Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
3954750
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » Wystąpienia pokontrolne w 2013 roku

Wystąpienie pokontrolne Gm. Tymbark kontrola kompleksowa

WK-613-117/13

Kraków, 2014-03-11

 

 

 

Pan

Lech Nowak

Wójt Gminy

Tymbark

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, realizując postanowienia ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.poz. 1113, z późn. zm.) przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Tymbark w zakresie gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2011-2013 i w 2014 r., do dnia obowiązywania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 stycznia 2014 r., przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

 

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kompleksową kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, przewidziane do realizacji przez kontrolowaną jednostkę, stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych:

 

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

 

-        częściowe niewykonanie wniosków pokontrolnych przedstawionych w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr WK-613-59/2009  z dnia 16 grudnia 2009 r. Nieprzeprowadzenie pełnej i konsekwentnej realizacji wniosków pokontrolnych dotyczy:

·         prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,

·         respektowania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, w szczególności w zakresie wyznaczania terminu wniesienia wadium w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty wadium,

·         przestrzegania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, w szczególności udzielania pracownikom delegowanym w podróż służbową poza terytorium kraju zaliczek na poczet kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju,

·         przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, przy naliczaniu i wypłacaniu pracownikom ryczałtów miesięcznych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych,

·         przestrzegania postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań do wysokości wynikającej z planu wydatków jednostki,

·         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Powyższe nieprawidłowości dotyczące niewykonania wniosków pokontrolnych zostały razem z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie niniejszej kontroli kompleksowej, opisane szczegółowo w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark.

 

Wniosek pokontrolny nr 1 – Konsekwentne realizowanie wniosków pokontrolnych wydawanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, mających na celu usunięcie w sposób trwały nieprawidłowości stwierdzonych w czasie ostatniej i poprzedniej kontroli.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

 

         brak zgodności Instrukcji inwentaryzacyjnej z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poprzez nieuwzględnienie rozróżnienia papierów wartościowych na te w formie materialnej oraz na te w formie zdematerializowanej, w kontekście metody inwentaryzacji. Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości w drodze spisu ich ilości z natury inwentaryzuje się papiery wartościowe w formie materialnej, natomiast papiery wartościowe w formie zdematerializowanej zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, inwentaryzuje się drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz Skarbnik Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 2 – Dostosowanie przyjętej przez jednostkę Instrukcji inwentaryzacyjnej do zgodności z postanowieniami art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), poprzez określenie prawidłowej metody inwentaryzacji papierów wartościowych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 3

 

-         nierzetelne dokonywanie zapisów w księgach Urzędu, z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co dotyczy:

 

·         zaksięgowania na koncie 101 – „Kasa” kwoty 3.000,00 zł (pogotowie kasowe) pod datą 14.01.2011 r., zamiast pod data 4.01.2011 r., jak wynikało to z dokumentu źródłowego, tj. KP Nr 1/2011 z 4.01.2011 r. - Ldz. 27, co skutkowało ujemnym stanem kasy w dniach od 4.01.2011 r. do 13.01.2011 r. (4.01 -13,00 zł, 10.01. -516,23 zł, 11.01 -649,95 zł, 12.01 -1.099,95 zł, 13.01. -2.108,95zł),

·         zaksięgowania na koncie 101 – „Kasa” kwoty 2.441,12 zł (pogotowie kasowe) pod datą 3.08.2011 r., zamiast pod data 1.08.2011 r., jak wynika to z dokumentu źródłowego, tj. KP Nr 25/2011 z 1.08.2011 r. - Ldz. 1074, co skutkowało ujemnym stanem kasy w dniach od 1.08.2011 r. do 2.08.2011 r. (1.08 -1.123,12 zł, 2.08 -1.618,12 zł). 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor zatrudniony do dnia 31.03.2012 r. na stanowisku ds. ewidencji wydatków budżetowych w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

Wniosek pokontrolny nr 3 – Dokonywanie zapisów w księgach Urzędu w sposób rzetelny, zgodny ze stanem rzeczywistym, stosownie do wymogów określonych postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 4

