PIES SZUKA WŁAŚCICIELA!

TYMBARK i okolica góry Kostrza,  blisko szczytu góry Stronie, czerwony szlak rowerowy. 
Został nadesłany taki opis wraz ze zdjęciami :
Sunia grzeczna i przyjazna. Jest średniej wielkości ma niebieskie oczy i obcięty ogonek oraz czerwoną obroże. Przyjazna do innych psów i kotów.
PILNIE potrzebny dom tymczasowy na czas poszukiwania właściciela lub nowego domu ! 

IV Sesja Rady Gminy Tymbark

Na IV Sesji Rady Gminy Tymbark, która odbyła się w czwartek, na sali konferencyjnej UG Tymbark, obecnych był 13-ty radnych. Pod nieobecność przewodniczącej obrady prowadził wiceprzewodniczący Piotr Juszczak. Zaplanowany porządek obrad radni rozszerzyli o punkt dotyczący wniosku osiedla Sowy na Zamieściu w sprawie drogi Sowy oraz podziału działki w Podłopieniu i zamiany pod drogę w osiedlu Rola Podłopień.

Przewodniczący obrad odczytał interpelacje radnych (radni przyjęli pisemną formę zgłaszania interpelacji). Dotyczyły one m.in: ławy na Podłopieniu obok p.Dudów, uszkodzonej studzienki obok boiska przy szkole w Podłopieniu, szereg pytań dotyczących Zakładu Gospodarki Komunalnej (kosztów, opłacalności myjni), sieci wodociągowej na Podłopieniu, Drogi Rola, przejść i terenów obok PKP, czy przedszkole samorządowe będzie pracowało w sierpniu, dziury obok mostu w stronę Zamieścia.

Planowany porządek obrad (bez punktów stałych):

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tymbark położonej w Tymbarku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2019”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów
  i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie środków finansowych
  w budżecie gminy na rok 2019 z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę świetlicy oraz placu zabaw w Zamieściu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w osiedlu Jasna w Podłopieniu.

Wymienione uchwały były przez Radę przyjmowane w następującym trybie. Przewodniczący odczytał projekt informując, że przedmiotowy projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, następnie przewodniczący komisji stałych informowali, że komisje te nie mają zastrzeżeń co do projektu uchwały. Przewodniczący obrad stwierdzał otwarcie dyskusji, w której nikt nie zabierał głosu, i wówczas następowało  imienne głosowanie nad projektem uchwały (które przechodziły jednogłośnie).  Przyjęto zmianę w budżecie na 2019 rok (kwoty na plus i na minus, w dochodach i w wydatkach), uchwały o zamiarze przekształcenia szkół, bibliotece nadano imię „Kapitana Tadeusza Paulone” oraz dano jej na własność (w formie darowizny) nieruchomość oraz środki trwałe, które są na wyposażeniu biblioteki, przyjęto program opieki nad zwierzętami oraz uchwalono zmianę planu zagospodarowania. To są informacje, jakie można było uzyskać biorąc udział w sesji. 

Przy punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark” padło pierwsze pytanie  radnych (radnej Zofii Jeż), kto odpowiada za przystanki przy drodze powiatowej oraz czy podwyżka byłą konsultowana z przewoźnikami. Wójt poinformował, że na podstawie porozumienia przystankami zajmuje się gmina, a podwyżki, z przyczyn oczywistych, nie były konsultowane. Ta uchwała zastała przyjęta 11 głosami (wstrzymały się od głosu radne Zofia Jeż oraz Sylwia Goryczka). 

Ostatnie uchwały wynikały z wniosków mieszkańców składanych do (powstałej od tej kadencji) komisji stałej rady o nazwie ” Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”.

Pierwsza złożona przez sołtysa wsi Zamieście o zabezpieczenie środków na zakup działki na Zamieściu  pod budowę świetlicy oraz placu zabaw w Zamieściu. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten wniosek, przy poprawce, aby nie wpisywać, że środki te zostano zabezpieczone już w budżecie na 2019, gdyż działki tej jeszcze nie znaleziono. 

