Rada ma możliwość zwiększyć dochody gminy (czytaj – znacząco podnieść podatki, jak też czesne) lub też poszukać innych możliwości finansowania. Jest jeszcze inne wyjście: nic nie robić tak jak to było do tej pory, nie narażać się i czekać. To ostatnie rozwiązanie byłoby dla Rady Gminy bardzo wygodne. Kadencja się skończy i do zadań innych będzie należała -faktyczna likwidacja placówek, których Gmina nie będzie miała możliwości utrzymać. Obecna Rada podjęła się trudu poszukiwania środków finansowych poza budżetem Gminy lub wskazywania takich możliwości. Nie twierdzimy, że nasze rozwiązania są idealne, ale wiemy jedno, iż mają one dobrą stronę, ponieważ w przypadku większego zaangażowania dyrektora, wychowawców oraz obsługi, funkcjonowanie obecnej placówki pozostanie na równie wysokim jak nie na wyższym poziomie. Mamy nadzieję, że planowane przez Radę Gminy działania, przyczynią się do rozwoju tej i innych placówek edukacyjnych, do zwiększenia zakresu oraz różnorodności oferowanych usług z korzyścią dla dzieci oraz ich rodziców, czyli nas wszystkich.

III. Zwrócono się do Pani Stomatolog z prośbą o przekazanie danych na temat świadczonych bezpłatnie usług w ramach kontraktu podpisanego z NFZ. Otrzymane dane zamieszczone są na stronie www.tymbark.pl

IV. Zwrócono się również do Prezesa Klubu Sportowego z pismem o następującej treści: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu Rady Gminy Tymbark zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Sołectwa Zamieście dwóch bramek treningowych do gry w piłkę nożną. Chodzi oczy¬wiście o bramki używane jednak nadające się jeszcze do amatorskiego wykorzystania. Sołectwo Zamieście dysponuje łąką która jest przez tamtejsze dzieci i młodzież wykorzystywana do gry w piłkę nożną. Radni Gminy Tymbark prawdopodobnie pozytywnie odpowiedzą na apel Pana Prezesa w sprawie przekazani diet na rzecz Klubu Sportowego Tymbark lub wskazanej przez Klub inicjatywy. Mamy nadzieję na przychylne potraktowanie naszej prośby w celu wsparcia rozwoju amatorskiego sportu na terenie naszej Gminy. Każda forma pozytywnego wypełniania czasu dla dzieci i młodzieży skutkuje kształceniem właściwych postaw w życiu dorosłym. Zarówno Panu Prezesowi jak i wszystkim czynnie uprawiającym sport, temat ten jest znany i bliski, dlatego jeszcze raz wnosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Przewodniczący Komisji Marek Golonka”