Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Dzisiaj w Bibliotece w Tymbarku odbyły się Rodzinne Warsztaty Wielkanocne (drugi dzień), organizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego oraz Bibliotekę w Tymbarku. Chętnych do nauki było tyle, że momentami brakowało miejsc przy stolikach.  Z uczestnikami warsztatów swoimi umiejętnościami dzieliły się również Panie z KGW Zawadka.  

IWS 

zdjęcia: IWS

V Sesja Rady Gminy Tymbark

W dniu wczorajszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku, odbyła się kolejna V Sesja Rady Gminy Tymbark. Bardzo miłym akcentem na samym początku obrad  było złożenie podziękowań Panu Marianowi Rybce, który przez 10 lat piastował funkcję sołtysa sołectwa Zamieście. Osobie tak zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności podziękowania w imieniu władz samorządowych gminy złożyli Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska i  Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.

Po tej  części Radni przystąpili do procedowania następujących uchwał;

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.  Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zapłacą 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla osób deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów stawka ta wyniesie 24 zł.

Podjęcie przedmiotowej uchwały było w pełni uzasadnione z uwagi na fakt wzrostu ceny wywozu oraz utylizacji odpadów przedstawionych przez firmę wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wyższe stawki opłat za odpady komunalne będą obowiązywały od pierwszego kwietnia br.

 • w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark. Przyjęty regulamin zakłada, że odpady komunalne będą zbierane w podziale na odpady zmieszane i cztery główne frakcje. Dotychczas obowiązywały następujące frakcje;  papier i tworzywa sztuczne odbierane były w workach koloru żółtego, szkło w workach koloru zielonego, metale w workach szarych a odpady niesegregowane były w workach koloru czarnego.

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady odbierane będą w podziale na następujące frakcje:

 • papier (kolor niebieski),
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty),
 • szkło (kolor zielony),
 • odpady biodegradowalne (kolor brązowy).

odpady niesegregowane będą odbierane w workach  koloru czarnego

Mieszkańcy w ramach  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  otrzymają worki foliowe w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanego sposobu odbioru odpadów komunalnych.

 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała określa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym: odpady segregowane i niesegregowane odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, natomiast odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w roku. Mieszkańcy mogą również dostarczyć powyższe odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszczącego się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.

W kolejnych przyjętych uchwałach Radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku, przekazali środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tymbarku z siedzibą w Zawadce, wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomości oraz powołali komisję inwentaryzacyjną do spraw komunalizacji mienia gminnego.

informacja i zdjęcie: UG Tymbark

nagranie z posiedzenia Rady Gminy 

V Sesja Rady Gminy Tymbark

 

Złote Pióro Wójta” – regulamin konkursu

„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”

F.K. Dmochowski

 Regulamin XVIII Gminnego Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro Wójta”

 Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu ortografii i interpunkcji.
 2. Motywowanie do dbałości o poprawną polszczyznę.
 3. Budzenie szacunku do mowy ojczystej.
 4. Kształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:  – uczniowie klas II – III,   – uczniowie klas IV – VI, uczniowie klas VII – VIII. 
 2.  Konkurs gminny przebiegał będzie w dwóch etapach:  – etap szkolny należy przeprowadzić w szkołach do  29 marca 2019 r. ,  etap gminnyprzeprowadzony będzie w formie dyktanda  9 kwietnia 2019 r.  w Szkole Podstawowej  im. A. Mickiewicza w Podłopieniu o godz.  12.00
 1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są: – nauczyciele uczący w klasach II– III, – w klasach IV – VIII poloniści.
 2. Z każdej szkoły należy wyłonić: – dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas II – III; – trzech zwycięzców z kategorii: uczniowie klas IV – VI;- dwóch zwycięzców z kategorii: uczniowie klas VII – VIII. 
 3. Do etapu gminnego przechodzą uczniowie wygrywający etap szkolny we własnych szkołach. 
 4. Zwycięzców należy zgłosić w terminie do 2 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Zgłoszenia można dokonać także na mail szkoły sppodlopien@op.pl 

Serdecznie zapraszamy Organizatorzy Gminnego Konkursy Ortograficznego.

zdjęcie z ubiegłorocznego konkursu

 

Strzelcy przedszkolakom

W przedszkolu w  Rabie Niżnej drużynowi ZS Paweł Mamala i Kacper Gromala, ratownicy KPP z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku oraz  Aleksandra Szczypka również  ratownik KPP przeprowadzili dla dzieci szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pokaz broni i umundurowania będącego na wyposażeniu Strzelców. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków.

Robert Nowak

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla osoby,  która dzisiaj  (13.03.2019 r.),  godz.6 55,  znalazła na parkingu, przed kościołem w Tymbarku, telefon i oddała go  Siostrze Zakrystiance.  🙂 

Podziękowania składa chłopiec, który ten telefon  zgubił idąc rano do kościoła.