 

-         nierzetelne prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” - w 2011 r. stwierdzono 142 przypadki i 2012 r. stwierdzono 8 przypadków. Nieprawidłowość polegała na księgowaniu faktur (rachunków) po dokonaniu wydatków. Przykładowo: faktura VAT Nr 347/11/VAT z dnia 29.04.2011 r. w kwocie 2.699,00 zł zapłacona przelewem w dniu 6.05.2011 r., na ww. koncie zaksięgowano: strona „Wn” pod datą 6.05.2011 r., strona „Ma” pod datą 31.05.2011 r. Tym samym naruszono zasadę funkcjonowania ww. konta określoną w załączniku Nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak również istotę samego zaangażowania, którego celem jest pokazanie bieżącego kształtowania zobowiązań, z których wynika obciążenie planu finansowego Urzędu w bieżącym roku budżetowym.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor zatrudniony do dnia 31.03.2012 r. na stanowisku ds. ewidencji wydatków budżetowych w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków .

 

Wniosek pokontrolny nr 4 – Prowadzenie ewidencji księgowej na koncie 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 5

 

-        nieprawidłowe prowadzenie kont szczegółowych do kont analitycznych służących do rozrachunków z podatnikami (osobami prawnymi) z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2011 r. Konta te prowadzone były łącznie dla dwóch ww. podatków, np. rolnego i od nieruchomości lub leśnego i od nieruchomości, co naruszało zasady ustalone w § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych j.s.t. nakazujące prowadzenie tych kont oddzielnie dla każdego podatnika w każdym podatku. Dotyczyło to podatników podatku od nieruchomości o numerach kont: 11P i 39P.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 5 – Przestrzeganie postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), w szczególności dotyczących prawidłowego prowadzenia kont szczegółowych do kont analitycznych służących do rozrachunków z podatnikami będącymi osobami prawnymi z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 6

 

-        naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, poprzez zaliczanie niektórych dochodów budżetowych do niewłaściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dotyczy to nieprawidłowego klasyfikowania w 2011 r. wpływów z opłat za tzw. media, tj. za centralne ogrzewanie. Wpływy te zaewidencjonowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (…). Prawidłowo należało je wykazać w § 083 – wpływy z usług.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 6 - Zaliczanie dochodów i wydatków publicznych do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 7

 

-        sporządzenie sprawozdań budżetowych z naruszeniem obowiązujących przepisów § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, co dotyczy nierzetelnego sporządzenia sprawozdań Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych oraz Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r. oraz do 31 grudnia 2012 r., poprzez:

 

·         w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2011 r. w podatku od nieruchomości, w kolumnie 5 „skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” zawyżenie wykazanej kwoty o 1.102,10 zł, poprzez wykazanie kwoty podatku, którego termin zapłaty odroczono do dnia 30 października i 31 grudnia 2011 r., a który nie został w wpłacony do dnia 30 października i 31 grudnia 2011 r. W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2011 r., analogicznie w kolumnie 15 „skutki decyzji (…) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (…)”: w dz. 756 rozdz. 75616 § 031 – podatek od nieruchomości zawyżono wykazaną kwotę o 1.102,10 zł,

·         w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2011 r., w kolumnie 15 „skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” w dz. 756 rozdz. 75616 § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nieprawidłowe wykazanie kwoty o 151,00 zł odsetek za zwłokę, których termin zapłaty odroczono do dnia 31 grudnia 2011 r., a które nie zostały wpłacone do dnia 31 grudnia 2011 r.,

