Na stoku Paproci rozbłyśnie rocznicowa watra – Druhowie Strażacy zapraszają!

Z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w całym kraju, 14 kwietnia /czwartek/ w godzinach od 20.05 do 20.35 strażacy z OSP oraz członkowie Związku Podhalan zapalą specjalne ogniska. O godz. 20.00 na Giewoncie zostanie podświetlony krzyż, a następnie w pięciominutowych odstępach rozpalane będą tysiące watr w poszczególnych sektorach Polski (sektory i godziny uwidocznione są na załączonym zdjęciu). Patronat nad tym wydarzeniem objął prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, oraz abp Sławoj Leszek Głódź, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków.

Chcemy w ten sposób upamiętnić jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Zapalimy ogniska w całym kraju, od Tatr po Bałyk. Płomień ma symbolizować Ducha Świętego. Akcja ma pokazać społeczną solidarność Polaków, przywiązanie do Boga i Ojczyzny, wierność ponad tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej, także wdzięczność narodu dla Kościoła w Polsce za jego posługę i szczególne miejsce w naszej historii” – powiedział inicjator akcji prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Andrzej Skupień.

Tymbarscy strażacy włączą się w tą inicjatywę i o godzinie 20.05 na zachodnim stoku Paproci rozpalą rocznicowe ognisko, a do udziału w nim zapraszamy Wszystkich Mieszkańców. Prosimy także o zabranie ze sobą latarek typu led w celu wykonania , obok ogniska,  świetlnej iluminacji.

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH!

Stanisław Przybylski, OSP Tymbark

Watry

Uroczystości rocznicowe 15 lecia Przedszkola Parafialnego

Dzisiejsze uroczystości  15-lecia działania Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im.Kingi rozpoczęły się spektaklem w wykonaniu przedszkolaków pt: „Wiano Św.Kingi”. Mali wspaniali  artyści  (co podkreślali w późniejszych wypowiedziach uczestnicy uroczystości)   przedstawili postać swojej Patronki św.Kingi, Opowiedzieli  legendę z Nią związaną.   Nie zabrakło też, zakończonego sukcesem, odkopywania pierścienia św.Kingi!

Mszy Świętej przewodniczył ks.Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż.  W wygłoszonej homilii nawiązał do pokazanej inscenizacji. Podkreślił, że dzieci przedstawiły swoją Patronkę, która przyniosła z sąsiednich Węgier miłość do Ojczyzny i do Boga.  Jak inni święci ludzie pokazała, że dobro należy czynić  z radością.  Te cechy Patronki mają właśnie osoby zaangażowane w edukację dzieci. Praca w dziećmi przyniesie efekty  tylko wówczas,  gdy,  jak Pan Bóg w Chrystusie,  uklęknie się, schyli  się do nich.  Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność rodzicom, wychowawcom za ich trud, którego efekty nie zawsze są od razu, ale zawsze widać je po latach,  Siostrze Dyrektor, za to, że króluje, a to znaczy, że służy innym. A wszystkim za formowanie życia duchowego podopiecznych, które  daje podstawę do dobrego życia w przyszłości.

Ksiądz Biskup pogratulował osiągniętych wyników  oraz  złożył życzenia, by poprzez integrację stworzyć jedną rodzinę , aby Patronka  św.Kinga czuwała nad tym Przedszkolem.

W darach ołtarza dzieci złożyły:  świece – symbol światła, mądrości, kwiaty – symbol wdzięczności za 15 lat Przedszkola, obraz z wizerunkiem św.Kingi dla ks.Biskupa Ordynariusza w podziękowaniu za modlitwę, chleb i wino – symbol siły i wytrwałości do dalszej pracy.

