Zebranie wiejskie – wybory Sołtysa w Tymbarku

Dzisiaj odbyło się zebranie wiejskie w Tymbarku, którego głównym celem było wybór Sołtysa wsi Tymbark oraz Rady Sołeckiej wsi Tymbark. W związku z tym , że w wyznaczonym terminie nie było wymaganej 1/5 uprawnionych mieszkańców Tymbarku , zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Na godzinę 10.15 na listę wpisało się 175 osób, ostatecznie w czasie wyborów na sołtysa  uprawnionych do głosowania było 185 osób.  Zebranie prowadził wyznaczony przez Wójta Pawła Ptaszka radny Daniel Smoter. Na początku sołtys Andrzej Ligas przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa w latach 2011-2014 , a  pracownik Urzędu Gminy Tadeusz Rybka sprawozdanie z gospodarki leśnej sołectwa Tymbark.  Następnie przystąpiono do wyboru sołtysa. Wybrano komisję skrutacyjną. Na funkcję sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pana Andrzeja Ligasa oraz Pani Katarzyny Smaga. Zgodnie z przedstawionym przez komisję protokołem z wyborów, oddano 183 ważnych głosów, Pan Andrzej Ligas otrzymał 125 głosów, Pani Katarzyna Smaga 58 głosów.

Sołtysem wsi Tymbark został radny Gminy Tymbark Pan Andrzej Ligas.

Następnym punktem zebrania było wybór członków dziewięcioosobowej Rady Sołeckiej. Zgłoszono 10 kandydatur. W czasie, gdy komisja skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania Wójt zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi przyjętymi przez Radę Gminy Tymbark na 2015 rok.

Następnie Mieszkańcy zadawali Wójtowi pytania. Pan Jan Kawula zadał pytanie w sprawie gospodarki leśnej, nawiązując do skargi złożonej przez jednego mieszkańca Tymbarku w sprawie wycięcia dużego obszaru leśnego na górze Rydznik. Wójt potwierdził, że taka skarga wpłynęła i że będzie ona rozpatrywana. Pan Adam Zborowski zwrócił uwagę na zniszczone tablice informacyjne przy drogach wjazdowych do Tymbarku oraz na problem złego stanu przejazdu przez tory kolejowe.  W odpowiedzi Wójt powiedział, że znany jest mu problem przejazdu, gdyż sprawa ta toczy się już od lat, teren ten należy do PKP, który nie reaguje na interwencje w tej sprawie.  Tablice są faktycznie zniszczone, ale wykonanie nowych wymaga nakładów finansowych, zwróci się więc w tej sprawie do Rady Gminy. Pan Janusz Szewczyk zapytał się, czy w gminie będą realizowane programy mające na celu dofinansowanie do kolektorów słonecznych, wzorem innych gmin, oraz kiedy w końcu zostanie rozwiązany problem bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej przy skrzyżowaniu, na wysokości  dróg Nok oraz Rakówka. Wójt poinformował, że problem ew. programów został już rozpoczęty, poprzez zbieranie przez ankieterów informacji w tym zakresie wśród mieszkańców Gminy Tymbark.  Odnośnie przejścia dla pieszych to jest sprawa, która toczy się  już  wiele lat, wymaga ona współpracy gminy, powiatu oraz dyrekcji dróg krajowych. Wójt złożył deklarację, że podejmie działania mające na celu rozwiązanie tego problemu. Mieszkańcy zgłosili  sprawę  braku odśnieżania ulicy przy technikum, jak również  problem śmieci, w przypadku, gdy  zima uniemożliwia dojazd śmieciarki do poszczególnych domów. Poruszono sprawę dużego spadku ciśnienia wody w wodociągach, zadając przy okazji pytanie o zasadność budowy myjni.  Sprawę problemu z wodą ( z jej brakiem od kilku tygodniu) zgłosił Pan Mucha. Wójt w związku z brakiem informacji o tej sprawie zapewnił, że zajmie się sprawą.  Pan Stanisław Przybylski zapytał Wójta kiedy zacznie działać elektroniczny urząd umożliwiający np. pobranie ze strony internetowej Urzędu Gminy deklaracji podatkowych, jednocześnie z informacją o obowiązującej  w danym zakresie uchwale Rady Gminy, jak też kiedy będzie podany do informacji “bilans otwarcia” , informujący o faktycznej sytuacji ekonomicznej gminy. Wójt odpowiedział, że wprowadzenie możliwości  załatwiania spraw przy użyciu strony internetowej oraz przekazywania Mieszkańcom  informacji o sprawach gminnych  jest dla niego tematem priorytetowym. Rozwiązane widzi  w planowanym wprowadzeniu w urzędzie systemu zarządzania jakością, wymaga to  jednakże   czasu  oraz finansów. Obecnie informację przedstawiane są na stronie urzędu oraz na Facebooku. Odnośnie bilansu otwarcia Wójt złożył deklarację, że informacja taka będzie przedstawiona. Podczas zadawanych pytań głos zabrał radny Jarosław Oleksy i odniósł się do sprawy wycinki lasu. Poinformował, że temat jest mu znany ze względu na swój zawód. Wie, że wycięte drzewa miały 140 lat, czyli powinny być wycięte  już 20 lat temu. Nie sporządzono również planu zagospodarowania lasem. Są to zaniedbania lat ubiegłych.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów do Rady Sołeckiej ( w związku z równą ilością głosów dwóch kandydatów wybory były w sumie przeprowadzone trzykrotnie).