·         w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za 2012 r. w podatku od nieruchomości, w kolumnie 4 „skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” zawyżenie wykazanej kwoty o 231,30 zł poprzez nieprawidłowe wykazanie skutków zwolnień dotyczących nieruchomości zajmowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tymbarku w budynku komunalnym, tj. nie stanowiących faktycznych skutków zwolnień udzielonych na podstawie uchwały Rady Gminy, gdyż pomieszczenia zajmowane przez ZEAS nie podlegały zwolnieniu. Zespół nie realizuje zadań z zakresu oświaty (a takie podlegały zwolnieniu), a jedynie, cyt. „sprawuje obsługę i nadzór finansowy, organizacyjny i administracyjny w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dla których Rada Gminy Tymbark jest organem prowadzącym”. W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r., analogicznie w kolumnie 13 „skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień (…) - w dz. 756 rozdz. 75615 § 031 - podatek od nieruchomości zawyżono wykazaną kwotę o 231,30 zł,

·         w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2012 r. w podatku od nieruchomości, w kolumnie 5 „skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru” zawyżenie wykazanej kwoty o 39,00 zł, poprzez wykazanie kwoty podatku, którego termin zapłaty odroczono do dnia 31 grudnia 2012 r., a który nie został w wpłacony do dnia 31 grudnia 2012 r. W zakresie opisanym wyżej, również w sprawozdaniu Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r., analogicznie w kolumnie 15 „skutki decyzji (…) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności (…)”: w dz. 756 rozdz. 75616 § 031 - podatek od nieruchomości zawyżono wykazaną kwotę o 39,00 zł.

 

W toku kontroli, w dniu 23 listopada 2013 r., sporządzono korektę ww. sprawozdań zgodnie ze stanem faktycznym i w tym samym dniu przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark, Skarbnik Gminy oraz inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 7 - Sporządzanie sprawozdań budżetowych w sposób rzetelny i prawidłowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach Rb-PDP i Rb-27 S wysokości skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień, obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), stosownie do postanowień § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia lutego 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 8

 

-          niewzywanie na bieżąco przez organ podatkowy do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia w 2011 r. i 2012 r. deklaracji na podatek od nieruchomości przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu w odniesieniu do nieruchomości zajmowanych w budynku komunalnym oraz niewezwanie do ich złożenia, stosownie do wymogów art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował do 2013 r. nieruchomości Gminy - w użytkowaniu - na podstawie uchwały Nr X/69/97 Rady Gminy Tymbark z dnia 17 grudnia 1997 r. Należny podatek od nieruchomości został wpłacany na bieżąco.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 8 - Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), a w szczególności postanowień art. 274a § 1, poprzez przeprowadzanie przez organ podatkowy czynności sprawdzających niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych, polegających na egzekwowaniu złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 9

 

-        gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy, w tym w zakresie dochodów z tytułu wpływów z czynszów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu, bez zachowania szczególnej staranności, wymaganej w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, poprzez:

 

·         nieegzekwowanie postanowień zawartych umów dotyczących terminowego wnoszenia czynszów najmu i dzierżawy oraz niewystąpienie o zapłatę należnych odsetek za zwłokę, stosownie do postanowień zawartych umów.  Dotyczyło to nieterminowego wnoszenia w 2011 r. części czynszów najmu i dzierżawy w odniesieniu do 4 z 7 kontrolowanych umów. Należne odsetki za zwłokę odpowiednio wynosiły 8,23 zł, 8,19 zł, 36,29 zł i 26,80 zł i zostały wpłacono w toku kontroli, tj. w dniu 30 grudnia 2013 r. i w dniu 9 stycznia 2014 r.

·         braki w treści umowy dzierżawy dotyczące terminów wpłaty czynszów. W treści umowy dzierżawy (aneks z dnia 5.01.2009 r. do umowy dzierżawy z dnia 1.06.2004 r.) zawarto zapis, że „płatność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT”. Ww. sposób określenia terminu, utrudnia ustalenie daty zapłaty czynszu, od której w przypadku braku wpłat należy obliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie, tym bardziej że faktury doręczane były bez potwierdzenia odbioru. W umowie brak jednoznacznego terminu wpłaty czynszu. Z uwagi na brak potwierdzeń otrzymania faktur nie było możliwe sprawdzenie terminowości wpłat czynszu.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 9 – Wykonywanie budżetu Gminy w zakresie pobierania dochodów, przy zachowaniu zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 pkt 1, w związku z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), stanowiących, iż jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w szczególności dochodzenie należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy. Ponadto należy zachować szczególną staranność przy wykonywaniu zarządu mieniem, w tym w zakresie dochodów z tytułu wpływów z czynszów najmu i dzierżawy, stosownie do przepisu określonego w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), a w szczególności wprowadzenie w umowie dzierżawy jednoznacznych postanowień określających termin wpłaty czynszu.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 10