Po zakończonej Mszy Św. Nastąpiły  podziękowania Sióstr  za Opatrzność Bożą, za ludzi, ks. Biskupowi za wspólne świętowanie, ks.Prałatowi Proboszczowi  Edwardowi  Nylcowi  za życzliwość i oparcie, za dobre rady oraz księdzu Prałatowi Józefowie Leśniakowi za założenie Przedszkola i wszelkie dobro, Rodzicom za zaufanie i powierzenie Siostrom wychowanie swoich dzieci, a Wszystkim za wspólną modlitwę

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili:  Chór Parafialny, pod kierownictwem dyrygenta Piotra Taczanowskiego,  oraz  dzieci, przedszkolaki,  wspólnie, z radością śpiewające, a wykonany przez nich, na samo zakończenie, hymn na ŚDM 2016 „Błogosławieni Miłosierni”  dostarczył takich wrażeń i wzruszeń, jakie się długo pamięta – myślę, że u wszystkich uczestników uroczystości.

Następnie w PCK odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego był czas na gratulacje i życzenia, składane na ręce Siostry Dyrektor Reginy. W imieniu Siostry Prowincjalnej Zakonu  gratulacje złożyła s.Izabela. W imieniu obecnego na uroczystości Starosty oraz Rady Powiatu Limanowskiego gratulacje,  wraz z płaskorzeźbą przedstawiająca budynek przedszkola,  złożył Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Krupiński. Pan Stanisław Gągała, złożył  gratulacje i kwiaty Siostrze Dyrektor oraz podziękował  ks.Prałatowi Józefowi Leśniakowi, za inicjatywę , za wizję przedszkola, i za to, że jako jeden z pierwszych w województwie potrafił sięgnąć po unijne fundusze. W imieniu małżonki i własnym podarował  dla Przedszkola zestaw komputerowy. Głos zabrał również Stanisław Pachowicz , który sprawował funkcję wójta, w czasie kiedy  powstawało Przedszkole, ofiarowując  Siostrze Dyrektor  kwiaty i album.   Gratulacje i życzenia wraz z prezentem złożył Wójt Gminy Paweł Ptaszek.  Życzenia złożyli inni zaproszeni goście, w tym  dyrektorzy tymbarskich placówek oświatowych.

Były również gorące podziękowania dla Siostry Dyrektor od pracowników Przedszkola.

Na zakończenie ks.Prałat Proboszcz Edward  Nylec powiedział tylko dwa słowa „BÓG  ZAPŁAĆ”.

Goście zostali również poproszeni o zagłosowanie, które z prac zgłoszonych  na zorganizowany przez Przedszkole Konkurs o św.Kindze  (prace są prezentowane w formie galerii w PCK) , podobają się im najbardziej.

O konkursie, o pracach oraz wynikach Konkursu napiszemy wkrótce.

Irena Wilczek-Sowa

część 1 Przywitanie i Inscenizacja

zdjęcia: RM

Spacer po Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym

W związku z uroczystościami rocznicowymi 15-Lecia Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im.św.Kingi postanowiłam odwiedzić „jubilata”. Tam, podczas zwiedzania, Siostra Dyrektor Regina Kasza opowiadała mi o historii Przedszkola, ale  przede wszystkim o tym jak wygląda obecnie opieka, wychowanie, nauka, jak  też rehabilitacja podopiecznych.

Zaczęło się  w 2000 roku.  Wówczas Proboszczem w Parafii  w Tymbarku  był ks. Prałat Józef Leśniak . Jego staraniem został wybudowany budynek z przeznaczeniem na przedszkole i rehabilitację, zaprojektowany przez architekta Pana  Jana Okowińskiego. Dzięki księdzu Józefowi Leśniakowi w  budynku powstało Przedszkole, którego głównym celem  jest integracja dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami. Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu umysłu i sprawności fizycznej, jak również statusu materialnego rodziny oraz tworzące  wspólnotę dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Dziecko widząc inność, uczy się tolerancji oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

Przedszkole od samego początku prowadzą siostry Nazaretanki,  przy współpracy osób świeckich. Realizowane w nim programy są zgodne z duchem Ewangelii.   Funkcję dyrektora przedszkola pełniła s. Katarzyna Witkowska do 31 sierpnia 2007 r.  Przedszkole każdego roku cieszyło się coraz większym zainteresowaniem.    W sierpniu 2003 roku proboszczem  Parafii zostaje ks. Edward Nylec, który kontynuuje dzieło swojego poprzednika. Od 2006 roku  przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, opieką specjalistów  objętych jest 25 dzieci.  Z dniem 1 września 2007 roku dyrektorką przedszkola zostaje, i sprawuje tą funkcję do dzisiaj,  s. Regina Kasza.

