“Określenie i znaczenie” – wg Wacława Dudzika

  • Często  wyrażamy słowo, o znaczeniu będzie mowa,
  • Określenie i znaczenie, aby było zrozumienie.
  • Te co dotyczy człowieka, jego bytu, na co czeka.
  • Człowiek stworzenie rozumne, w egzystencji bywa trudne!

Zaczynając od rodziny!
Tajemnicą jest rodzenie oraz na świat przychodzenie!
Dla człowieka to początek, dom rodzinny. A ziemia jest miejscem przeznaczenia danemu rodowi, plemieniu, wspólnocie, społeczeństwu, ojczyźnie, narodowi, ludowi, państwu w kraju czy krainie!

Kraj – kraina!
Określenie i znaczenie – obszar zamieszkały, stanowiący gospodarczą i polityczną całość. Kraina obszar wyróżniający się położeniem
geograficznym, typowo roślinnym, fauny i flory, kraina mlekiem i miodem płynąca, region, okolica obfitująca we wszystko.

Ród!
W społeczeństwie pierwotnym podstawowa jednostka organizacyjna stanowiąca związek wielkich rodzin. Zespół ludzi spokrewnionych ze sobą pochodzących od jednego przodka. Np. ród królewski, magnacki, grupa ludzi złożonych z rodziców, dzieci, wnuków i bliskich krewnych.

Wspólnota!
Odznacza się wspólnymi cechami, wspólne posiadanie lub przeżywanie czegoś np. upodobań, to co łączy, zespala.
Wspólne pochodzenie, kultura, wspólne interesy, wspólna własność rodowa, językowa.

Społeczeństwo!

Ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z podobieństw warunków życiowych, podziału pracy, norm postępowania itp.ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta.

Ojczyzna!

Kraj w którym się ktoś urodził i który jest krajem jego rodaków,
Miejsce skąd pochodzi, skąd bierze początek, dom ojczysty, ziemia oraz ojcowizna, majątek odziedziczony po ojcu lub należący od wielu lat do rodziny.

Naród!
Mieszkańcy pewnego terytorium mówiący jednym językiem,  związanych wspólną przeszłością i kulturą, mającą świadomość tej 
wspólnoty.

Lud!
Wspólne pochodzenie i język, tłum, migracja ludności.

Państwo!
Organizacja polityczna obejmująca ludzi stale osiedlonych na pewnym terytorium. Państwo w państwie – o instytucji, organizacji mającej lub uzurpującej sobie całkowitą niezależność od władz nadrzędnych.

Obywatel!
Członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję.
Obywatel – stały mieszkaniec jakiegoś regionu lub miasta.

Państwo Polskie!
Właściwy Polakom w języku, literaturze, kulturze, obyczaju, polskość, polski charakter, przynależność do narodu polskiego.

Kultura!
Materialna i umysłowa, działalność społeczna, oraz jej wytwory np. dobrobyt materialny i umysłowy, rozwój społeczeństwa, umiejętność
obcowania z ludźmi.
Uprawa ziemi, gatunku roślin, kultura osobista.

Nacjonalizm!
Postawa ideologiczna uznająca interes własny narodu za wartość najwyższą.

Demokracja!
Ustrój polityczny w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swoich przedstawicieli. Współuczestnictwo wszystkich w podejmowaniu decyzji, podporządkowanie się woli większości i poszanowanie praw innych ludzi.

Socjalizm!
Ideologia społeczna głosząca zniesienie prywatnej własności, środków produkcji i postulująca zbudowanie ustroju społecznego, który doprowadzi do usunięcia podziałów klasowych. Dotyczy społeczeństwa, związany z zaspokojeniem potrzeb materialnych i bytowych.

Dyktatura!
Niczym nieograniczona władza skupiona w rękach jednostki lub grupy, okres trwania rządów dyktatorskich.

Było to określenie i znaczenie dotyczące lepszego zrozumienia słów wyrażonych w sensie skróconym.
Argenteuil, 29 XI 2018

Fragment  książki Wacława Dudzika “Przygody i doświadczenia życiowe” wydanej w 2020 roku, rozdział “Refleksje”