 

-        zawarcie przez Wójta Gminy, bez zgody Rady Gminy, w dniu 27 października  2011 r., aneksu do umowy dzierżawy z dnia 31 października 2005 r. części działki ewid. Nr 1155/14 o pow. 70 m2 w Tymbarku, na czas oznaczony od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2014 r. Poprzednia umowa dzierżawy tej samej nieruchomości z dnia 31 października 2005 r. obowiązywała przez czas oznaczony, tj. od 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2008 r., a następnie na podstawie aneksu z dnia 30 października 2008 r. do ww. umowy obowiązywała od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 października 2011 r. w sytuacji, gdy Rada Gminy nie określiła zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. Powyższe stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiącym, że do wyłącznej właściwości organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących między innymi wydzierżawiania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 10 – Przestrzeganie kompetencji Rady Gminy, zawartych w art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), stanowiących, że do wyłącznej właściwości organu stanowiącego należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących m. in. wydzierżawiania nieruchomości; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt Gminy może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 11

 

-        sporządzenie ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, poprzez:

 

·         niepodanie w ogłoszeniu o II przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży nieruchomości, terminu przeprowadzenia poprzedniego, tj. I przetargu, stosownie do wymagań określonych w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy to sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tymbarku oznaczonej jako działka ewid. Nr 643/8 (2013 r.).

·         ustalenie, w ogłoszeniu o przetargu, terminu wniesienia wadium z naruszeniem  postanowienia § 4 ust. 6 rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które stanowią, że wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Termin przetargu ustalono na dzień 12 czerwca 2013 r. godz. 1000, termin wniesienia wadium - najpóźniej do dnia 10 czerwca 2013 r. Dotyczy to ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewid. Nr 643/8 w Tymbarku (2013 r.).

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 11 – Sporządzanie ogłoszeń o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości o treści zgodnej z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz postanowieniami § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie podawania w ogłoszeniu o II przetargu terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu oraz wyznaczania terminu wniesienia wadium w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty wadium.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 12

 

-        niezachowanie ustawowego terminu, umożliwiającego ewentualne zaskarżenie czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu na zbycie nieruchomości, w związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji o jego wyniku, w dniu przeprowadzenia przetargu, tj. 12 czerwca 2013 r., czym naruszono postanowienia art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wyżej wymieniona nieprawidłowość wystąpiła przy sprzedaży w 2013 r. nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Tymbarku oznaczonej jako działka ewid. Nr 643/8.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 12 – Zapewnienie przestrzegania, przy sprzedaży nieruchomości komunalnych, przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), a w szczególności podawanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycia nieruchomości, o którym mowa w § 12 ww. rozporządzenia, po upływie terminu umożliwiającego ewentualne zaskarżenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, określonego w art. 40 ust. 5 ustawy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 13

 

         nieprawidłowy zwrot wadium, wpłaconego w pieniądzu, w przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy. Ustalono, iż zwrot wpłaconego w przetargu wadium uczestnikom przetargu nastąpił z naruszeniem postanowień § 4 ust. 7 rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Bezpodstawnie zwrócono uczestnikom przetargu wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, zaś uczestnikowi, który przetarg wygrał, a jego wadium zostało zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, odsetki zostały wypłacone. Dotyczyło to sprzedaży w 2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego działki ewidencyjnej Nr 643/8 położonej w miejscowości Tymbark (I i II przetarg) oraz przetargów na sprzedaż działek ewidencyjnych Nr 643/11 i Nr 643/12.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 13Przestrzeganie postanowieniami § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w szczególności zwrot wniesionego w przetargu wadium, w pieniądzu, uczestnikom przetargu w wysokości wpłaconego wadium, bez doliczania kwoty odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 14

 

         brak w protokole z przetargu ustnego ograniczonego na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, informacji o osobach niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem, czym naruszono wymogi określone w § 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dotyczy to sprzedaży w 2011 r. nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tymbark, o pow. 0,1257 ha położonej w Tymbarku, stanowiącej działki Nr 1155/64, Nr 1155/65, Nr 1155/71 i Nr 1155/72.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 14 – Podawanie w protokole z przetargu na zbycie nieruchomości wszystkich wymaganych informacji, w tym informacji o osobach niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz z uzasadnieniem, stosownie do wymogów określonych w § 10 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 15

 

-        niepodanie w informacji o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (wywieszonej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniu 17 czerwca 2011 r.) liczby osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, a ponadto ceny wywoławczej prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, stosownie do wymagań określonych w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dotyczy to sprzedaży w 2011 r. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tymbark, o pow. 0,1257 ha położonej w Tymbarku, stanowiącej działki Nr 1155/64, Nr 1155/65, Nr 1155/71 i Nr 1155/72.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 15 – Zapewnienie przestrzegania, przy zbyciu  nieruchomości, przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), a w szczególności podawanie w informacji o wyniku przetargu liczby osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, a ponadto ceny wywoławczej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania) oraz najwyższej ceny osiągniętej w przetargu, stosownie do wymogów § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 16

 

-        niedopełnienie obowiązku nałożonego na organizatora przetargu w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadomienia osoby ustalonej jako nabywca prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Dotyczy to sprzedaży w 2011 r. prawa wieczystego użytkowania. nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Tymbark, położonej w Tymbarku, stanowiącej działki Nr 1155/64, Nr 1155/65, Nr 1155/71 i Nr 1155/72.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Wniosek pokontrolny nr 16 - Stosowanie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), a w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 17

 

-        zaniechanie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark, co stanowi nieprzestrzeganie postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), poprzez nieprzygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ww. programu, stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W mieszkaniowym zasobie Gminy Tymbark znajdują się 2 mieszkania komunalne i 4 lokale socjalne.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: były i obecny Wójt Gminy Tymbark.

 

Wniosek pokontrolny nr 17 - Podjęcie stosownych działań w celu uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tymbark oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), poprzez przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w powyższej sprawie, stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 18

 

         nieterminowe przekazanie części wpłat funduszu alimentacyjnego, pobranych w 2011 r., stanowiących dochody budżetu państwa, na rachunek bieżący, subkonto dochodów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co stanowi naruszenie przepisów art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stwierdzono 1 przypadek nieterminowego przekazania dochodów z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego (marzec 2011 r.). Nieterminowo przekazano kwotę 447,92 zł. Odsetki za zwłokę nie były należne, stosownie do postanowień art. 54 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: młodszy inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków (były pracownik).

 

Wniosek pokontrolny nr 18 - Odprowadzanie dochodów budżetu państwa w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 19

 

-        nieterminowe przekazywanie w latach 2011 - 2012 2% odpisu podatku rolnego, stanowiącego dochody izb rolniczych, na rachunek bankowy Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, co jest niezgodne z postanowieniami art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz nienaliczanie odsetek ustawowych od nieterminowo przekazanych dochodów, pobranych na rzecz izby rolniczej, co jest niezgodne z art. 35 ust. 5 ww. ustawy. W wyniku kontroli ustalono, iż kwoty odpisu obliczone zostały prawidłowo, natomiast za cały 2011 r. oraz po wpłacie I i III raty podatku w 2012 r. nie dochowano ustawowego terminu wpłat. W związku z powyższym należne odsetki od nieterminowo przekazanych wpłat w 2011 r. 2012 r. wyniosły 19,69 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie w dniu 26 listopada 2013 r. W dniu 26 listopada 2013 r. odpowiedzialny za zwłokę pracownik wpłacił do budżetu Gminy należną kwotę.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków (były pracownik) oraz inspektor w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 19 – Przekazywanie 2% odpisu od podatku rolnego, stanowiącego dochody izb rolniczych, w terminach określonych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 20

 

         brak pełnej realizacji postanowień programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tymbark na rok 2012 i 2013, przyjętych uchwałami Rady Gminy Tymbark Nr XVII/104/2012 z dnia 23 marca 2012 r. i Nr XXVII/166/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Kontrola wykazała, brak realizacji postanowień § 4 ust. 1 pkt 1 i § 8 programu opieki nad zwierzętami na rok 2012 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 programu opieki nad zwierzętami na rok 2013, poprzez niezawarcie przez Wójta Gminy umowy dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Tymbark (w 2012 r.) oraz niezawarcie przez Wójta Gminy umowy ze schroniskiem dla zwierząt, dotyczącej przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt, utrzymywania psów i opieki weterynaryjnej (w 2012 r. i 2013 r.).

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz inspektor na samodzielnym stanowisku ds. leśnictwa i rolnictwa.

 

Wniosek pokontrolny nr 20 Realizowanie postanowień programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, przyjętego na dany rok przez Radę Gminy Tymbark, a w szczególności zawarcie przez Wójta Gminy umowy dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy oraz umowy ze schroniskiem dla zwierząt, dotyczącej przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt, utrzymywania psów i opieki weterynaryjnej.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 21

 

-        wystąpienie przekroczenia planu wydatków w 2011 r. w 9 przypadkach, co stanowi naruszenie zasad gospodarki finansowej określonych w art. 44 ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co dotyczyło:

 

 

 

Lp.

Klasyfikacja

Data

Wydatki

Wydatki narastająco w dniu przekroczenia

Plan na dzień

Przekroczenie w dniu

w dniu przekroczenia

1.

750/75022/4360

2011-11-29

675,44

7011,94

6500,00

511,94

2.

750/75022/4360

2011-12-29

630,75

7539,21

7400,00

139,21

3.

754/75412/4300

2011-06-17

984,00

3771,40

3000,00

771,40

4.

754/75412/4430

2011-04-18

899,00

6689,00

6000,00

689,00

5.

754/75414/4240

2011-02-02

138,60

138,60

0,00

138,60

6.

756/75647/4210

2011-04-06

792,61

1620,53

1000,00

620,53

7.

756/75647/4300

2011-06-13

68,90

2046,95

2000,00

46,95

8.

900/90015/4270

2011-11-25

1870,69

20292,41

20000,00

292,41

9.

926/92605/4300

2011-07-15

1230,00

3205,83

3000,00

205,83

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz Sekretarz Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 21 - Zapewnienie przestrzegania limitów planu wydatków budżetowych Urzędu Gminy, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 22

 

-        wystąpienie 3 przypadków w 2011 r. zmniejszenia planu wydatków poniżej zaksięgowanego zaangażowania wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

Lp.

Klasyfikacja

Data

Plan narastająco przed zmianą

Zmiana

Plan narastająco po zmianie

Zaangażowanie na dzień

Deficyt planu

1.

020/02001020/02001/4170

19-09-2011

22 200,00

-16 200,00

6 000,00

22 150,00

16 150,00

2.

600/60017/6050

23-09-2011

10 000,00

-10 000,00

0,00

874,50

874,50

3.

926/92601/4110

12-12-2011

749,00

-51,00

698,00

749,00

51,00

 

Takie postępowanie narusza zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust.1 pkt 2, art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz Skarbnik Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 22Wyeliminowanie przypadków dokonywania zmian planu finansowego wydatków poniżej kwot zaksięgowanego zaangażowania wydatków budżetowych, celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust.1 pkt 2, art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 23

 

         wystąpienie 1 przypadku w 2011 r. zmniejszenia planu wydatków do kwoty niższej, niż już zrealizowany poziom wydatków w podziałce klasyfikacji budżetowej:

 

Lp.

