XXVIII Sesja Rady Gminy Tymbark

27 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Tymbark. Obecnych było 13 radnych. Poza stałymi punktami porządku obrad radni podejmowali decyzję w następujących sprawach:

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na  2017 rok i w uchwale budżetowej na 2017 rok  nr XXV/142/2016  z dnia  29 grudnia 2016 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark oraz ustalenie dopłat.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tymbark na lata 2017-2023 (dalszy etap procedury związanej z realizacją tego programu).
  • Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Tymbarku (dostosowanie do zmian wynikających ze zmian w  przepisach  o samorządzie terytorialnym oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych).
  • Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2016 (corocznie przedkładane przez kierownictwo GOPSu Radzie Gminy sprawozdanie z działalności za rok ubiegły).
  • Podjęcie uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu ( podczas Dni Tymbarku 2017)
  • Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu (przyjęcie procedury postępowania w tym zakresie).

Zmiany w budżecie: Główne zmiany to przesunięcia między poszczególnymi wydatkami w budżecie (kwota 43 200 zł (oszczędności wynikłe z przetargu przeznaczono na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekiełku, na dopłaty do wody, na zakup naczyń dla KGW Podłopień), zaś kwotę ok. 12 tys. otrzymaną z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanego GOPS-wi wprowadzono do budżetu oraz w wydatkach przeznaczono na szkolenia.

Jedyny merytoryczny punkt porządku  sesji, który spowodował burzliwą dyskusję to   zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenia ścieków oraz ustalenia dopłat Wójt przedłożył projekt uchwały, przy czy dyskusja ta odbyła się … po przyjęciu przedmiotowej uchwały. Za przedłożonym przez Wójta projektem uchwały (przewidującym wzrost opłat dla osób fizycznych za odprowadzenie ścieków w kwocie 0,28 zł za 1 metr sześcienny – czyli do kwoty 3,88 zł zł- przy utrzymaniu ceny za wodę na niezmienionym poziomie)  było 5 radnych „za”, trzech było przeciw, zaś pięciu radnych się wstrzymało, czyli chwała została przyjęta. I wówczas Pani Przewodnicząca Rady Zofia Jeż złożyła oświadczenie, w którym wyjaśniła powody, w wyników których wstrzymała się od głosu. A mianowicie, wg niej zwiększony pobór wody przez mieszkańców powinien generować oszczędności, stąd nie ma powodu na zwiększenie opłat. Druga część wypowiedzi to pouczenie, że nie należny nikomu nic obiecywać, a potem nie dotrzymywać obietnic, sugerując, że Wójt w kampanii wyborczej składał obietnice, że gdy on będzie wójtem to nie będzie żadnych podwyżek.

Do tych słów odniósł się Wójt, mówiąc że wzrost poboru wody powoduje, że wartość dopłat wzrasta, a nie maluje.  Co do sugestii, że składał obietnice, że nie będzie podwyżek, zwrócił się do Przewodniczącej o wskazanie, w których materiałach wyborczych lub w jakich jego wypowiedziach były tego typu obietnice, Wójt wyraził też niezadowolenie, że radni ani na posiedzeniach komisji, ani przed podjęciem uchwały nie zgłaszali żadnych zastrzeżeń, jak też  nie przedłożyli innych propozycji rozwiązania sprawy. Była przecież możliwość, aby wzrost cen odbioru ścieków przez firmę MASPEX przenieść na wzrost dopłat finansowanych  przez budżet, przy czym należałoby wskazać, którą  pozycję w budżecie należałoby zmniejszyć. Wójt przypominał to, co już wyjaśniał radnym po wspólnym powiedzeniu komisji merytorycznych, a mianowicie, że wzrost ten wynika wyłącznie z faktu zwiększenie cen odbioru ścieków (które i tak są znacznie niższe od cen rynkowych, lub gdyby gmina miała własną oczyszczalnię).  W kwocie 0,28  zł  nie ma żadnych środków, które miałyby być dochodami dla ZGK w Tymbarku, wręcz przeciwnie, zakład od 2012 roku nie podnosił taryf, chociaż jest rzeczą oczywistą, że w tym okresie wrosły wynagrodzenia, energia itd. Wójt ocenił, że taka postawa opozycyjnych do niego radnych  to uprawnienie polityki a nie merytoryczna praca.

