Sprawozdawcze zebranie OSP Podłopień

W jednostce OSP Podłopień, działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, odbyło się zebranie sprawozdawcze druhów strażaków. W trakcie zebrania dokonano oceny pracy zarządu, udzielono jednogłośnego absolutorium dla zarządu oraz przyjęto plan pracy w roku bieżącym.

W zebraniu uczestniczyli:  mł. kpt. Tomasz Duda z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.

W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli w 36 akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. W powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych MDP, młodzieżówka z Podłopienia zajęła IV miejsce. Druhowie pomagali w organizacji imprez kulturalnych, sportowych i patriotycznych na terenie gminy.

 W przyjętym planie działalności jednostki w roku 2023 znalazły się następujące zadania: kontynuacja podjętych działań mających na celu budowę nowej remizy, zakup samochodu, sprzętu  i umundurowania, podnoszenie stopnia wyszkolenia strażaków oraz dalszy rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

     Wszystkim naszym druhnom i druhom strażakom za trud i poświęcenie dla innych, często  z narażeniem własnego życia i zdrowia, trudną służbę i profesjonalizm w działaniach ratowniczych, składam serdeczne podziękowanie –  podkreśla wójt Paweł Ptaszek.

Robert Nowak

Fot. OSP Podłopień