Uroczystość pogrzebowa śp.Joanny Liszki

Rodzina wraz ze wspólnotą Parafii Podłopień modliła się dzisiaj za śp.Joannę Liszkę, która  odeszła do Domu Pana w 85.roku życia. Mszy świętej pogrzebowej koncelebrowanej przewodniczył ks.proboszcz Janusz Balasa. Kazanie wygłosił ks.kanonik Franciszek Malarz, brat śp.Joanny.

Przed i podczas Eucharystii śpiewał chór parafialny “Iskra Miłosierdzia” prowadzony przez organistę Lucjana Bożka.

Po zakończonej Mszy św. ciało Zmarłej zostało złożone na tymbarskim cmentarzu, gdzie nastąpiło ostatnie pożegnanie.

IWS

(z powodu złej jakości nagrania kazania wskazane jest użycie słuchawek)

IWS

Wspomnienie ks.prałata Edwarda Nylca

,,Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”
Kohelet

Wspomnienie ks prałata Edwarda Nylca

Z wielkim żalem i uczuciem pustki przyjąłem wiadomość o śmierci ks. prałata Edwarda Nylca. Był osobą bliską lokalnym sprawom publicznym, dbająca jednocześnie by rzeczy świeckie nie przesłoniły spraw wiary. Z historii czerpał swą wiedzę i mądrość. Historia Polski była dla niego pasją i drogowskazem jak należy postępować w teraźniejszości. Zapamiętałem Zmarłego jako osobę skromną, życzliwą, a jednocześnie wnikliwie obserwującą nasze życie publiczne.

Dla żyjących śmierć zawsze przychodzi nie w porę, zawsze za wcześnie. Na ostatnie pożegnanie chciałbym wyrazić Mu ogromną wdzięczność za wszelkie dobro jakie wspólnota samorządowa Gminy Tymbark i ja osobiście doświadczyłem.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie!

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

śp. prałat Edward Nylec

Uroczystości pogrzebowe śp.prałata Edwarda Nylca (pierwszy dzień)

Wprowadzeniem zmarłego 16.02.24 r. księdza prałata Edwarda Nylca do tymbarskiej świątyni, w której przez 13 lat pełnił funkcję proboszcza, a następne prawie 8 lat rezydenta, szafarza Sakramentu Pokuty, rozpoczęły się uroczystości Jego pogrzebu.

Eucharystii połączonej ze śpiewem Nieszporów przewodniczył ksiądz proboszcz dr Jan Banach. W koncelebrze kapłani związani z tymbarską parafią, koledzy z seminarium, przyjaciele. Ksiądz proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Podczas Eucharystii śpiewał chór Parafii Tymbark, przy organach Piotr Taczanowski. 

Po zakończonej Mszy św. rozpoczęła się modlitwa w intencji Zmarłego, która zakończy się o godz.21.

W środę, od godz 10. z Mszą św.o godz.12.30 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża,  drugi dzień uroczystości pogrzebowych.

IWS

 

IWS

Internetowy konkurs z zakresu wiedzy o żołnierzach niezłomnych

 Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu wiedzy o żołnierzach wyklętych z okazji przypadającego 

1 marca – Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych.

Pierwsze pięć osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe (książkowe) ufundowane przez IPN Oddział w Krakowie. Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do 20 lutego 2024r. podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

 Pytanie:

Podaj imię i nazwisko oraz pseudonim najwyższego rangą żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego, skazanego bezprawnie w okresie stalinowskim i zamordowanego 24 lutego 1953 r.

Robert Nowak 

Gmina Tymbark – zebrania wiejskie w sołectwie Zawadka i Podłopień

W minioną niedzielę 18 lutego 2024 r. odbyły się dwa ostatnie Zebranie Wiejskie w Gminie Tymbark. Pierwsze z nich miało miejsce, w południe w Szkole Podstawowej w Zawadce, drugie zaś popołudniu w gmachu Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Podczas obu zebrań w Wójt Gminy, dr Paweł Ptaszek, przedstawił mieszkańcom obszerne podsuwanie inwestycji jakie realizowane były na terenie obu sołectwie oraz plany na 2024 rok.

Spotkaniem z mieszkańcami Podłopienia, Wójt Gminy zakończył coroczny cykl zebrań w sołectwach. Takie spotkania to bardzo ważny element prac włodarza gminy, który pozwala zarówno na podsumowania Jego aktywności w ciągu minionego roku, z kolei mieszkańcom umożliwia na bezpośredni kontakt z władzami gminy i wyrażanie własnych opinii i troski o sprawy bieżące ich Małej Ojczyzny. Z tego zatem względu są one szalenie istotne także w bieżącym funkcjonowaniu urzędu. Cieszy zatem duża frekwencja i mnogość przedstawianych spraw, które niejednokrotnie postrzegane z poziomu mieszkańca, mogą być różne, niż z urzędniczego gabinetu. Po raz kolejny potwierdza się zatem zasada, że tylko wymiana informacji, rzeczowa i nawet konstruktywna krytyka, i wynikająca z niej debata, pozwala ważne dla społeczności gminy spraw przeprocedować i rozwiązać problemy, tak, aby wszystkim żyło się w naszej gminie jak najlepiej. Wszak, każdemu z nas: mieszańcowi gminy, radnemu, urzędnikowi i Wójtowi,  zależy na rozwoju Gminy Tymbark naszej Wspólnej Małej Ojczyzny i nie trzeba chyba nikogo o tym fakcie przekonywać, bowiem jest to kwestia oczywista.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział w tym i poprzednich spotkaniach oraz wiele rzeczowych pytań, artykułowanych wniosków oraz konstruktywną dyskusję.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

 

Odpowiedź na wystąpienie radnego Czesława Kuca

Szanowni Państwo,

Zdaję sobie sprawę, że temat wody komunalnej wywołuje zaniepokojenie części Mieszkańców Gminy za sprawą ostatnich problemów i awarii. Tym niemniej w tekście Pana Czesława Kuca pojawiło się wiele nieścisłości do których chciałbym się odnieść. Pominę wątki osobiste skierowane pod adresem mojej osoby, a odniosę się jedynie do kwestii  istotnych merytorycznie:

  1. Priorytetem  kadencji 2018-2024  była gospodarka wodno- ściekowo co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach inwestycyjnych w wysokości 24,47 mln zł, co stanowi 63 % ogółu wydatków inwestycyjnych Gminy Tymbark.
  2. W latach 2018-2024 wykonanych zostało szereg inwestycji związanych z wodociągami w tym min. modernizacja SUW Podłopien, wymiana filtrów w 2022, nowa magistrala pod drogą Zagonie w Podłopieniu w kierunku Dobrej, budowa dodatkowego ujęcia na Łopieniu, budowa SUW wraz z siecią wodociągową w Piekiełku, wymiana wodociągu przy Armii Krajowej, dodatkowe studnie w Zamieściu i Piekiełku, rozbudowa sieci wodociągowej w Podłopieniu nad drogą krajową oraz budowa wodociągu na osiedlu Węglarka Zaolzie w Tymbarku, monitoring online ujęć wody.
  3. Zakończone zostały prace przy dodatkowym ciągu technologicznego uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania w Podłopieniu
  4. Obecnie trwają prace przy budowie magistrali wodociągowej od rynku  do Zamieścia (osiedla Malarzówka, Brodkówka) oraz rozpoczyna się II etap budowy wodociągu w Piekiełku
  5. Złożony został wniosek o dofinansowanie wymiany kilku odcinków sieci wodociągowej, wykonane zostaną studnie na Zawadce i Zamieściu oraz przepompownia, planowana jest budowa zbiorników wody uzdatnionej na Podłopieniu.
  6. Do czerwca br. ma zostać uruchomiony zbiornik nad blokami obok KEN w Tymbarku (umowa została podpisana w  lipcu 2022r., obecnie trwają prace projektowe).

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest stwierdzenie, iż modernizacja sieci wodociągowej była i jest priorytetem Gminy Tymbark. Reasumując, wiele zostało zrobione, a trzeba zrobić jeszcze więcej w dziedzinie gospodarki komunalnej. Do tego potrzeba jednak zgody, współpracy i konstruktywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a nie języka ataku i krytykanctwa wymierzonego w osobę, a nie skupiającego się na problemie.

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

wymiana magistrali wodociągowej na Podłopieniu