Do dyskusji włączył się prezes ZGK, który  ponownie przypomniał, że Maspex oczekiwała 12% wzrost cen, a w wyniku negocjacji przeprowadzonych przez Wójta wzrost został ustalony na poziomie 6%.  Prezes pokreślił też,że to iż od 2012 roku zakład nie poniósł taryf wynika z wyrzeczeń i ofiarnej pracy pracowników zakładu.

Następny punkt sesji to odpowiedź Wójta za interpelacje radnych.

Nieprzyjemny zapach wody – prezes wyjaśnił, że wynika to z faktu zainstalowania nowych urządzeń, które teraz są testowane, ale przede wszystkim z faktu, że przy obecnych opadach, a woda w większości jest gruntowa, istnieje bardo duże zagrożenie więc należny stosować maksymalne, ale dopuszczalne ilości środków. On nie podjąłby decyzji ich zmniejszenia narażając mieszkańców, gdyż fakt zanieczyszczenia wody zostałby stwierdzony już po wystąpieniu ewentualnych zatruć, Na teraz SANEPID potwierdza, że woda spełnia wymagania.

Oświetlenie na Zamieści – Wójt poinformował, że dokumentacja jest przygotowana, przy czym dalsze ewentualną rozbudowę należny najpierw zabezpieczyć środki w budżecie.

Która droga zostanie w tym roku wykonana jako droga rolnicza- Wójt poformował, że brane były pod uwagę dwa wnioski, jedna na drogę w okolicy NOKu, ale w związku że był to krótszy odcinek, więc nie wykorzystane byłoby dofinansowanie do tej inwestycji, został przyjęty wniosek właścicieli działek znajdujących się w okolicach tzw. „zimnej wody”.

Remont wodociągu na Zamieściu (okolice firmy Karpol). Na ten temat rozgorzała dyskusja wynikająca z faktu, iż niektórzy radni wyrażali duże niezadowolenie, że inwestycja ta jeszcze nie została wykonana. Wójt poformował, że  budżet na 2017 został przyjęty w styczniu, a on przyjął zasadę, że realizację inwestycji w nim wskazanych  rozpocznie od dużych, które wymagają przetargów, a im wcześniej są one ogłaszane to tym większa jest szansa uzyskania  lepszych cen. Pozostałe inwestycje będą realizowane, co w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, tyle że w następnych miesiącach.

Remont dróg gminnych – prace te zostały zlecone firmie, jednakże niekorzystna pogoda spowodowała, że prace te zostały wstrzymane.

Odbieranie śmieci  (a raczej przypadki ich nieodbierania) –  na uwagi radnych, że są przypadki, że śmieci nie są odbierane odniósł się prezes ZGK, ze są to przypadki, gdy śmieci nie znajdują się  w oznakowanych workach i pomimo sugestii radnych, że i takie worki takie też powinny być odbierane (gdyż zakład odpowiada za czystość w gminie), prezes odpowiedział, że należny dołożyć wszelkich starań, aby mieszkańcy coraz lepiej segregowali śmieci, gdyż przepisy w tym zakresie będą z roku na rok coraz bardziej rygorystyczne i nie należy przyzwyczajać nikogo, że jakkolwiek będą  śmieci zapakowane to i tak zostaną przez zakład odebrane. Inne przypadki to śmieci, przy grogach powiatowych, za odbiór których odpowiada powiat, nie zakład lub warunki atmosferyczne (jak przypadek nie odebrania śmieci na Zęzowie).

