13 Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj (czwartek) odbyła się XIII Sesja rady Gminy Tymbark. Obecni byli wszyscy radni.

Oprócz stałych punktów radni pracowali na następującymi tematami:

– Przyjęcie informacji Wójta Gminy Tymbark z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tymbark za I półrocze 2015 r.

W pierwszym półroczu uzyskano dochody – 53% planowanych na 2015 r., zaś wydatki w 48 % .

–   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015 rok Nr V/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Przyjęto ( „za” było 15 radnych) m.in. następujące zmiany po stronach wydatków ( po wcześniejszych przyjęciu zwiększonych dochodów o kwotę 56.194 zł): 20 tys zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych , 8 tys.na zmianę systemu sterującego w kotle c.o. w UG, 19.800 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych przez OPS, zwiększono wydatki na odbiór azbestu oraz 18 tys. na szkolenie dla nauczycieli SP w Tymbarku w zakresie technik multimedialnych  (środki te zostaną zrefundowane przez PUP w Limanowej).

–     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowym,   oznaczonej jako działki  ewidencyjne  numer 246/3 i 246/5  obręb Piekiełko.

Darowizna od Starostwa Powiatowego w Limanowej  działek obok torów kolejowych w Piekiełku  będących dotychczas z użytkowaniu wieczystym Gminy.

–     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Rada przyjęła Uchwałę stwierdzającą, że wezwanie mieszkańca Zawadki w sprawie uznania, że przejęcie drogi „Zapałówka” w 1998 roku przez Gminę Tymbark była niezgodna z prawem (gdyż droga ta stanowi jego własność) jest bezzasadne.

–    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencje od 2016 r. do 2019 r.

W sprawie wyboru ławnika, zgodnie z przepisami, Rada przeprowadziła tajne głosowanie. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Pani Krystyny Kęski  ( zgłoszona przez 50 mieszkańców Gminy Tymbark reprezentowanych przez Panią Jadwigę Mrózek) oraz Pani Bogusławy Krzyżak (zgłoszonej  przez prezesa Sądu Rejonowego w Limanowej).

Rada na ławnika (głosami 8 do 7) wybrała Panią Bogusławę Krzyżak.

– Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tymbark za rok szkolny 2014/2015.

W informacji podkreślono głównie problem coraz mniejszej ilości uczniów ( w tym roku o 57 w skali gminy), co powoduje zmniejszenie dotacji oświatowej ( o kwotę ponad 450 tys.zł), czyli w związku z faktem, że koszty pozostają na niezmienionym ( a raczej lekko zwiększonym)  poziomie,  oświata wymaga dodatkowych środków własnych gminy. Dodatkowo zgodnie z przepisami należy w szkołach zlikwidować „zerówki”. Można utworzyć zespół szkoła+przedszkole, ale w przypadku Podłopienia jest to niemożliwe ze względu na wymogi techniczne, lepiej jest w Zawadce, ale potrzebne są nakłady. Sugerowanym rozwiązaniem jest dowóz dzieci z Podłopienia i Zawadki do Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

Następnie Wójt odpowiedział na wiele interpelacji zgłoszonych przez radnych. Dotyczyły one głównie dróg gminnych, kanalizacji oraz studni głębinowych, lodowiska. Długo też dyskutowano  jak rozwiązać problem osuwiska, jakie uaktywniło się powyżej nieruchomości Pani Peciak w Podłopieniu, jednakże bez wypracowania planu działania.

IWS

 

 

„Argument-Biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym’ – międzynarodowa konferencja z udziałem tymbarskiej młodzieży

Na zaproszenie dyrektora Fundacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu  (MDSM)  Leszka Szustera oraz Fundacji Konrada Adenauera grupa uczniów Zespołu Szkół i JS nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec ” OSW w Tymbarku wzięła udział w Konferencji  podsumowującej realizację międzynarodowego projektu „Argument-Biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym”.
Konferencja odbyła się w MDSM w Oświęcimiu i miała na celu podsumowanie dwuletnich przeprowadzonych warsztatów z udziałem młodzieży polskiej i  niemieckiej bazujących na opowiadaniu „Chrystus oświęcimski” autorstwa Zofii Posmysz, świadka historii i pisarki,  byłej więźniarki  KL Auschwitz.
Pani Zofia Posmysz trafiła do obozu w maju 1942 roku,  w wieku 19 lat i tam właśnie poznała Tadeusza Paolone niezwykłego człowieka oficera Wojska Polskiego, którego po wybuchu II wojny światowej aresztowano i osadzono w więzieniach w Muszynie, Nowym Sączu, Tarnowie, skąd 14 czerwca 1940 roku trafił pierwszym transportem do Auschwitz z numerem obozowym 329 organizując ruch oporu na terenie obozu.
Podczas konferencji organizatorzy i uczestnicy podzielili się swoimi  odczuciami, spostrzeżeniami i wrażeniami z przeprowadzonego dwuletniego projektu, który na pewno pozostanie na dłużej w pamięci zarówno dorosłych jak również młodych ludzi biorących w nim udział – mówi Józef Banach z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
Dla naszej młodzieży była to więc szczególna okazja,  aby raz jeszcze przybliżyć sobie postać kapitana Tadeusza Paolone, który jest patronem tymbarskiego strzelca a jednocześnie bohaterem godnym do naśladowania – dodaje chor. ZS Tadeusz Rybka , zastępca dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca.

Robert Nowak

„Nie” dla Halloween

Halloween to pogańskie (celtyckie) święto. W średniowieczu nadano mu nazwę All Hallows Eve – co znaczy – Wigilia Wszystkich Świętych, czyli w skrócie „halloween”. A o co chodzi?  O kontakt z duchami,  aby nabrać  moc, zaspokoić potrzeby zmarłych, jak też poznać przyszłość.  Podobne praktyki  były też uprawiane w dawnej Rzeczypospolitej. Pisał o nich Adam Mickiewicz w „Dziadach” (część II). Pokazał on wspólnotę żywych i umarłych, złączonych starodawnym obrzędem ku czci przodków, w czasie którego żywi spieszą z pomocą umarłym,  a zmarli udzielają przestróg i nauk moralnych, wysnutych z własnego losu na tym i tamtym świecie. Pomimo, że Kościół katolicki w Polsce wprowadził  Dzień Zaduszny do kalendarza liturgicznego w XII wieku, to jednak długo jeszcze wierzono, że w ten dzień ci co odeszli odwiedzają swoje domy, że zaglądają do  krewniaków, że słuchają nabożeństw odprawiających w ten dzień przez nieżyjących księży, że wręcz jedzą, popijają i weselą się, jak gdyby powrócili na ziemię.  Tak w Polsce było do XIX, XX.  Wówczas to pierwsze dni listopada nabrały innego charakteru. W dniu poprzedzającym Dzień Zadusznych tj. w uroczystość Wszystkich Świętych wierni radują się chwałą wszystkich świętych, czyli tych zmarłych, którzy osiągnęli niebo, a w Dzień Zaduszny modlą się za tych, którzy jeszcze nie nieba nie dostąpili. Jest to dzień modlitwy, ale też i  pytań o nieśmiertelność, o samą śmierć.

Jednak w XX,XXI wieku, poprzez Wyspy Brytyjskie oraz Amerykę (gdzie mają charakter głównie komercyjny) zwyczaje halloween rozprzestrzeniły się po całej Europy, i niestety dotarły też do Polski.   Można powiedzieć,  że to nic złego, po prostu  zabawa.

Po pierwsze nigdy w polskiej tradycji dni te nie miały charakteru zabawy. Były to dni wspomnień2 o zmarłych ( nawet przez długie lata  potocznie używano niewłaściwej nazwy święta, mówiąc, że jest to Święto Zmarłych), zadumy, modlitwy.

Po drugie halloween nie jest zwyczajną zabawą.   Dynia z zapaloną w niej świecą symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, by dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości.  A jak alarmują  egzorcyści  problemy opętań i schorzeń psychicznych zaczynają się niemal zawsze od niewinnych praktyk. Duchy, demony istnieją.   Chociaż dla kogoś jest to tylko zabawa, to może ona skończyć się zgoła inaczej, niż tylko wspomnienie mile spędzonego wieczoru.

Dlatego mówimy: „NIE” do  HALLOWEEN!

Irena Wilczek-Sowa

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego oraz przyczepy rolniczej

Zarząd ZGK w Tymbarku Sp.  o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego oraz przyczepy rolniczej.

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o.
34-650 Tymbark, Podłopień 276

tel/fax 18 33253- 343

lub tel. 600 993 786

II. Przedmiot przetargu:

1) Samochód ciężarowy.