Klasyfikacja

Data

Plan narastająco przed zmianą

Zmiana

Plan narastająco po zmianie

Wydatki na dzień

Deficyt planu

1.

600/60017/6050

23-09-2011

10 000,00

-10 000,00

0,00

874,50

874,50

 

Takie postepowanie narusza zasadę obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zrealizowanych wydatków, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz Skarbnik Gminy.

 

Wniosek pokontrolny nr 23 – Wyeliminowanie przypadków dokonywania zmian planu finansowego wydatków poniżej zrealizowanych wydatków budżetowych celem zapewnienia realizacji zasady obligatoryjnego utrzymania w planie finansowym zabezpieczenia dla całości zaciągniętych zobowiązań, która wynika z przepisów art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 46, art. 52 ust. 1 pkt 2, art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 24

 

         poświadczenie przez Skarbnika Gminy oraz pracownika upoważnionego do zastępowania Skarbnika, o zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym Urzędu Gminy w 2011 r. (podpisanie dowodów księgowych), pomimo braku zabezpieczenia środków w ww. planie. Powyższe dotyczyło: F.VAT 1111200326047, F.VAT 1111200326047, F.VAT SZ/2011/3827, Polisa TPP 6589154, F.017/2011, F.3306/11, F.20247/EKH06/PR/SFA/A/P/01/11, F.SPU/7/00006/11/2011, F.35/2011.

Nieprawidłowość świadczy o niewypełnieniu obowiązków wynikających z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Skarbnik Gminy Tymbark oraz inspektor zatrudniony do dnia 31.03.2012 r. na stanowisku ds. ewidencji wydatków budżetowych w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 24 – Rzetelne wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego, dotyczących poświadczenia zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym jednostki, stosownie do postanowień wynikających z art. 54 ust. 1 pkt 3 lit. a w powiązaniu z art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 25

 

-        zaniechanie udzielania zaliczek dla pracowników delegowanych w podróż służbową poza terytorium kraju, co narusza postanowienia § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz od 1.03.2013 r. - § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Powyższe dotyczyło polecenia wyjazdu służbowego: Nr 79 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 147 z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr 148 z dnia 24 czerwca 2013 r. i Nr 214 z dnia 26 września 2013 r.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz Sekretarz Gminy .

 

Wniosek pokontrolny nr 25 – Udzielanie pracownikom delegowanym w podróż służbową poza terytorium kraju zaliczek na poczet kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju, stosownie do wymogu § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 26

 

-      nieprzestrzeganie w 2012 r. przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, poprzez

·         zawyżenie pracownikowi kwoty ryczałtu za wrzesień o 3,80 zł, zapłacono za 21 dni a winno być zapłacone za 20 dni. W miesiącu październiku zaniżono kwotę ryczałtu o 3,80 zł, zapłacono za 19 dni a winno być zapłacone za 20 dni,

·         zawyżenie pracownikowi kwoty ryczałtu za marzec o 3,80 zł, zapłacono za 20 dni a winno być zapłacone za 19 dni. W miesiącu maju zaniżono kwotę ryczałtu o 3,80 zł, zapłacono za 19 dni a winno być zapłacone za 20 dni.

Powyższym naruszono postanowienia § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor zatrudniony na stanowisku ds. obsługi kasy i płac w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków.

 

Wniosek pokontrolny nr 26 – Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), przy naliczaniu i wypłacaniu pracownikom ryczałtów miesięcznych za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych, stosownie do zasad ustalonych w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 27

 

         niezgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapisanie w umowach o wykonanie zadania publicznego (Nr PGWK 06/2012, Nr PGWK 04/2012, Nr PGWK 05/2012, Nr PGWK 07/2012, Nr PGWK 08/2012), iż sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać dostarczone w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania publicznego. Zgodnie z ww. ustawą sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Ponadto 30-dniowy termin jest również zawarty w „ramowym wzorze umowy” ustalonym w załączniku Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz inspektor na stanowisku ds. promocji gminy i komunikacji społecznej, współpracy zagranicznej, kultury.

