We wszystkich sołectwach Gminy Tymbark Mieszkańcy zadowoleni są z pracy swoich sołtysów

W ubiegłą niedzielę odbyło się w Piekiełku zebranie wiejskie, które było ostatnie  z cyklu zebrań   wiejskich w  Gminie Tymbark, na których dokonywano wyborów sołtysów.   Jak się okazało wszyscy dotychczasowi sołtysi  zostali wybrani na następną kadencję, a nawet,  jak to było w Zamieściu i Podłopieniu, mieszkańcy nie wskazali kontrkandydatów. Sołtysami są: Pani Zofia Jeż (pełniąca też obowiązki Przewodniczącej Rady Gminy) – PiekiełkoPani Maria Łabuz – ZawadkaPan Andrzej Ligas (radny Gminy Tymbark) – Tymbark, Pan Stanisław Puchała – PodłopieńPan Marian Rybka – Zamieście.

IWS

Sesja budżetowa – część II

WYJASNIENIE: W związku z faktem, że od poprzedniego materiału na temat sesji budżetowej na www.tymbark.in minął już prawie miesiąc, przedstawiam  dyskusję na temat budżetu od początku.

Praca nad budżetem przygotowanym przez poprzedniego Wójta , rozpoczęła się  od przedstawienia radnym ( na dwa tygodnie przed sesją ) przez Wójta Pawła Ptaszka  zmian do projektu budżetu .

Wójt zaproponował zwiększenie  dochodów  o kwotę 751.091 zł , zwiększenie to wynika z planowanych refundacji realizowanych w 2014 roku zdań inwestycyjnych tj.: budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark (233.259 zł), budowa lodowiska (191.200 zł) oraz budowa Parku Zofii Turskiej (300.000 zł) oraz inne dochody bieżące (26.632 zł).

Wójt zaproponował zwiększenie  wydatków (  o tą samą kwotę, co było zgodne ze zmianami Klubu Radnych Nasza Gmina, czyli o 751.091 zł ) na wykonanie  następujących  pozycj:

[Czytaj więcej…]

Tymbark w “Gazecie Krakowskiej”

W ciągu niecałego miesiąca dwukrotnie  Gazeta Krakowska pisała o Tymbarku, o jego Wójcie Pawle Ptaszku.

16 stycznia br.  w swoim piątkowym felietonie Pan Stanisław Gągała opowiedział o swojej rozmowie z Wójtem Tymbarku ( którą przeprowadził przy okazji  organizacji  koncertu “Przed zapaleniem choinki” ).  Była to rozmowa powracająca jeszcze do okresu kampanii wyborczej ( autor określił ją, że była przeprowadzona w “stylu amerykańskim” , nakierowana na kontakt z wyborcą , jednocześnie z wykorzystaniu internetu, z hasłem “zgoda buduje, niezgoda rujnuje”), ale jednocześnie na temat planowanych przedsięwzięć.  Plany to kontynuacja zadań, które będą służyć ogółowi mieszkańców, chociaż powinny one obejmować nowe elementy, na które należy zdobyć środki unijne. Kontynuacją prac jest np. zakończenie budowy  lodowiska.

Z drugiej strony Pan Stanisław Gągała przedstawił inwestycje, które jego zdaniem powinny być zrealizowane w Tymbarku: zaplecze sportowe przy Szkole Podstawowej w Tymbarku, które ma nadzieje  co najmniej dorówna boiskom, jakie są przy szkołach w innych miejscowościach powiatu oraz  otoczenie wokół przedszkola, hali sportowej, które niestety jest obecnie “zaśmiecone” ( żwir, kamienie, błoto), a po uporządkowaniu mógłby to być plac, na którym będzie można wybudować  np.  miniamfiteatr.

Stanisław Gągała podkreślił, że czeka za realizację obietnicy wyborczej Pana Ptaszka –  na zorganizowanie spotkania  samorządowców z tymbarską przedsiębiorczością.

[Czytaj więcej…]

Zebranie wiejskie – wybory Sołtysa w Tymbarku

Dzisiaj odbyło się zebranie wiejskie w Tymbarku, którego głównym celem było wybór Sołtysa wsi Tymbark oraz Rady Sołeckiej wsi Tymbark. W związku z tym , że w wyznaczonym terminie nie było wymaganej 1/5 uprawnionych mieszkańców Tymbarku , zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Na godzinę 10.15 na listę wpisało się 175 osób, ostatecznie w czasie wyborów na sołtysa  uprawnionych do głosowania było 185 osób.  Zebranie prowadził wyznaczony przez Wójta Pawła Ptaszka radny Daniel Smoter. Na początku sołtys Andrzej Ligas przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa w latach 2011-2014 , a  pracownik Urzędu Gminy Tadeusz Rybka sprawozdanie z gospodarki leśnej sołectwa Tymbark.  Następnie przystąpiono do wyboru sołtysa. Wybrano komisję skrutacyjną. Na funkcję sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Andrzeja Ligasa oraz Pani Katarzyny Smaga. Zgodnie z przedstawionym przez komisję protokołem z wyborów, oddano 183 ważnych głosów, Pan Andrzej Ligas otrzymał 125 głosów, Pani Katarzyna Smaga 58 głosów.

Sołtysem wsi Tymbark został radny Gminy Tymbark Pan Andrzej Ligas.

Następnym punktem zebrania było wybór członków dziewięcioosobowej Rady Sołeckiej. Zgłoszono 10 kandydatur. W czasie, gdy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania Wójt zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi przyjętymi przez Radę Gminy Tymbark na 2015 rok.

Następnie Mieszkańcy zadawali Wójtowi pytania. Pan Jan Kawula zadał pytanie w sprawie gospodarki leśnej, nawiązując do skargi złożonej przez jednego mieszkańca Tymbarku w sprawie wycięcia dużego obszaru leśnego na górze Rydznik. Wójt potwierdził, że taka skarga wpłynęła i że będzie ona rozpatrywana. Pan Adam Zborowski zwrócił uwagę na zniszczone tablice informacyjne przy drogach wjazdowych do Tymbarku oraz na problem złego stanu przejazdu przez tory kolejowe.  W odpowiedzi Wójt powiedział, że znany jest mu problem przejazdu, gdyż sprawa ta toczy się już od lat, teren ten należy do PKP, który nie reaguje na interwencje w tej sprawie.  Tablice są faktycznie zniszczone, ale wykonanie nowych wymaga nakładów finansowych, zwróci się więc w tej sprawie do Rady Gminy. Pan Janusz Szewczyk zapytał się, czy w gminie będą realizowane programy mające na celu dofinansowanie do kolektorów słonecznych, wzorem innych gmin, oraz kiedy w końcu zostanie rozwiązany problem bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej przy skrzyżowaniu, na wysokości  dróg Nok oraz Rakówka. Wójt poinformował, że problem ew. programów został już rozpoczęty, poprzez zbieranie przez ankieterów informacji w tym zakresie wśród mieszkańców Gminy Tymbark.  Odnośnie przejścia dla pieszych to jest sprawa, która toczy się  już  wiele lat, wymaga ona współpracy gminy, powiatu oraz dyrekcji dróg krajowych. Wójt złożył deklarację, że podejmie działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. Mieszkańcy zgłosili  sprawę  braku odśnieżania ulicy przy technikum, jak również  problem śmieci, w przypadku, gdy  zima uniemożliwia dojazd śmieciarki do poszczególnych domów. Poruszono sprawę dużego spadku ciśnienia wody w wodociągach, zadając przy okazji pytanie o zasadność budowy myjni.  Sprawę problemu z wodą ( z jej brakiem od kilku tygodniu) zgłosił Pan Mucha. Wójt w związku z brakiem informacji o tej sprawie zapewnił, że zajmie się sprawą.  Pan Stanisław Przybylski zapytał Wójta kiedy zacznie działać elektroniczny urząd umożliwiający np. pobranie ze strony internetowej Urzędu Gminy deklaracji podatkowych, jednocześnie z informacją o obowiązującej  w danym zakresie uchwale Rady Gminy, jak też kiedy będzie podany do informacji “bilans otwarcia” , informujący o faktycznej sytuacji ekonomicznej gminy. Wójt odpowiedział, że wprowadzenie możliwości  załatwiania spraw przy użyciu strony internetowej oraz przekazywania Mieszkańcom  informacji o sprawach gminnych  jest dla niego tematem priorytetowym. Rozwiązane widzi  w planowanym wprowadzeniu w urzędzie systemu zarządzania jakością, wymaga to  jednakże   czasu  oraz finansów. Obecnie informację przedstawiane są na stronie urzędu oraz na Facebooku. Odnośnie bilansu otwarcia Wójt złożył deklarację, że informacja taka będzie przedstawiona. Podczas zadawanych pytań głos zabrał radny Jarosław Oleksy i odniósł się do sprawy wycinki lasu. Poinformował, że temat jest mu znany ze względu na swój zawód. Wie, że wycięte drzewa miały 140 lat, czyli powinny być wycięte  już 20 lat temu. Nie sporządzono również planu zagospodarowania lasem. Są to zaniedbania lat ubiegłych.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do Rady Sołeckiej ( w związku z równą ilością głosów dwóch kandydatów wybory były w sumie przeprowadzone trzykrotnie).

Skład Rady Sołeckiej:

Pani Wioletta Beberok, Pan Grzegorz Chudy, Pan Janusz Giza, Pan Marek Kawula, Pan Paweł Leśniak, Pan Krzysztof Pawlik,  Pan Adam Urbański, Pan Wojciech Woźniak oraz Pan Adam Zborowski.

Wybory Rady były ostatnim punktem zebrania.

Irena Wilczek-Sowa

 zweryfikowano: 09.01.2015, godz.16.01

Wspólne posiedzenie komisji stałych RG Tymbark oraz sesja budżetowa – część I

29 stycznia Rada Gminy miała miejsce V Sejsa Rady Gminy Tymbark tzw. sesja budżetowa.

Poprzedzona ona była wspólnym posiedzeniem komisji stałych Rady (26.01), na którym to Klub Radnych Nasza Gmina przedstawił swoje propozycje zmian do projektu budżetu przygotowanego w ustawowym terminie przez poprzedniego Wójta, jak też do przedłożonych autopoprawek Wójta Pawła Ptaszka. Generalnie wnioski Klubu Radnych z jednej strony dotyczyły wykazania możliwości oszczędności na poszczególnych pozycjach w kosztach budżetowych, a z drugiej strony do szczegółowego podziału wydatków na wskazane przez Klub inwestycje. W wyniku dyskusji radni Klubu zweryfikowali niektóre kwoty przeznaczone na inwestycje . Dotyczyło to głównie wydatków na sporządzanie dokumentacji na wodociągi i sieci kanalizacyjne. Radni zdecydowali o  podziale środków na wszystkie 5 miejscowości (kwoty od 15 tys. zł do 45 tys). Burzliwe dyskusje były również przy propozycji radnych o obniżenie kosztów działania urzędu gminy. Na zakończenie radni zdecydowali, że wypracowane na komisji wnioski zostaną przedstawione na sesji. Wójt Paweł Ptaszek miał inne zdanie. Uważał on, że na sesji powinny być dane pod głosowanie, oddzielnie od wniosków klubu radnych , jego autopoprawki. Poprosił również o przedłożenie projektu wydatków, będącego wynikiem prac komisji, w formie pisemnej. Jednakże zdaniem prowadzącego posiedzenie komisji, Pana Zimirskiego, notatki, jakie sporządzał Wójt w trakcie przebiegu prac komisji powinny być dla niego wystarczającym dokumentem.

[Czytaj więcej…]

Koncert “Przed zapaleniem choinki” w fotografii

Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Narodzenia NMP można powrócić do wspaniałego koncertu   ( https://tymbark.in/koncert-koled-i-pastoralek-polskich  ) kolęd  w wykonaniu  Eweliny Hańskiej oraz Bogusława Morki , połączonego z prezentacją twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (  związaną z okresem bożonarodzeniowym) w wykonaniu Laury Łącz poprzez zapoznanie się z galerią zdjęć z tegoż koncertu:

http://parafia-tymbark.pl/index.php/galeria/category/80-koncert-koled-przed-zapaleniem-choinki

Irena Wilczek-Sowa