Marka: Renault, Model pojazdu: Trafic, Nr rejestracyjny: KLI 43570, Rok produkcji: 2007, Nr identyfikacyjny (VIN): VF1FLAMA67Y194725, Kolor nadwozia; biały, Rodzaj zapłonu: ZS, Pojemność silnika/moc (cm3/Kw): 1995/66
Przebieg: 222328 km, Data pierwszej rejestracji: 16.02.2007

Cena wywoławcza: 18 000 zł

2) Przyczepa ciężarowo rolnicza

Typ. Model: Autosan D-45 S, Nr. Rejestracyjny NSO 5148, Nr identyfikacyjny VIN: 334, Rok produkcji: 1987
Data pierwszej rejestracji: 17.06.1987

Cena wywoławcza: 3 000 zł

III. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty pisemnej osobiście w biurze Zakładu w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: mpgik.tymbark@wp.pl w terminie do dnia 06.11.2015 roku do godziny 12.00.-

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i ma zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres siedziby oferenta,  numer PESEL oferenta,  datę sporządzenia oferty, cenę ofertową i warunki jej zapłaty.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o. 34-650 Tymbark, Podłopień 276 w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 do dnia 06.11.2015r.

Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty .
2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu, przyczepy do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

Inne informacje:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę jednak nie niższą niż cena wywoławcza na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie lub w inny niż podany sposób
– proponowana cena zakupu będzie niższa, od ceny wywoławczej
– nie zawiera danych, są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert w przypadku jednakowych propozycji cenowych. Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Prezes ZGK w Tymbarku Sp. z o.o.

Marek Golonka

Jak głosowano w Gminie Tymbark?

W miniona niedzielę odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W naszej gminie liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła –4945, do urn poszło 3040 wyborców co stanowi 61,47% uprawnionych. Największą frekwencję na godzinę 21.00 odnotowano w obwodzie Nr 4 w Tymbarku – 63,52% (głosowali wyborcy miejscowości Zamieście oraz części miejscowości Podłopień – należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku), następnie kolejno w obwodzie Nr 2 w Tymbarku – 63,08% (głosowali wyborcy części miejscowości Tymbark osiedla: Podlas i Podwisołki, ulice: Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna) w obwodzie Nr 1 w Podłopieniu60,85 (głosowali wyborcy części miejscowości Podłopień, należący do Parafii Podłopień oraz miejscowości Zawadka), w obwodzie Nr 5 w Piekiełku – 60,52% (głosowali wyborcy miejscowości Piekiełko) najniższa frekwencja była w obwodzie Nr 3 w Tymbarku – 59,58% (głosowali wyborcy pozostałej części miejscowości Tymbark) Ponadto 7 wyborców skorzystało z prawa głosowania przez pełnomocnika.

Uzyskane wyniki do Sejmu:

Nr listy i nazwa komitetu wyborczego

Liczba głosów
ważnych

Udział procentowy
do ogólnej liczby
głosów ważnych %

Lista nr 1 KW Prawo i Sprawiedliwość

2087

70,62

Lista nr 2 KW Platforma Obywatelska RP

293

9,91

Lista nr 3 KW Razem

58

1,96

Lista nr4 KW KORWiN

141

4,77

Lista nr 5 KW PSL

74

2,50

Lista nr 6 KW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

34

1,15

Lista nr 7 KW Wyborców „Kukiz’15”

203

6,86

Lista nr 8 KW Nowoczesna Ryszard Petru

50

1,69

Lista nr 10 KW Wyborców Zbigniewa Stonogi

10

0,33

Lista nr 15 KW Kongres Nowej Prawicy

5

0,16

Wyniki głosowania do senatu przedstawiają się następująco. Ogółem z urn wyjęto 3040 ważnych kart do głosowania. W ogólnej liczbie kart ważnych było 85 głosów nieważnych, natomiast liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie kandydatów wyniosła 2955. Z liczby tej poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych.

 

Zestawienie tabelaryczne ilości głosów ważnych otrzymanych przez poszczególnych kandydatów

 

OKW
Nr 1
Podłopień

 

 

OKW

Nr 2 Tymbark

 

 

OKW

Nr 3 Tymbark

 

OKW

Nr 4 Tymbark

 

OKW

Nr 5 Piekiełko

 

Ogółem Udział % do liczby głosów ważnych
HAMERSKI Jan Wincenty KW Prawo i Sprawiedliwość 506 392 499 456 263 2116 71,60
HODOROWICZ Stanisław Andrzej KW Platforma Obywatelska RP 98 147 142  91 48  526 17,80
Waksmundzki Bogusław KWW Razem Podhale Spisz Orawa

56

79

99

56

23

313

10,59

 

źródło: Urząd Gminy w Tymbarku

wybory2015

zdjęcie: RM