Dwie uchwały dotyczyły dróg o złej nawierzchni,  pierwsza od mieszkańców Jasna Podłopień (droga 2879), druga na od mieszkańców osiedla Sowy na Zamieściu.  Wnioski te Komisja Skarg uznała za zasadne, przy czym w związku z dużymi potrzebami, a jednocześnie z zaplanowanymi w 2019 roku wydatkami na infrastrukturę wodociągową, Komisja zawnioskowała, aby drogi były modernizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.  Rada Gminy jednogłośnie przyjęło uchwały o treści zaproponowanej przez Komisję Skarg. Przyjęto też uchwałę w sprawie podziału działki komunalnej (nr 111) i zamiany na działkę od osoby fizycznej pod budowę drogi .

Wójt odpowiedział na interpelacje radnych, przy czym na większość zobowiązał się odpowiedzieć pisemnie. 

W ramach punktu „wystąpienia zaproszonych gości” głos  zabrał radny powiatowy Jan Puchała, który pogratulował sołtysom wyboru na tą funkcję, wyraził zaniepokojenie zaistniałymi  dwoma przypadkami zagrożenia mienia i zdrowia mieszkańców Podłopienia oraz zaapelował do wójta o promowanie artystów  z Gminy Tymbark, którzy osiągają międzynarodowe sukcesy, poprzez organizacje ich koncertów np. podczas Dni Tymbarku. 

Członek Zarządu rady Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec poinformował, które inwestycje dotyczące Gminy Tymbark będą realizowane przez powiat. Następnie wywiązała się dyskusja na temat problemów związanych z budową kolei Podłęże – Piekiełko, np. brak miejsc na parkingi „Parkuj i jedź”.

Na zakończenie Pani Skarbnik Zofia Duda z jakich przyczyn niektórzy otrzymali zobowiązania podatkowe w wyższej wysokości pomimo, że stawki podatku od nieruchomości w Gminie Tymbark nie zmieniły się od 2013 roku. 

 

IWS

„Młodzież Zapobiega Pożarom” – turniej wiedzy pożarniczej

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

  Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego kończy Zbigniew Kaptur.

 Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-VI

 1. Anna Rusnak SP Piekiełko, 2. Błażej Sikoń SP Piekiełko, 3. Amadeusz Trojanowski SP Tymbark, 4. Krystian Marek SP Piekiełko, 5. Bartłomiej Pach SP Tymbark

W grupie szkół podstawowych klasy VII,  VIII i III gimnazjum:

 1. Józef Giza Gimnazjum Tymbark, 2.Emilia Rząsa Gimnazjum Piekiełko, 3. Krzysztof Kaptur SP Tymbark, 4.Filip Wilczek SP Piekiełko, 5. Agata Rusnak Gimnazjum Piekiełko.

W grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Mateusz Sulir, 2. Paulina Filipek, uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt. Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

Nagrody  zwycięzcom wręczali: druh Stanisław Przybylski, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku, st. kpt. Dariusz Molek oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli:  IPN w Warszawie, Lasy Państwowe w Warszawie, Firma FLORAD w Podłopieniu oraz Urząd Gminy w Tymbarku. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju (ufundowany przez Urząd Gminy w Tymbarku) przygotował druh Stanisław Przybylski. Gorącą atmosferę turnieju chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark MWS.

Robert Nowak

 

 

KONKURS! z zakresu obrony cywilnej. WEŹ UDZIAŁ!

Urząd Gminy w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu obrony cywilnej z okazji przypadającego w dniu 1 marca – Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe). Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 28 lutego 2019 r.

Pytania:

 1. Kto jest szefem obrony cywilnej gminy, powiatu, województwa?
 2. Co oznacza skrót FOC?
 3. Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują?

a) MON,

b) Terenowi szefowie OC,

c) PSP.

 1. Podaj pełną nazwę czasopisma Obrony Cywilnej, które ukazuje się w naszym kraju jako miesięcznik?
 2. Podaj trzy urządzenia do ogłaszania (odwoływania) alarmu?

Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie adresu e-mail. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r. i przypada na 1 marca. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Robert Nowak