Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Podłopieniu

W Podłopieniu w niedzielę miało miejsce zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. W zebraniu wzięło udział 51 mieszkańców (z 1202 uprawnionych pełnoletnich mieszkańców Podłopienia).   Obecni byli też Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek,  Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, radny Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Sekretarz Stanisława Kaptur, Skarbnik Zofia Duda, Dyrektor OPS Dorota Ogórek, kierownik wydziału inwestycji Zbigniew Kordeczka.  Przewodniczącą Zebrania była radna Iwona Toporkiewicz.  

Wybory przeprowadziła komisja w składzie: Rafał Majda – przewodniczący, członkowie: Ryszard Gawron oraz Maciej Szewczyk.

Sołtysem został ponownie Stanisław Puchała. Skład nowo wybranej Rady Sołeckiej to: Robert Duda, Andrzej Boczoń, Jan Kaim, Stanisław Kuc, Józef Kordeczka,  Jan Trębacz.

Po zakończeniu wyborów  Wójt Gminy Tymbark przedstawił ważniejsze inwestycje i wydarzenia, jakie miały miejsce w 2018 roku oraz omówił plany na 2019. Duża część jego wypowiedzi dotyczyła problematyki śmieci, wzrostu ich cen oraz  ilości (o 300 ton w 2017 roku w stosunku do 2015, nie ma jeszcze danych z 2018, ale tendencja jest wzrostowa), jak też zanieczyszczenia powietrza w Gminie Tymbark (tu rozpoczęła się dyskusja dotycząca realizowanych i nierealizowanych przez gminę projektów proekologicznych (np. sprawa  wspólnego z innymi gminami projektu na odnawialne źródła energii, który niestety „wylądował” na liście rezerwowej)  Wójt podziękował  za zaufanie jakim obdarzono jego oraz radnych w ostatnich wyborach samorządowych.

Głos zabrał Jan Puchała – radny Powiatu Limanowskiego. Poformował, że Wójt podpisał  z powiatem porozumienie dotyczące chodnika z parkingiem koło kościoła, jak też wykonania zatoczki autobusowej, może uda się również wykonać oświetlenie. Powiat stara się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. W tej sprawie w przyszłym tygodniu pojedzie z Dyrektorem Urbańskim do Warszawy. Gmina Tymbark wraz z powiatem stara się też o rondo na drodze krajowej (obok p.Pulitów), trwają rozmowy. Pan Puchała podziękował za głosy w ostatnich wyborach samorządowych, złożył też deklarację, że będzie w dalszym ciągu starał się piastować takie stanowiska, aby wspierać wójta i radę. Pogratulował, że ma każdą wydaną złotówką  druga  pochodzi ze źródeł zewnętrznych.  Odniósł się do sprawy wiaduktu dla samochodów, który będzie wykonany (jeden wiadukt w jednym kierunku, a drugi w przeciwnym)  przy przebudowie linii kolejowej, dzięki podpisanemu przez niego porumienieniu z PKP.   Nadmienił, że należy  przyglądać się sprawie szkoły. Dalsze decyzje zależeć będą z jednej strony od możliwości pozyskania pieniędzy, a z drugiej od ilości uczniów. 

Do zebranych zwróciła się Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, która podziękowała za okazane w wyborach zaufanie. Podkreśliła, iż pochodzi z Podłopienia, ale wieś z tamtych czasów, a obecnie to dwie różne rzeczywistości, co bardzo dobrze świadczy o pracowitości i przedsiębiorczości mieszkańców. Wyraziła nadzieję, że przy obecnej zintegrowanej Radzie Gminy będzie  bardziej możliwe dbanie o całą gminę. Zwróciła jednakże uwagę, że nie jest to łatwe w związku z rozrzuconą zabudową, jaka występuje w naszych terenach. Jest ładnie i wygodnie, ale koszty inwestycji komunalnych są znacznie wyższe i bardzo trudno spełnić oczekiwania mieszkańców. „Jako Podłopienianka zawsze jestem z Wami” – zakończyła swoją wypowiedź Pani Przewodnicząc .

Rozpoczęła się dyskusja o głównych problemach, jakie występują w Podłopieniu. O bardzo złym stanie drogi na ostatnich dwóch  osiedlach (obok  p.Jamrozów, p.Dziadoniów)  w kierunku Dobrej,  o budowie wodociągu, kanalizacji (Tymbark-Paterniki), o zasypanych przepustach, o zniszczonej ławie, o potrzebie oznakowaniu drogi krajowej, że jest przegon krów,  o konieczności umieszczenia lustra lub progu zwalniającego przy bardzo niebezpiecznym odcinku przy domu p.Stanisława Puchały. 

Pani Przewodnicząca zwróciła się do zebranych, aby  mieszkańcy złożyli w formie pisemnej wnioski o wykonanie prac przy drogach gminnych, jak  też dotyczące dróg rolniczych.  Radni wraz z sołtysami dokonają wizji lokalnych i opracują harmonogram prac. 

IWS

zdjęcia: IWS

Wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką wsi Zawadka

Dzisiaj w Zawadce odbyło się pierwsze z serii zebrań wiejskich, których głównymi punktami porządku obrad są wybory sołtysów oraz rad sołeckich poszczególnych wsi. Na zebranie przybyło 23 mieszkańców Zawadki (upewnionych do głosowania mieszkańców Zawadki jest  318 osób) . Obecni byli też Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska , Sekretarz Stanisława Kaptur, Skarbnik Zofia Duda, Dyrektor OPS Dorota Ogórek, kierownik wydziału inwestycji Zbigniew Kordeczka.  

Dokonano wyboru  komisji wyborczej. Przewodniczącym zebrania był  Stanisław Malarz, który zarządził wybory sołtysa.  Wybory przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący Józef Rożnowski, członkowie: Wiesław Bokowy oraz Wiesław Staniszewski . Zgłoszono jedną kandydaturę, dotychczasowej Pani Sołtys Marii Łabuz. 

W wyborach oddano 23 ważnych głosów, za kandydaturą Pani Łabuz było 22 głosów. Sołtysem wsi Zawadka została Pani Maria Łabuz, która sołtysem Zawadki jest od 2007 roku.

Następnie Przewodniczący Zebrania ogłosił wybory rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonych wyborów Rada Sołecka Wsi Zawadki jest następująca: Józef Juszczak, Stanisław Kawula, Zbigniew Kordeczka, Janusz Krzyściak i Czesław Malarz. 

Następnie Wójt Gminy Tymbark przedstawił zebranym ważniejsze inwestycje i wydarzenia, jakie miały miejsce w 2018 roku oraz omówił plany na 2019. Na zakończenie zaapelował o segregowanie odpadów (ogólna ilość z roku na rok bardzo wzrasta, a ogólnie notowana tendencja idzie w kierunku bardzo znaczącego wzrostu  cen odbioru śmieci), jak też o wspólne działania zmierzające do ochrony powietrza. Podziękował również za zaufanie jakim obdarzono jego oraz radnych w ostatnich wyborach samorządowych.

Następnie w ramach wolnych wniosków sołtys oraz mieszkańcy zgłaszali uwagi na sprawy, które powinny być zrobione na terenie Zawadki (np. instalacja wodociągowa w stronę Folwarku, zatoczki przy nowo zbudowanej drodze na Zawadka Zagórze, przesuniecie hydrantu bliżej remizy, pomalowanie przystanków, udrożnienie rowów przy drodze powiatowej, brak wody (ciśnienia wody) w nowych domach przy drodze Zagórze, brak lustra koło sklepu nad p.Piwowarczykiem).

Do zebranych zwróciła się Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, która podkreśla iż bardzo docenia rozwój wsi Zawadka, pracowitość jej mieszkańców. Wyraziła nadzieje, że fakt iż w swojej dotychczasowej pracy miała możliwość kontaktów z poszczególnymi wsiami, znała ich problemy,  ułatwi jej  pracę dla dobra wsi.

IWS

zdjęcia: IWS