Remont drogi „Sołtystwo” – są pieniądze od Wojewody, ale ….

Na liście zadań ostatecznie zakwalifikowanych do finansowania w ramach rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zatwierdzonej przez Wojewodę Małopolskiego jest inwestycja pod nazwą „Remont drogi gminnej pod nazwą Sołtystwo..w miejscowości Zamieście” zgłoszona przez Gminę Tymbark. Koszt całego zadania to 316 tys. zł, w tym wartość otrzymanego dofinansowania ze środków rządowych wynosi 217 tys, zaś wkład własny ok.99 tys.zł. 

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu  „… zakres zadania obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, ułożenie korytek oraz remont odwodnienia i poboczy na odcinku prawie 1 km. Wniosek na realizację powyższej inwestycji został wysoko oceniony przez Małopolski Urząd Wojewódzki z uwagi na przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa, a także ułatwienie dojazdu do Tymbarku i zakładów pracy, co odpowiada celom rządowego programu jakim jest wzrost dostępności komunikacyjnej do centrów gospodarczych oraz konkurencyjności w wymiarze lokalnym.” 

Niewiele brakowało, aby zadanie to w ogóle nie zostało ujęte w budżecie gminy na 2018 rok.  Na ostatniej sesji na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Zofii Jeż miało ono być wykreślone z wniosku wójta o  zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na 2018 rok. Było to drugie zadanie, które radni będący w opozycji do Wójta, zamierzali nie przyjąć do budżetu – zadanie mające szansę na zewnętrzne dofinansowanie (pierwsze, które radni ci wykreślili to „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku” argumentując, że ważniejsze jest wykonanie skateparku (tak naprawdę to jednego z jego elementu, gdyż na tyle wystarczy przeznaczona na ten cel kwota – 70 tys.zł) koniecznie w 2018 roku, a nie w 2019 roku, w którym miało być wykonane zadanie zagospodarowanie przestrzeni….).

Po burzliwej dyskusji Przewodnicząca wycofała się częściowo ze swojego wniosku. Częściowo, gdyż jednocześnie obniżono kwotę przeznaczoną na remont tej drogi, poniżej środków potrzebnych na wkład własny.

Wójt Gminy Tymbark tak dzisiaj napisał w swoim komunikacie informującym o otrzymanej dotacji:   „Jednocześnie informuję, iż na ostatnią sesję Rady Gminy skierowałem wniosek o zabezpieczenie udziału własnego Gminy na sfinansowanie wyżej wymienionego zadania jednak Rada Gminy na wniosek Przewodniczącej Pani Zofii Jeż odmówiła zabezpieczenia wystarczających środków własnych na realizację zadania.

W związku z powyższym, informuję, iż na sesję Rady Gminy zostanie skierowany ponowny wniosek o zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego z uwagi na pozyskanie dotacji.  Wobec powyżej opisanej sytuacji jaka miała miejsce na sesji Rady Gminy zwracam się do wszystkich Radnych Rady Gminy o współdziałanie i współpracę w procesie pozyskiwania przez Gminę Tymbark środków zewnętrznych, co przełoży się z korzyścią dla interesu naszej całej wspólnoty samorządowej.”

Miejmy nadzieję, że problemy zostaną wspólnie rozwiązane.

IWS

zdjęcia: IWS