Treść Oświadczenia

 Szanowni Państwo,

Opublikowany w ostatnim numerze Informatora Samorządowego tekst Wójta Gminy dotyczący nieprzyjętych  przez Radę Gminy Tymbark zmian w budżecie nie może pozostać bez echa, zarówno ze względu na jego formę,  oraz treść.

W naszym programie działania na lata 2010- 2014 niejednokrotnie podkreślaliśmy,                  iż priorytetami inwestycyjnymi w Tymbarku są drogi gminne, sieć wodociągowa oraz kanalizacja całej gminy. Kwestia ta jest tym istotniejsza, iż obecny stan tej infrastruktury  odbiega od standardów w sąsiednich gminach.

Mając powyższe na uwadze  Rada Gminy Tymbark w grudniu 2013 r. przyjęła budżet na 2014 rok przyjmując jako założenie,  iż wolne środki finansowe, które będą się pojawiać w trakcie roku budżetowego, będą wykorzystywane na realizację  w/w celów.

Pod koniec stycznia na wspólnym posiedzeniu Komisji Radni ustalili plan realizacji (budowy, modernizacji)  dróg gminnych  w poszczególnych sołectwach.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy,  przedstawiony przez Wójta Gminy Tymbark na marcową sesję Rady Gminy, projekt  zmian do budżetu obejmujący ( bez uprzedniej konsultacji) takie inwestycje jak: dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę myjni, budowę lodowiska (pomysł znany i nieakceptowany w poprzedniej kadencji) oraz amfiteatru (który byłby niewystarczający do realizacji imprez masowych np. „Dni Tymbarku”) koło budynku byłego domu kultury w Tymbarku.

Ponieważ wyżej wymienione zmiany przedstawione były  Radzie Gminy w całości , tj. wraz z  innymi projektami, nie mieliśmy wyboru jak zagłosować przeciw przyjęciu tej uchwały, a tym samym musieliśmy zagłosować przeciw realizacji tych zadań.  Zwróciliśmy się równocześnie o przygotowanie zmian w sposób indywidualny oraz o przeprowadzenie konsultacji – jak jest to przyjęte w samorządowym zwyczaju – przed przygotowaniem projektów uchwał.

Zamiast rzeczowej odpowiedzi usłyszeliśmy emocjonalne wystąpienie Wójta pod adresem radnych, którzy kierując się przyjętymi na początku kadencji ustaleniami ośmielili się mieć własne zdanie i sprzeciwili się zmianom proponowanym przez Wójta. Tym większe jest nasze zaskoczenie, iż słowa Wójta wypowiedziane na sesji oraz zawarte  w tekście wystąpienia w Informatorze Gminnym stoją w sprzeczności z Jego własnym programem działania prezentowanym na stronie internetowej Urzędu:

,,Projekt budżetu i szczegółowy plan realizacji inwestycji ma powstawać przy udziale Rady Gminy, a nie jak dotychczas jako program autorski wójta. Wójt ma nadawać kierunki działania i tworzyć ramy tych działań, a nie narzucać swoją wolę. To radni, mający bezpośredni kontakt z mieszkańcami, znają najlepiej potrzeby i problemy własnego środowiska. Skończą się wówczas kłopoty z zatwierdzeniem i realizacją budżetu. Niech trwają dyskusje, a nawet kłótnie na etapie planowania, a nie na etapie realizacji. Wójt w takich sprawach ma być mediatorem, a nie stroną konfliktu mówi Wójt Lech Nowak”.

Jedyny wniosek, jaki się nasuwa to to, iż słowa wypowiedziane kilka lat temu przez Wójta Nowaka były tylko pustymi frazesami.

Ponadto radni, którzy widzą pilniejsze potrzeby niż budowa amfiteatru, lodowiska czy myjni samochodowej są za to publicznie krytykowani, i to bez dania możliwości przedstawienia ich stanowiska.

Działając uczciwie oraz chcąc realizować najpilniejsze potrzeby, stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom ze strony Wójta.

Zwracamy się o zamieszczenie niniejszego tekstu w następnym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Tymbark.

Podpisani Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa