Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tymbark – nie wypracowano stanowiska

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tymbark przez środową (14.02.2018) sesją Rady Gminy Tymbark.

W programie sesji jest:

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark 2018 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2018.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie woli nabycia do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w Zawadce.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2018-2020.
  • Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark w miejscowościach: Tymbark, Podłopień, Piekiełko, Zawadka i Zamieście.
  • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
  • Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 r.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata 2015-2017 za 2017 rok.

Główny, bo sporny od kilku tygodni, był punkt to uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 i w uchwale budżetowej na 2018 rok nr XXXIV/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Pozostałe punkty, po ich przedstawieniu przez merytorycznych pracowników Urzędu,  nie budziły u radnych zastrzeżeń.

Przypomnę główne założenia zaproponowanych przez Wójta zmian w zakresie wydatków. Zmiany te zosatały częściowo zweryfikowane  w stosunku do proponowanych na sesje nadzwyczajne w styczniu br., głównie ze względu na nowe sprawy, które zaistniały w tym okresie.

– Budowa wodociągu w Zamieściu” o kwotę 100.000,- zł.

Na realizacje tego zadania został ogłoszony przetarg na który zostały złożone trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik na kwotę 946.076,23 zł. Zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy  i realizację inwestycji, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizację tego zadania o kwotę 100.000,- zł.   Oferta jest poniżej kosztorysowej wartości robót.

–  Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora o kwotę 125 000,- zł,

Najkorzystniejszą ofertę po ogłoszonym przetargu złożyła firma „Transwiertel Sp. z o.o. Świdnik w kwocie 435.151,34 zł, jednak zabezpieczone środki w budżecie gminy nie pozwalają na realizację tej inwestycji. Konieczne jest więc zwiększenie środków  o kwotę 125.000,- zł. . Oferta jest poniżej kosztorysowej wartości robót.

Jednocześnie zachodzi konieczność  zmiany nazwy zadania „Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora” na zadanie pn. „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.” Zmiana nazwy zadania podyktowana jest dostosowaniem jej do ogłoszonego zakresu robót w przetargu tj. modernizacją urządzeń filtrujących (technologicznych) jak również przebudową budynku stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych.

Zwiększenie o kwotę 30.000 zł na zadanie „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”. W projekcie uwzględniono uregulowanie wody wzdłuż drogi krajowej w Podłopieniu.

Na zadanie to została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu ofertowym  na kwotę 88.000,-zł. Zabezpieczona kwota w budżecie nie pozwala na realizacje przedmiotowego zadania, konieczne jest więc zwiększenie środków na realizacje tego zadania o kwotę 30.000,- zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej 1616K w miejscowości Podłopień” o wartości 30.000,- zł.

Tak Wójt podsumował swoje uzasadnienie do uchwały:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi zwiększenie deficytu kwotę 211.546 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  ( jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych).

Najdłużej dyskusja trwała nad inwestycją:

–  Modernizacja hydroforni z wymianą zbiorników filtracyjnych i chloratora o kwotę 125 000,- zł oraz na zmiana nazwa zadania na  „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Podłopień.”

Część radnych nie przekonał argument, iż dzięki połączeniu trzech zadań: (1) budowa wodociągu na Zamieściu z (2) wymiana urządzeń do oczyszczania (3) gruntowną modernizacją (bo taka jest niezbędna) budynku uzdatniania wody oraz uzyskano efekt niższej ceny niż wartość kosztorysowa dwóch zadań 1) i 2).   Jak wskazują wartości zadanie (3) czyli gruntowana modernizacja (prace budowlane) można nawet powiedzieć, że zostaną zrobione za darmo. Wójt Gminy kilkakrotnie podkreślał, że takie postępowanie jest gospodarskie i ekonomiczne.  Rady Zimirski jednak argumentował, że zadanie to powinien wykonać Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku. Nie przekonał go też argument, iż zakres prac jest tak duży i specjalistyczny (oprócz prac budowlanych należy wymienić instalacje wewnętrzne, wymiana więźby   dachowej, wymiana stolarki   itd), iż zakład nie ma takich możliwości. Pozlecanie prac uczyni zadaniem znacznie kosztowniejszym, a wymiana jedynie urządzeń (jak to też sugerował radny Zimirski) można przyrównać to włożenia nowego silnika do rozpadającego się samochodu. Samochód daleko nie dojedzie. 

Radni Juszczak i Wiśniowski zwracali się z apelami, aby dobro gminy było ważniejsze, niż sprawy personale, gdyż tak można odczytać wypowiedzi części radnych z Klubu. Należy skończyć z przycinkami, co kiedyś zrobił Ptaszek, co Nowak, a co Golonka. 

Do dyskusji włączyła się też obecna na komisji mieszkanka Marta Gajewska, która zaapelowała do radnych o wspólne działania, bo woda i bezpieczeństwo są zadaniami bardzo ważnymi. 

Prezes Marek Golonka poinformował radnych, że w stacja uzdatniania wody jest w planie kontroli służb sanitarnych na pierwsze miesiące br. 

Radni nie wyrażali zgody na zmniejszenie  planu na program źródeł energii odnawialnej, jednakże  właśnie w tym  miejscu zabłysło światełko nadziei, że zostanie wypracowany kompromis. Wójt kilkakrotnie powtórzył, że nie jest przeciwko tej inwestycji  i zrobi wszystko, aby zadanie to zostało zrealizowane. Na ten czas proponuje jedynie „pożyczkę”, gdyż prawdopodobieństwo, że zdanie to będzie realizowane w 2018 roku (oczywiście pod warunkiem otrzymania dofinansowania, a to nie jest pewne),  jest mało prawdopodobne, stąd trzymanie  pieniędzy jest ich „zamrożeniem’.  Złożył też zapewnienie, że gdy tylko zadanie to będzie można rozpocząć to środki, które na to będą przeznaczone w żadnej części nie będą pochodziły z wykreślenia jakiejkolwiek pozycji z przyjętego planu inwestycyjnego.  Będą to wyłącznie, albo wolne środki, które pojawią się w czasie roku budżetowego lub, co jest mało prawdopodobne w związku z obecnym rynkiem inwestycyjnym, z oszczędności przetargowych na innych inwestycjach. Oświadczenie Wójta rozstało przyjęte ze zrozumieniem przez obecnych radnych, gdyż wszyscy podkreślali dużą wagę tego zadania.

Wójt  zwrócił też uwagę, że w przedłożonym projekcie uchwały zmienił swoją decyzję w sprawie dokumentacji pod modernizację sieci wodociągowej obok Biedronki. Pomimo, że miał w tej sprawie inne zdanie  zadanie to pozostawił, przyjmując argumenty radnych. 

I… w tym momencie głos zabrała przewodnicząca Pani Zofia Jeż określiła, które zadania są akceptowalne (wodociąg na Zamieściu, chodnik koło kościoła na Podłopieniu,  Kwaśniakówka) i oświadczyła, że „…my nie przychylimy się do rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody”.  Radny Koreczka zwrócił jej uwagę, że inne deklaracje składała na zebraniu wiejskim na Podłopieniu. Zadano też pytanie w czyim imieniu się wypowiada, na co uzyskano odpowiedź, że w imieniu Klubu Radnych  Nasza Gmina. 

Zapadła pełna konsternacja, gdyż Wójt oraz część radnych odbierali dyskusję z ostatniej godziny, jako taką, która idzie do porozumienia,  Radny Zimirski poparł Panią Jeż, że on jest za modernizacją, ale nie za przebudową stacji.   Na taki dyktat Wójt zwrócił uwagę, że inwestycja ograniczająca  się wyłącznie do urządzeń, jest praktycznie niewykonalna. Zadanie ma sens, kiedy jest wykonane w całości, tym bardziej, że teraz trzeba unieważnić tą część przetargu, w budżecie jest w tym momencie 325 tys., a kosztorys na całość to ponad 500 tys. zł więc choćby ze względu na niedofinansowanie nie jest do wykonania. Ten argument zastał przyjęty stwierdzeniem, że Rada jest do wyznaczania zadań, a Wójt ma je wykonać.  Radny Zimirski nawiązał do umowy dzierżawy Zakładu z Gminą. Według radnego Zimierskiego oraz Pani Jeż zakład ma przeprowadzać remonty bieżące, to według nich zakład powinien przebudować ten budynek. Powinien też występować o środki na ten cel. 

Dyskusja jeszcze potrwała chwilę, ale sprawdziła się już tylko do powtórzenia znanych już argumentów. Radni zakończyli posiedzenie komisji  bez wypracowanej  opinii w zakresie przedstawionej przez Wójta uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

IWS