 

Wniosek pokontrolny nr 27 – Zawieranie umowy o wykonanie zadania publicznego, o treści zgodnej, w zakresie wskazania terminu sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz „ramowym wzorem umowy” ustalonym w załączniku Nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 28

 

         niedopełnienie obowiązku dokonania kontroli i oceny realizacji zleconych zadań w 2012 r. u wszystkich zleceniobiorców, wymaganej art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami zawartych umów.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark.

 

Wniosek pokontrolny nr 28 – Przestrzeganie postanowień art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), poprzez dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 29

 

-        niedostosowanie obowiązującego w Urzędzie Gminy regulaminu w sprawie pracy komisji przetargowej do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie postanowień dotyczących środków ochrony prawnej. W § 4 ust. 11, § 6 ust. 9 i § 8 ust. 8 ww. regulaminu pozostają zapisy dotyczące protestu, jako środka ochrony prawnej, niefunkcjonującego w aktualnym stanie prawnym, co jest niezgodne z postanowieniami art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 stycznia 2010 roku.

 

Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Wójt Gminy Tymbark oraz inspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, informatyki i obsługi BIP.

 

Wniosek pokontrolny nr 29 - Dostosowanie postanowień regulaminu pracy komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Tymbark do obowiązujących przepisów prawa, wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 30

 

-        nierzetelne sporządzenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 maja 2011 r., poprzez brak informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca Nr 4 został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, a jego oferta została odrzucona, co wynika z protokołu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-PN. Dotyczy do zamówienia publicznego z 2011 r. pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych w 2010 r. na działce Nr ewid. 598/1 w Tymbarku wraz z przyłączami infrastruktury technicznej”.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, informatyki i obsługi BIP.

 

Wniosek pokontrolny nr 30 Sporządzanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wysyłanego do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, zawierającego wszystkie elementy wymagane przepisami art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w szczególności informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 31

 

-         zwrot w 6 z 7 występujących i kontrolowanych przypadkach w latach 2006-2010 przez zamawiającego 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy po terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Powyższe jest niezgodne z przepisami określonymi w art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, informatyki i obsługi BIP.

 

Wniosek pokontrolny nr 31 Respektowanie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), a w szczególności dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w art. 151 ust. 1 ustawy.

 

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 32

 

-         zwrot w 6 z 7 występujących i kontrolowanych przypadkach w latach 2009-2013 przez zamawiającego 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi po terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Powyższe jest niezgodne z przepisem określonym w art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości: inspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych, informatyki i obsługi BIP.

 

Wniosek pokontrolny nr 32 Respektowanie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), a w szczególności dokonywanie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady w terminie określonym w art. 151 ust. 3 ustawy.

 

Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Gminy Tymbark, poprzez wskazanie merytorycznych pracowników, Wójt oraz Skarbnik Gminy ponoszą w odpowiednim zakresie, odpowiedzialność z tytułu nadzoru, za opisane w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości.

 

W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, do wniosków pokontrolnych zawartych w wyżej wymienionym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby, stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

Bieg terminu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

 

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

 

Poinformowanie niezgodnie z prawdą, o wykonaniu wniosków pokontrolnych jest zagrożone sankcją określoną w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Jednocześnie informuje się, że treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, określonych przepisami ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na stronie internetowej: www.bip.krakow.rio.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Adresat

2.        a/a

 

 

Do wiadomości:

Przewodniczący

Rady Gminy

Tymbark

 Lista załączonych plików      
Gm. Tymbark_k_13 (316.7kB) pobierz pokaż
Metryka Gmina Tymbark(k)13 (22kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Wojciech Rup

Ilosc wyswietlen:

583

Zródlo:

Wojciech Rup

Ostatnia zmiana:

2014-04-10 11:52:58

Utworzony:

2014-04-10 11:37:00

Historia zmian


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".