Wprowadzono zmiany w budżecie

24 kwietnia odbyła się Sesja Rady Gminy Tymbark.  Jednym z ważniejszym punktów było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Propozycja zmiany przedstawiona przez Wójta wynikała z faktu, iż następna inwestycja określona przez Radę Gminy w budżecie,  została niedoszacowana. W wyniku przetargu na realizację inwestycji pod nazwą „wymiana i budowa kanalizacji w Tymbarku” najniższa zaproponowana cena jest wyższa niż wartość przeznaczonych na jej realizację  środków. W związku z tym faktem wystąpiła konieczność „znalezienia” brakujących pieniędzy. W tej sprawie Wójt swój wniosek przedstawił na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji merytorycznych, jak miała miejsce w środę poprzedzającą sesję. Złożony wówczas wniosek Wójta był następujący: środki przeznaczone na inwestycję „Droga i chodnik od Pana Stańca… „ w kwocie 20 000 zł przeznaczyć na realizowaną już inwestycję, zaś przeprowadzenie podziału geodezyjnego, który będzie pierwszym krokiem do wykonania tej  inwestycji,  pokryć ze środków innej „szuflady budżetowej” tj. z gospodarki nieruchomościami (zgodnie z regułami budżetowymi tego typu działania winny być właśnie w ten sposób klasyfikowane). Propozycja Wójta spotkała się o bardzo ostrą krytyką członków kluby „Nasza Gmina”, w szczególności przez radnego Mariana Zimirskiego oraz radnego Krzysztofa Wiśniowskiego. Pomimo deklaracji Wójta, iż podział geodezyjny  pod drogę i chodnik będzie wykonany w bieżącym roku, radni Klubu Radnych”Nasza Gmina” nie zmienili zdania. Padały między innymi słowa, że wójt kłamie, że robi z Tymbarku Białoruś. Strony dyskusji nie doszły podczas posiedzenia  komisji do porozumienia. Z uwagi na tą sytuację, Wójt na sesji przedstawił inny wniosek, w formie autopoprawki.  Zaproponował, aby zadanie „Chodnik…  „ pozostało nadal wpisane, jako zadanie inwestycyjne, jednakże z kwotą 5 tys, zł, czyli tyle ile kosztować będzie podział geodezyjny, akt notarialny (prace realne do wykonania w tym roku), zaś  pozostałe 15  tys. zł przenieść na zabezpieczenie środków na wymianę i budowę kanalizacji…. .  Autopoprawka przedstawiona na sesji przez Wójta została przyjęta przez Radę Gminy 8 głosami „za”, przy 6 „wstrzymujących się”. Wstrzymali  się od głosu:  radna Zofia Jeż i   radna Danuta Dawiec oraz radni: Jarosław Oleksy, Zbigniew Papież, Daniel Smoter oraz Marian Zimirski. Pozostałych 8 radnych poparło zmiany zaproponowane przez wójta.

Inne zmiany wprowadzone tą uchwałą to zabezpieczenie środków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie konkursu ,,Piękno wokół nas” .

IWS