W międzyczasie omawiania poszczególnych tematów dochodziło to częstych ostrych  wymiany zdań: radni opozycyjni – Wójt oraz radni niezrzeszoni w Klubie Nasza Gmina. Były zarzuty, że strony uprawiają politykę, że utarczki  są osobistymi „wycieczkami”,  nawiązującymi  do lat ubiegłych, a nie dotyczące spraw gminy, że radni kłamią, że rozpoczęła się już kampania wyborcza itd., itp.

Wójt planował, że przedstawi jeszcze radnym informacje w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, jednakże w związku z faktu, iż kilku radnych opuściło już obrady, temat ten został przeniesiony na czas późniejszy.

Przewodnicząca zamknęła obrady.

IWS

 

Jaonna Kordeczka laureatką II nagrody w powiatowym konkursie matematycznym

Joanna Kordeczka – Uczennica Gimnazjum z Tymbarku  otrzymała II nagrodę w  Powiatowym Konkursie Matematycznym „Śladami Matematyków” dla uczniów klas III gimnazjum, nad którym Patronat Honorowy sprawował Jan Puchała Starosta Limanowski. W tegorocznej edycji konkursu uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością Wacława Sierpińskiego. Joanna jest uczennicą pani mgr Barbary Gawlik-Natonek.


W rywalizacji brało udział 129 uczniów z 24 gimnazjów z powiatu limanowskiego. Zawody, które zostały zorganizowane przez Zespół Szkół nr 1 im.J.Piłsudskiego w Limanowej,  składały się z dwóch części: testowej, w której uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i osiągnięć znanego matematyka oraz z części otwartej, w której uczniowie rozwiązywali pięć zadań z poziomu klasy trzeciej gimnazjum. Zwycięzcy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Rozdanie nagród nastąpiło 25 kwietnia 2017 roku. Nagrody wręczali Janusz Guzik – pracownik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej –  Eugeniusz Bogacz.

Podczas rozdania nagród podkreślano rangę matematyki we współczesnym świecie oraz jej zastosowanie w różnych dziedzinach nauki takich m.in. medycynie czy prawie.

Gratulacje!

źródło zdjęcia oraz informacji: http://www.powiat.limanowa.pl

 

Wielka Liga Czytelników w Szkole Podstawowej w Tymbarku

Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji.

Koźmińska, E. Olszewska Wychowanie przez czytanie

      Szkoła Podstawowa w Tymbarku już po raz trzeci wzięła udział w konkursie czytelniczym Wielka Liga Czytelników, który swym zasięgiem obejmuje całą Polskę. W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 2000 szkół podstawowych. Jego głównym celem jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury. W bieżącym roku po raz pierwszy konkurs
odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej.

 Efektem poprzedniej i tegorocznej edycji jest wzrost czytelnictwa i ogromne zaangażowanie rodziców zwłaszcza w klasach 1-3. Rodzice i dzieci musieli się zmierzyć z różnymi pytaniami, skorzystać ze słownika języka angielskiego i przetłumaczyć wyrazy, rozwiązać zadanie matematyczne, przyrodnicze, korzystając z różnorakich słowników w wersji papierowej, dopisać synonimy do podanych wyrazów.

Oto wypowiedź mamy Patryka z klasy 6a: „Każdy z nas lubi się bawić, dzieci przez zabawę najlepiej się uczą, a i nam dorosłym lepiej się przyswaja wiedzę. Wisława Szymborska powiedziała, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”.   W pełni się z nią zgadzam, ale zdaję sobie sprawę, że niełatwo czasem jest zachęcić dziecko do czytania, a Wielka Liga Czytelników fantastycznie ułatwia sprawę :). 