Na początku były tylko dwa oddziały przedszkolne,28 podopiecznych, kadra składała się z 7 osób, nauczycielek o odpowiednich kwalifikacjach i personelu pomocniczego. Następnie były trzy oddziały (2008 rok), a od  2009 roku są cztery,   do których uczęszcza 88 przedszkolaków, opiekę nad nimi sprawują 33 osoby.  Oprócz nauczycieli przedszkola z dziećmi pracują: rehabilitanci, psycholog, logopeda, ale też…zawodowy trener piłki nożnej.

W budynku Przedszkola, który znajduje  się nieopodal kościoła parafialnego, zostały  zniwelowane wszelkie bariery architektoniczne, są podjazdy dla wózków, toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych. Obok znajduje się wyposażony,  i dostosowany do umiejętności i potrzeb dziecka,  nowoczesny plac zabaw.

W ostatnich latach, dzięki staraniom i pod kierownictwem s.Reginy, pomieszczenia przedszkola zostały gruntownie przebudowane i zmodernizowane. Są bardzo dobrze wyposażone, i odpowiednio dostosowane do wieku, sale dla poszczególnych grup wiekowych: dla trzy, cztero, pięcio oraz sześciolatków.  Powstały bardzo nowocześnie wyposażone pomieszczenia rehabilitacyjne służące do wczesnego wspomagania, w których znajdują się różnorodne, urządzenia rehabilitacyjne, w tym: suchy basen (znajdujące się z nim piłki mogą mieć cztery kolory), urządzenie do  hydroterapii oraz  inne urządzenia służące rehabilitacji.  Przedszkole  posiada,  rzadko spotykaną w innych przedszkolach, także  integracyjnych, salę doświadczania świata . Sala ta to specjalnie wyposażona sala polisensoryczną, której celem jest stymulowania lub wyciszanie zmysłów. Terapia w sali doświadczenia świata jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, dziecko ma też możliwość wyboru bodźców, których w danym momencie potrzebuje.  W przeciwieństwie do sytuacji życia codziennego nie dziecko dopasowuje się do otoczenia,  lecz otoczenie do niego.

W ramach zajęć przedszkolnych dzieci objęte są również terapiami: dogoterapią (5-6 godzin tygodniowo) realizowaną w Przedszkolu  oraz hipoterapią  ( na przedszkolnym placu zabaw). Są zajęcia rytmiczne, jak też zajęcia sportowe, w tym przede wszystkim  treningi piłki  nożnej.

Kadra pedagogiczna Przedszkola bierze udział w różnorodnych kursach doskonalących, studiuje na studiach podyplomowych. O poziomie pracy Przedszkola świadczą bardzo wysokie  oceny (w poszczególnych obszarach działania), jakie  Przedszkole otrzymało w wyniku procesu ewaluacji zewnętrznej (przeprowadzonej przez nadzór pedagogiczny) , czyli procesu mającego na celu stwierdzenie, w jakim stopniu założone cele edukacyjne są w rzeczywistości realizowane.

Jak podkreśla w rozmowie Siostra Dyrektor bardzo dobrze układa się też współpraca Przedszkola z innymi placówkami oświatowymi, w tym w szczególności z tymbarskim Gimnazjum , którego uczennice,  ramach wolontariatu, pomagają w opiece nad  dziećmi, najchętniej z najmłodszej grupy wiekowej.

