Zaproszenie dla uczniów i Seniorów do udziału w Konkursie Literacko – Plastycznym „Skrzydlate Słowa” .

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Podłopieniu oraz Kierownik GOPS zapraszają  uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz Seniorów z terenu Gminy Tymbark do udziału w Gminnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Skrzydlate Słowa” .

Regulamin 


Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu
Patronat: 
Wójt Gminy Tymbark
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku
Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku
Cele konkursu:
1. Inspirowanie dzieci, młodzieży i seniorów do tworzenia własnych tekstów oraz prac plastycznych nawiązujących do wartości uniwersalnych.
2. Zachęcanie miłośników pisania do prezentacji własnych umiejętności.
3. Wychowanie do wrażliwości na piękno, prawdę i dobro.
4. Wspieranie osób uzdolnionych literacko i plastycznie do rozwijania zainteresowań
wykraczających poza treści programów szkolnych.
5. Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
6. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.
7. Popularyzacja twórczości literackiej oraz warsztatu plastycznego seniorów.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz Seniorów z terenu Gminy Tymbark.
2. Opiekunami Uczestników są nauczyciele języka polskiego i plastyki.

Przedmiot konkursu i kategorie konkursowe:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczestników pracy literackiej lub plastycznej nawiązującej do wartości uniwersalnych takich jak: ŻYCIE, RODZINA, ZDROWIE, WIARA, DOBRO, WOLNOŚĆ, PRAWDA, PIĘKNO, MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, MĄDROŚĆ, SZACUNEK, WIEDZA, ŻYCZLIWOŚĆ, MARZENIA, ZWYCIĘSTWO, NADZIEJA, CIERPLIWOŚĆ, PRZYJAŻŃ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SZCZĘŚCIE, SZCZEROŚĆ, UCZCIWOŚĆ, ODWAGA, SZLACHETNOŚĆ, PRACOWITOŚĆ.

2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
1) kategoria I: uczniowie klas I – III:
 konkurs plastyczny – projekt kartki pocztowej;

2) kategoria II: uczniowie klas IV – VI:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej;

3) kategoria III: uczniowie klas VII-VIII:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej;

4) kategoria IV: Seniorzy:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej.

3. Kategoria I: uczniowie klas I – III:
– wykonanie projektu karki pocztowej ilustrującej wybraną wartość, której nazwę należy
wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A4.
Ilość nadesłanych prac: 3.
4. Kategoria II: uczniowie klas IV – VI:
 konkurs plastyczny – wykonanie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5.
Ilość nadesłanych prac: 3.
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).
Ilość nadesłanych prac: 3.
5. Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII:
 konkurs plastyczny – wykonanie samodzielnie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5.
Ilość nadesłanych prac: 3.
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).
Ilość nadesłanych prac: 3.
6. Kategoria IV: Seniorzy:
 konkurs plastyczny – wykonanie samodzielnie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5;
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).

7. Dostarczanie prac, terminy.
Nadsyłane prace powinny być opatrzone opisem według wzoru:
– imię i nazwisko uczestnika, klasa;
– tytuł pracy;
– nazwa i adres placówki oświatowej;
– imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika;
– adres e-mail szkoły.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 maja 2022 roku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres organizatora konkursu.

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w konkursie (poniżej).

8. Zasady oceniania, nagrody:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna w każdej kategorii trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
2. Prace powinny być wykonane po raz pierwszy, samodzielnie (nigdzie wcześniej nie zgłaszane), tylko w celach konkursu.
3. Ocena prac konkursowych opierać się będzie o kryteria:
– merytoryczne – zgodność pracy z tematyką konkursu;
– inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności.
4. Dla autorów wyróżnionych prac są przewidziane dyplomy i nagrody.
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i umieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.

6.O wynikach konkursu oraz formie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni  indywidualnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. 

Zgoda na udział w konkursie znajduje się tutaj