Wniosek do zmiany budżetu wniesiony na Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy – 29.04.2014 r.

Szanowny Pan

Marian Zimirski

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark

Szanowny Pan

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

 

Dotyczy: wniosek o zmianę do projektu uchwały budżetowej

 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w projekcie uchwały budżetowej na sesję Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2014r. w następującym zakresie:

1. Usunięcie z projektu budżetu inwestycji pn.  ,,Budowa lodowiska w Tymbarku” – kwota 300 000 zł

2. Wprowadzenie nowego zadania: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej  1632 K przy drodze Kępanów – Tymbark w miejscowości Zawadka – Podłopień                        –  kwota 300 000 zł (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Limanowski).

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętymi na początku obecnej kadencji priorytetem inwestycyjnym w Gminie Tymbark jest między innymi modernizacja infrastruktury drogowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego dla mieszkańców naszej gminy. W tym kontekście budowa lodowiska generującego dodatkowe koszty utrzymania nie może być uznana za pilną potrzebę inwestycyjną. Nie jesteśmy przeciwni budowie lodowiska w przyszłości, jednakże na obecnym etapie stanu infrastruktury za istotniejszą należy uznać poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z  w/w drogi, tym bardziej, iż ze strony Powiatu Limanowskiego jest deklaracja współpracy w tym zakresie.

Podpisani Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa

Tymbark, 28.04.2014 r.

 

Wniosek ten nie został przyjęty przez radę Gminy Tymbark, przy 14 obecnych radnych, 6 głosowało za przyjęciem, 7 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu