XXI Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Tymbark. Obecnych było 11 radnych. Jako goście wzięli udział: radny powiatowy Czesław Kawalec, Starosta Limanowski Jan Puchała, Dyrektor Powiatowego  Rejonu Dróg Marek Urbański.  Radni oprócz zaplanowanych uchwał, wymienionych poniżej, na wniosek Wójta, wprowadzili punkt dotyczący podjęcia uchwały upoważniającej Wójta do podpisania umowy o partnerstwie z powiatem odnośnie wspólnej realizacji przebudowy skrzyżowania drogi gminnej przebiegającej od GS-u, obok Zakładów i Szkoły Muzycznej z drogą powiatową. Przebudowa ta będzie realizowana przy przebudowie drogi gminnej ( zostanie zgłoszony wniosek o uzyskanie dofinansowania z tzw. schetynówki).

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2016 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych Gminy Tymbark.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
  9. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tymbarku.`

Procedowanie nad uchwałami poprzedziły interpelacje radnych. Radni zgłosili problemy: niewłaściwego oświetlenia ( lampy zakryte drzewami) przy ul.K.Wielkiego, niebezpiecznego wyjazdu od Państwa Wasilewskich koło cmentarza, zasypywanie korytek przez osoby budujące domy koło stacji Orlen, boiska KS Tymbark, które jest niewykaszane, przejścia pieszych koło przedszkola „U Ciotki Agatki”, możliwości korzystania przez pieszych z bitumicznego pobocza na Podłopieniu, braku obiecanego przez Pana Jońca chodnika w kierunku przejścia dla pieszych, zadrzewienia wzdłuż blaszanego ogrodzenia, o pozyskiwane środki zewnętrzne, o usunięciu wjazdu w lewo za wiaduktem w Zawadce ( przez co mieszkaniec został pozbawiony dojazdu do domu), zniszczonych przystanków, braków barier przy drodze Piekiełko Rola,  blokowanie w niedzielę drogi w Rynku, ile kosztowały Dni Tymbarku.

W puncie dotyczącym zmian w budżecie Wójt przedstawił proponowane zmiany. Wymienił, które drogi, które będą jeszcze realizowane w 2016 roku. Poinformował, że nastąpiła zmiana z planowanego remontu drogi Jakubówka na Podłopieniu zostanie wykonany remont mostku przy drodze NOK, gdyż jest on już w tak złym stanie, że jest groźba, że stanie się on nieprzejezdny. W wyniku zaproponowanych zmian, przesunięć, rezygnacji (np.z remontu budynku UG ), przesunięcia środków np. na budowę trybun na boisku KS Tymbark, otrzymanych dotacji ( na drogi rolnicze, droga Węglarka i droga NOK -Leśnia i most ), środków (na odbiór azbestu) i inne inwestycje w 2016 roku przedstawiają się następująco:

·         Przebudowa i budowa dróg gminnych, w tym: Jasna, Dyrlówka ,  Tajdusie, Węglarka w Tymbarku, Bindówka na Zawadce, NOK-Leśna oraz most NOK  w Tymbarku (3 pierwsze wykonano) ·         ok. 1 100 tys. zł
·         Modernizacja drogi rolniczej (Trybucówka, Gizówka) – wykonane ·         110
·         Udział  z budowie chodników i oświetlenia Zawadka, Podłopień – w trakcie wykonania ·         1 050
·         Oświetlenie uliczne Jasna Podłopień , Zamieście-Słopnice, Tymbark – wykonane ·         180
·         Budowa ogrodzenia przy SP  w Piekiełku – wykonane ·         18
·         Dokumentacja – boisko oraz ocieplenie SP w Tymbarku – w trakcie ·         45
·         Inwestycje SP Podłopień – wykonane ·         7
·         Adaptacja w Przedszkolu Samorządowymi – wykonane ·         20
·         Zadania dot. budowy wodociągu w Zamieściu. – wykonane ·         100
·         Budowa zbiornika wody Zęzów-Dudówka – wykonane ·         2
·         Zbiornik Piekiełko, Zawodzie – wykonane ·         30
·         Dokumentacji projektowa – tor rowerowy – w trakcie ·         12
·         Udział w  przebudowie  skrzyżowania  na Zamieściu – wykonane ·         16
·         Przebudowa drogi od bloków do Stańca – w trakcie, nastąpiło przekazanie działki przez Zakład na rzecz gminy ·         25
·         Zakup wiaty przystankowej w Tymbarku – sprawa w toku, gdyż prawdopodobnie będzie konieczność zakupu 4,5 wiat ·         5
·         Zakup gruntu od firmy Joniec na parking – w trakcie ·         30
·         Systemy komputerowe, e-usługi, monitoring – w trakcie ·         20
·         Przebudowa trybun na boisku sportowym :”KS Tymbark” – w trakcie ·         70
·         Dokumentacja na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – trakcie ·         25
·          RAZEM ·         ok. 2.860 tys. zł

Radni przyjęli uchwalę w sprawie zmian w budżecie ( 9 głosów „za”, 2 „wstrzymujące”) oraz uchwałę w sprawie zmiany w prognozie finansowej na przyszłe lata ( które jak wyjaśniła Pani Skarbnik Zofia Duda została opracowana z dużą ostrożnością i dostosowana do preliminarza wydatków wynikających m.in. z terminów możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych).

Następnie przyjęto uchwały od 3 do 7 oraz 9. Uchwały te wynikały z konieczności dostosowania istniejących dokumentów do zmian w przepisach prawnych. Przyjęte uchwały nie dotyczyły żadnych zmian w opłatach.

Przyjęta uchwała wymieniona w pkt. 8 dotycząca drogi „Pod Górą” ma na celu prowadzenie procedury związanej z regulacją prawną tejże drogi.

Radni przyjęli też uchwałę, o którą uzupełniono porządek obrad, czyli umowie  z powiatem. Pozwoli to na złożenie przez UG wniosku o dofinansowanie.

Następnie Wójt odniósł do interpelacji radnych. Sprawa oświetlenia na K.Wielkiego zgłoszenia jest do Zakładu Energetycznego, KS Tymbark zobowiązany jest do dbania o boisko, planowane jest wprowadzenie czasowego wyłączania oświetlenia w celu oszczędności,  przejście obok przedszkola zostanie wykonane przy przebudowie skrzyżowania, chodnik w kierunku Kopanej Drogi, w drugiej kolejności ( po znalezieniu źródeł finansowania), po wykonaniu remontu drogi GS – Zakład- powiatówka. Odnośnie obietnicy Pana Jońca to Wójt przekazał, że Pan Joniec wycofał się do momentu zakończenia procedury zmiany użytkowania działki, która to procedura została uchwałą Rady Gminy  przedłużona o następny rok. Odnośnie barier ochronnych przy drogach to potrzeb w tym zakresie jest dużo, które obecnie nie są realizowane.

Kolejnym punktem były wystąpienia zaproszonych gości. Pierwszy zabrał głos Dyrektor PZD Pan Marek Urbański, gdyż kilka interpelacji dotyczyło spraw dotyczących dróg powiatowych,  inwestycji przy drodze powiatowej Podłopień, Zawadka.

Sprawa luster. Powiat nie montuje luster. Przede wszystkim trzeba rozeznać przyczyny złej widoczności, Bardzo często są to drzewa i krzewy. Jeżeli to nie pomaga to można zamontować lustro, ale wykonuje to właściciel posesji, po uzyskaniu niezbędnej zgody od PZD (zgody takie są udzielane). Dalsza eksploatacja lustra, ewentualne naprawy to również sprawa właściciela.

Sprawa zlikwidowanego zjazdu w lewo, za wiaduktem. Dotychczasowy zjazd był nielegalny, o czym właściciel był informowany. Należy wystąpić o decyzję lokalizacji i dopiero wtedy wykonać przejazd.

Dyrektor Urbański odnośnie inwestycji przy drodze powiatowej Podłopień, Zawadka podkreślił, że głównym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Jest oczywiste, że oczekiwania są duże, ale nie zawsze jest możliwość ich spełnienia. Szczególnie trudną sprawą była budowa przejścia dla pieszych (PKP absolutnie odmawiała możliwości zmiany przejazdu dla samochodów), gdyż wiązało się to z długimi uzgodnieniami z PKP, ze stawianymi przez nich wymaganiami. Na szczęście udało się, różnymi drogami, sprawę sfinalizować, a na dodatek , w związku z czasowym wstrzymaniem ruchu kolejowego, udało się wykonać przejście, nie jak wymagało wcześniej PKP poprzez wkopywanie się popod tory, ale poprzez całkowicie odkrycie, a następnie zasypanie nasypu. Należy podkreślić, że inwestycja nie jest jeszcze skończona. Będą jeszcze montowane np. sygnalizatory prędkości pojazdów, robione przejścia, kładki, malowanie znaki poziome, usuwane zbędne bariery, wykonane oświetlenie pod wiaduktem W miejscach, gdzie nie ma chodników są bitumiczne pobocza i rzeczą bezdyskusyjną jest, iż poruszanie się pieszych utwardzonym poboczem jest bezpieczniejsze niż po krawędzi jezdni. Pod wiaduktem będzie oświetlenie. Jezdnia od Pana Dziadonia poszerzona o 1 m. Uzgodnienia powiat-gmina, w zakresie gdzie ma być lub nie, położony chodnik i oświetlenia, które są zadaniami gminy, były przeprowadzane w latach 2012, 2013.

Głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała. Poprosił, aby zrozumieć, że nie było możliwości wykonania tej inwestycji w sposób oczekiwany przez niektórych. Szczególnie miały tutaj wpływ problemy uzgodnień z PKP.  Starosta zadeklarował, że tam gdzie będzie to możliwe, to on i radni powiatowi, z obecnym tu Czesławem Kawalcem, będą dążyć, by inwestycje na terenie Gminy Tymbark były dofinansowane w powiatu, ale trzeba zawsze pamiętać, iż zasadą jest, że chodniki i oświetlenie to zadania gminy, wójta. W poprzednich latach nie było woli politycznej ze strony władz samorządowych  Tymbarku do takiej współpracy.

Starostwa poinformował zebranych, że powiat  limanowski, jako jeden z 10 w Polsce otrzymał w użyczenie supernowoczesną karetkę, która była zakupiona przez Wojewodę w związku ze ŚDM.

Odniósł się również to sprawy opisywanej szeroko przez portal limanowa.in odnośnie jego osoby. Starosta poinformował, że ma stanowisko Wojewody że nie było żadnych naruszeń prawa.

Na koniec Starosta ponowił prośbę o współpracę.

Do wypowiedzi Starosty odniósł się Wójt podkreślając, że jeszcze tak dużej inwestycji nie było w Gminie Tymbark. W latach ubiegłych Gmina Tymbark była na ostatnich miejscach, pod względem uzyskanych środków z powiatu limanowskiego, ale wiadomo apetyt rożnie w miarę jedzenia, a oczekiwanie mieszkańców są bardzo duże.

Głos zabrał komendant Posterunku Policji w Tymbarki dziękując za i inwestycje, które podnoszą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Dyrekto SP w Tymbarku Marek Sawicki podziękował powiatowi za inwestycje na drodze powiatowej ( wysepka), które również bardzo poprawiają bezpieczeństwo uczniów. Jednocześnie zgłosił problem częstych awarii wodociągu,  który przebiega naziemnie wzdłuż szkoły, co w przyszłości może skutkować zamknięciem dostaw wody do domów poniżej szkoły.

W wolnych wnioskach Przewodnicząca Pani Zofia Jeż odczytywała pisma kierowane przez mieszkańców do Rady Gminy Tymbark. W trakcie dyskusji Wójt zwrócił się do Przewodniczącej, aby przestrzegała drogi służbowej i wszelkie pisma do Urzędu nie kierowała do poszczególnych kierowników, ale do kierownika Urzędu czyli Wójta.

Głos zabrał radny Czesław Kuc, który zwrócił się z pytaniem do radnej Pani Danuty Dawiec, jak ona jako osoba nawołująca do moralnego postępowania dalej pełni funkcję radnej wiedząc, że jej obowiązkiem było zaprzestanie działalności na mieniu gminnym, a nie zrobiła tego, a wówczas nie może być radną. radny Kuc podkreślił, że mieszkańcy dopytują się jak długo będzie trwać taka sytuacja.  Pani Danuta Dawiec odpowiedziała, że Wojewoda prowadził postępowanie, sprawa została wyjaśniona, Wojewoda nie wniósł żadnych zastrzeże. Do sprawy nie odniosła się Przewodnicząca Rady, która po wymianie zdań pomiędzy Panią Dawiec i Panem Kucem, zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy Tymbark.

Irena Wilczek-Sowa