Musimy pamiętać o tym, że dziecko uczy się nie poprzez nasze rady, ale poprzez branie z nas przykładu. Konkurs czytelniczy organizowany w szkolnej bibliotece, już od trzech lat, jest świetną okazją do wspaniałej zabawy z dzieckiem, do wspólnego spędzania czasu i daje okazję do rozmów na wiele ważnych tematów, do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest pięknym sposobem na spędzenie długich jesiennych i zimowych wieczorów (ponieważ konkurs trwa od października do lutego).

Efektem konkursu jest bliska więź z dzieckiem, wzbogacone słownictwo, ale i słowa, które później można usłyszeć „mamo, nie mogę przestać czytać, ta książka jest fantastyczna” .

Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej w Tymbarku od 12 października do 3 marca. Uczestniczyło w nim 21 uczniów:    Emilia Atłas, Emilia Śmiech, Milena Sroka, Oliwia Trojanowska, Tomasz Surdziel , Paulina Surdziel , Karol Kaim , Marcelina Urbańska, Krystian Fraczek, Patryk Mrózek, Jakub Matras, Aleksandra Czyrnek , Kacper Sieja , Szymon Poręba, Dawid Piętoń, Antoni Urbański, Aleksander Dominik, Gabriela Staniec,  Patryk Sporek,  Krzysztof Bulanda

Wielka Liga Czytelników składa się z trzech etapów:

Szkolno-biblioteczny – każdy uczeń, który przeczyta 10 książek konkursowych i prawidłowo rozwiąże test (musi zdobyć minimum 80 /100 punktów ) zdobywa sprawność. Zdobywając 10 sprawności, uczniowie  kwalifikowali się do testu finałowego, który odbywał się już bez udziału rodziców .

-Półfinałowy – wojewódzki –  w tym etapie biorą udział po 3 osoby z  każdej zgłoszonej placówki. Naszą szkołę w zmaganiach półfinałowych 21 kwietnia  reprezentowali uczniowie:

  • w klasach 1-3:  Krystian Frączek 3b, Jakub Matras 3c, Karol Kaim 3 a
  • w klasach 4-6: Patryk Sporek 6a, Aleksander Dominik 4b, Antoni Urbański 4a

– Finałowy ogólnopolski – do wielkiego finału, który  odbędzie się w Katowicach’ awansuje po siedem najlepszych drużyn półfinałowych.

Podsumowanie pierwszego szkolnego etapu odbyło się na apelu  w towarzystwie zaproszonych rodziców dzieci biorących udział  w konkursie. Nagrody ufundowane przez: Firmę FAKRO Nowy Sącz, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o zostały wręczone przez Pana Dyrektora Szkoły Marka Sawickiego .

   Ewa Kowalczyk, Irena Zwierczyk, Urszula Duda

Słodki Kiermasz

     W Przedszkolu Samorządowym w Tymbarku  Rada Rodziców  po raz kolejny zorganizowała kiermasz słodkości. Podczas tego, już trzeciego, kiermaszu prezentowano jeszcze większą ilość domowych ciast i ciasteczek niż poprzednio.
„Inicjatywa ta ma ogromny wymiar edukacyjny i łączy się z funkcją dydaktyczno – wychowawczą przedszkola. Wychowankowie nasi właśnie w takich sytuacjach nabywają najwięcej umiejętności prospołecznych” – informują nauczyciele Przedszkola, jednocześnie składając serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za zaangażowanie  się w organizację kiermaszu.

zdjęcia: własne Przedszkola Samorządowego

Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć  oraz tekstu bez zgody autora zabronione.

Bardzo udany występ w Gdańsku

W Państwowej Szkole Muzycznej  im. H. Wieniawskiego w Gdańsku – Oruni 25 kwietnia odbyło się XII FORUM MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW, w którym wzięła udział Martyna Kędroń – uczennica klasy wiolonczeli Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Martynie, której akompaniował Pan Robert Rosiek,  otrzymała, w swojej grupie wiekowej, II nagrodę.

Serdeczne gratulacje składa Klaudii, rodzicom oraz nauczycielom dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek.