XXXVII Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj w sali konferencyjnej UG Gminy odbyla się XXXVII Sesja Rady Gminy Tymbark. Przybyło na nią 12 radnych. Zabrakło radnych: Dariusza Molka, Stanisława Czernka oraz Mariana Zimirskiego. Ta ostania informacja od tej sesji jest bardzo istotna, gdyż zgodnie ze zmianami w przepisach ogólnych wprowadzono obowiązek zapisywania i podawania do publicznej wiadomości, który radny (imiennie) głosował za daną uchwałą, który był „za”, a który wstrzymał się od głosu. Stąd informacja, że za uchwała było 12 radnych oznacza, że byli to radni, którzy nie są wyżej wymienieni. 

Również pozostały uchwały głównie wynikały z wprowadzonych nowych przepisów, w tym w szczególności w nowej ordynacji wyborczej.  

  1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic
    i numerów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się w załączonych projektach uchwał (przyjętych bez zmian). 

Przeciw uchwale dot. podziału gminy na okręgi byli radni: Czesław Kuc, Bogdan Kordeczka oraz Stanisław Malarz, od głosu wstrzymał się Piotr Juszczak, „za” głosowali pozostali obecni na sesji radni. 

W sprawi utworzenia obwodów do głosowania „za” głosowali wszyscy obecni radni.

  1. Projekt uchwały: podział gminy na okregi wyborcze – ROK 2018 

      2.Projekt uchwały: utworzenie obwodów głosowania w Gminie Tymbark.

Pozostałe podjęte (w każdym przypadku „za” głosowali wszyscy obecni radni) uchwały to:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Uchwale ujęto wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski w sprawie zmian, które spełniały formalne wymagania,

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.

Radni zwrócili uwagę na fakt, iż w latach 2016 – 2017 nastąpił bardzo znaczny spadek różnicy pomiędzy ilością ścieków zgodnie z odczytami liczników, a ilością ścieków przyjętych przez oczyszczalnie MASPEX, gdy w latach ubiegłych ta druga  ilość była  ok.dwukrotnie wyższa.

  • .Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Nowy Sącz.
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych (zmiana wynikła ze zwiększoną ilością przystanów na terenie Gminy Tymbark).

W punktach interpelacje radnych, sprawozdanie wójta, odpowiedzi wójta na interpelacje oraz w wolnych wnioskach dominowały dwie sprawy. Inwestycje: już realizowane inwestycje (o których mówił wójt)  i  jeszcze nie rozpoczęte (o które dopytywali się radni) oraz sytuacja finansów gminy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę ok.340 tys. zł pomiędzy wstępną  informacją podaną przez ministerstwo pod koniec roku oraz po skorygowaniu jej w marcu (zmiana na wynika z zastosowaniu wprowadzonego w grudniu ub. algorytmu, który jest niekorzystny dla większości gmin). 

Wójt przedstawił rozpoczęte już inwestycje, które są największymi zaplanowanymi na 2018 rok czyli budowa wodociągu na Zamieściu oraz budowa drogi Kwaśniakówka. Na pytania dlaczego inne nie są jeszcze realizowane (wodociąg koło Biedronki, droga w stronę targowicy, droga w rogu Rynku) Wójt odpowiedział, że taki został przez Urząd harmonogram, od największych inwestycji do tych mniejszych.  Wójt zwrócił też uwagę na bardzo niedobrą sytuację dla budżetu gminy w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową. Zaplanowany wzrost wydatków w tej sferze na 2018 rok wynikających ze wzrostu wynagrodzeń, innych kosztów oraz potrzeb wynikających z reformy szkolnictwa to  7 %. Otrzymana subwencja jest tylko o 2,7% wyższa niż w 2017 roku, czyli nie pokrywa ona kosztów, których nie ma możliwości zredukować, bo i tak były one już przy projekcie maksymalnie obcinane.  Do „załatania” tej dziury budżetowej potrzebne będą wolne środki. Wiele się o nich mówiło przy przyjmowaniu budżetu na 2018 rok oraz zmian w styczniu br. , kiedy to część radnych wnosiła, aby wszystkie zostały wprowadzone do budżetu, aby realizować zgłoszone przez nich inwestycje. Ja dzisiaj powtórzył wójt, to wolne środki są właśnie rezerwą na niewykonane dochody( jak właśnie w zaistniałym przypadku). Z budżetu gminy do zadań oświatowych dopłaca się ok.2,5 mln zł.

Na sesji głos zabrali: radny powiatowy Czesław Kawalec, który przedstawił, jakie sprawy związane z Gminą Tymbark zgłasza na Radzie Powiatu (np. sprawa szkoły ponadgimnazjalnej, która z każdym rokiem ma mniej uczniów), mieszkaniec Zawadki Józef Dudzik, który podziękował za postępujące prace związane z budową hali sportowej oraz Pani Marta Gajewska, która podziękowała radnych za przyjęciu na poprzedniej sesji inwestycji „wodociąg na Zamieściu”.

Irena Wilczek-Sowa

SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK

WIOSNA

Pierwiosnek – symbol, oznaka rozpoczynającej się właśnie pory roku. Jego nazwa mówi wszystko – jest pierwszy na wiosnę, pojawia się na łąkach zanim inne rośliny, trawy i kwiaty na dobre obudzą się z zimowego snu. Wiosna – czas odradzającego się życia, cieplejszych promieni słońca, zieleni i kwiatów – czas uroczego pierwiosnka, którego piękno możemy podziwiać teraz tylko na tej dawnej fotografii.

Było to już bardzo, bardzo dawno temu – wiosna 1939 roku. Jak się z czasem okazało, ostatnia wiosna wolnej Polski, która odzyskała swą niepodległość zaledwie dwa dziesięciolecia wcześniej. Ostatnia wiosna wolności przed długimi latami najpierw niemieckiej, a później sowieckiej okupacji. Zanim jednak nastąpił ten tragiczny czas, również wtenczas – w roku 1939 – budziła się do życia przyroda, świeciło słońce i kwitły kwiaty. – Wiosna – takie słowo było najczęściej, jak zawsze o tej porze roku powtarzane – taki też tytuł miał artykuł, który ukazał się na pierwszej stronie kwietniowego numeru ” Wiadomości Fotograficznych ” w roku 1939.

 

Ilustracją do tego otwierającego numer artykułu jest właśnie kwiat pierwiosnka, piękne fotograficzne studium. Tekst zachęcający do korzystania z uroków wiosny, patrzenia na otaczającą przyrodę, oczywiście przez pryzmat fotograficznego aparatu. Poniżej pierwsza strona tego poczytnego, ogólnopolskiego czasopisma.

Fotografia wykonana w Tymbarku, na pierwszej stronie fachowego, specjalistycznego pisma. Wyróżnienie i docenienie nie mające sobie wcześniej równych. Na kolejnych stronach znajduje się również opinia i recenzja redakcji ” Wiadomości Fotograficznych ” dotycząca tego zdjęcia – podkreślić należy, że jak najbardziej pochlebna i pozytywna.

Wiosna to tytuł tego spotkania z historią – z historią fotografii wykonanej w Tymbarku, która na zawsze pozostała na łamach dawnego wydawnictwa, tym samym wpisując się w dzieje szeroko pojmowanej polskiej fotografiki. Przedwojenne, stojące na bardzo wysokim poziomie polskie czasopisma fotograficzne znajdują się w zasobach Biblioteki Narodowej, Muzeum Historii Fotografii oraz wyspecjalizowanych zbiorach prywatnych. Mały, niepozorny kwiatek, który pewnej wiosny wyrósł na polach Tymbarku, okiem wrażliwego fotografa jakże pięknie został uwieczniony na czarno białym zdjęciu. – Wiosna – czas radości i szczęścia. – Szczęśliwie zachowały się do naszych czasów i ta dawna oryginalna fotografia i pełne roczniki czasopisma, którego prenumerata systematycznie była dostarczana przez pocztę. Ostatnie w roku 1939 dotarło do Tymbarku wydanie lipcowe ” Wiadomości Fotograficznych”. Numer sierpniowy niestety już się nie ukazał. – Na wiosnę roku 1939 pięknie świeciło słońce, była radość oraz nadzieja, że to, o czym mówiło się już od jakiegoś czasu, nigdy nie nastąpi. Pierwsze jak zawsze zakwitły pierwiosnki …

  

OBJAŚNIENIA : 

1)  Bogumił Bubula – mieszkaniec Tymbarku – żył w latach 1907 – 1955  – zdjęcia tego wielkiego pasjonata fotografii były publikowane na łamach ” Wiadomości Fotograficznych” w latach 1935 – 1939   -2) ” Pierwiosnek ” – oryginał z roku 1938 formatu pocztówkowego – odbitka tego zdjęcia przesłana została do redakcji ” Wiadomości Fotograficznych ” na wiosnę 1939 roku. W moich zbiorach dawnej fotografii, pośród uznanych autorów i wartościowych pozycji, zdjęcia B. Bubuli zajmują szczególne miejsce i darzę je niezwykłym sentymentem – jako nasz rodak pozostawił nam na swoich fotografiach min. widoki dawnego Tymbarku i jego mieszkańców. Te fotografie i czasopisma szczęśliwie przetrwały i stanowią niezwykłą dla nas wartość -3) ” Wiadomości Fotograficzne ” – wydawca i redakcja Kazimierz Greger Poznań – wychodziły w latach 1932 – 1939

MATERIAŁY: -1) Zbiór fotografii kolekcjonerskiej – ” Pierwiosnek ” B. Bubula Tymbark , oryginał 1938 – własność „Kolekcja Prywatna Tymbark ” -2) Pełne, kompletne roczniki ” Wiadomości Fotograficznych” z lat 1935 – 1939  numery 1-7 1939  współoprawne z rocznikiem 1938 – księgozbiór ” Kolekcja Prywatna Tymbark ” 

” SPOTKANIA Z HISTORIĄ – KOLEKCJA PRYWATNA TYMBARK ”