O tym, że Przedszkole bardzo dobrze spełnia swoją funkcję świadczy też fakt,że corocznie na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane są dzieci niepełnosprawne z różnych miejscowości powiatu limanowskiego, ale także spoza. Niektórzy rodzice, doceniając bardzo dobrą pracę,  decydują się z tego powodu nie korzystać z możliwości wysłania sześciolatka do szkoły podstawowej, lecz pozostawią dziecko pod dalszą opieką Przedszkola.

Oglądając wyposażenie oraz rozmawiając o osobach  pracujących z dziećmi, o stosowanych w Przedszkolu programach, terapiach,  ma się pewność, że  uczęszczające do niego dzieci znajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej,  potrafią nawiązywać kontakty, stają się samodzielne oraz rozwijają swoje umiejętności – na miarę ich indywidualnych możliwości.

Irena Wilczek-Sowa

zdjęcia: RM

 

Uroczystości rocznicowe Przedszkola Parafialnego rozpoczęte!

W sobotę dzieci uczęszczające do Parafialnego Przedszkola Integracyjnego  im. św.Kingi rozpoczęły, wraz z rodzicami i opiekunami,  jubileusz 15-lecia  swojego ulubionego  Przedszkola. Nie przejmując się brzydką pogodą opanowały swoją całą radością  Parafialne Centrum Kultury. Tam bowiem odbył się piknik, pierwszy punkt przygotowanego przez Siostrę Dyrektor Przedszkola Parafialnego Reginę Kaszę jubileuszu 15- lecia działania Przedszkola. Pogoda nie dopisała, ale zabawa tak!. Wspólne gry, konkursy, tańce.  Ale aby przyjemność była pełna Panie z Przedszkola wraz z rodzicami przygotowały poczęstunek, w tym, niezbędne na każdym pikniku, pyszne (o czym mogłam się osobiście przekonać 🙂 ) kiełbaski oraz kaszanki.

Uroczystości  będą  trwać do wtorku, kiedy to w kościele parafialnym przedszkolaki przedstawią program słowno-muzyczny „Wiano św.Kingi”.  Następnie nastąpili najważniejsza część uroczystości, którą będzie  Jubileuszowa Msza Święta  przed przewodnictwem ordynariusza ks.biskupa Andrzeja Jeża. Na zakończenie będzie miało miejsce okolicznościowe spotkanie.

O dalszych uroczystościach, jak też o Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym  św.Kingi, wkrótce!

IWS

« 1 z 2 »

Strzelcy uporządkowali cmentarz wojenny

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW  uporządkowała cmentarz wojenny Nr 365 w Tymbarku,  z okresu I wojny światowej. Inicjatorami akcji byli:  sekcyjny ZS Kacper Kordeczka oraz  starszy strzelec ZS Grzegorz Cygal. To nie pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez młodzież w mundurach moro. Tymbarscy Strzelcy troszczą się również o miejsca pamięci narodowej,  w tym obelisk upamiętniający kpt Jerzego Myszkowskiego zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

insp. ZS Robert Nowak
Dowódca tymbarskiego Strzelca

 

 

Tymbarskie Szczypiornistki

W  ramach Gimnazjady Młodzieży w dniu 07 .04.2016r. odbyły się na hali sportowej przy ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w piłce ręcznej dziewcząt. Organizatorem zawodów był ZPO – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Limanowa.

Zawodniczki z Gimnazjum Samorządowego w  Tymbarku grając w grupie gimnazjum z Łukowic , Słopnic oraz Limanowej 3 „systemem każdy z każdym” wywalczyły awans do gry finałowej  w wyniku której zdobyły II miejsce w powiecie.

Skład drużyny: Cudek Natalia , Trojanowska Aleksandra, Pala Weronika, Zapała Partycja, Wagner Małgorzata, Pietras Kamila, Hojnor Faustyna, Hojnor Marcelina, Czernek Gabriela, Zwierczyk Oliwia, Czopek Angelika, Stapińska Agata,  Puchała Aneta.

Dziewczętom dziękuję  bardzo za wspaniała grę  z poświęceniem . Kontuzjowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Opiekun grupy : Barbara Janczy

20160407_141117