Skład Rady Sołeckiej:

Pani Wioletta Beberok, Pan Grzegorz Chudy, Pan Janusz Giza, Pan Marek Kawula, Pan Paweł Leśniak, Pan Krzysztof Pawlik,  Pan Adam Urbański, Pan Wojciech Woźniak oraz Pan Adam Zborowski.

Wybory Rady były ostatnim punktem zebrania.

Irena Wilczek-Sowa

 zweryfikowano: 09.01.2015, godz.16.01

Wspólne posiedzenie komisji stałych RG Tymbark oraz sesja budżetowa – część I

29 stycznia Rada Gminy miała miejsce V Sejsa Rady Gminy Tymbark tzw. sesja budżetowa.

Poprzedzona ona była wspólnym posiedzeniem komisji stałych Rady (26.01), na którym to Klub Radnych Nasza Gmina przedstawił swoje propozycje zmian do projektu budżetu przygotowanego w ustawowym terminie przez poprzedniego Wójta, jak też do przedłożonych autopoprawek Wójta Pawła Ptaszka. Generalnie wnioski Klubu Radnych z jednej strony dotyczyły wykazania możliwości oszczędności na poszczególnych pozycjach w kosztach budżetowych, a z drugiej strony do szczegółowego podziału wydatków na wskazane przez Klub inwestycje. W wyniku dyskusji radni Klubu zweryfikowali niektóre kwoty przeznaczone na inwestycje . Dotyczyło to głównie wydatków na sporządzanie dokumentacji na wodociągi i sieci kanalizacyjne. Radni zdecydowali o  podziale środków na wszystkie 5 miejscowości (kwoty od 15 tys. zł do 45 tys). Burzliwe dyskusje były również przy propozycji radnych o obniżenie kosztów działania urzędu gminy. Na zakończenie radni zdecydowali, że wypracowane na komisji wnioski zostaną przedstawione na sesji. Wójt Paweł Ptaszek miał inne zdanie. Uważał on, że na sesji powinny być dane pod głosowanie, oddzielnie od wniosków klubu radnych , jego autopoprawki. Poprosił również o przedłożenie projektu wydatków, będącego wynikiem prac komisji, w formie pisemnej. Jednakże zdaniem prowadzącego posiedzenie komisji, Pana Zimirskiego, notatki, jakie sporządzał Wójt w trakcie przebiegu prac komisji powinny być dla niego wystarczającym dokumentem.

[Czytaj więcej…]

Koncert “Przed zapaleniem choinki” w fotografii

Na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Narodzenia NMP można powrócić do wspaniałego koncertu   ( https://tymbark.in/koncert-koled-i-pastoralek-polskich  ) kolęd  w wykonaniu  Eweliny Hańskiej oraz Bogusława Morki , połączonego z prezentacją twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (  związaną z okresem bożonarodzeniowym) w wykonaniu Laury Łącz poprzez zapoznanie się z galerią zdjęć z tegoż koncertu:

http://parafia-tymbark.pl/index.php/galeria/category/80-koncert-koled-przed-zapaleniem-choinki

Irena Wilczek-Sowa

 

Kolej Podłęże-Piekiełko?

Witamy na stronie internetowej projektu:  “Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz”.  Aktualnie trwający etap projektu obejmuje zadanie: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Powyższy tekst można przeczytać na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poświęconej tak ważnej dla naszego regionu inwestycji.

Dla zainteresowanych tematem podaję linki:

http://www.podleze-piekielko.pl/

http://media.wix.com/ugd/0a3577_bc8dd084d52e412dbf10c6e0416f3570.pdf

Irena Wilczek-Sowa

Czy naruszono dobra osobiste?

15 stycznia br. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie Pana Lecha Nowaka oraz Pana Krzysztofa Smagi  przeciwko siedmiu radnym Rady Gminy Tymbark kadencji 2010 – 2014 w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. Pan Lech Nowak oraz Pan Krzysztof Smaga złożyli swoje pozwy  we wrześniu ubiegłego roku, w związku z artykułem, jaki ukazał się na portalu www.tymbark.in pod tytułem “Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark”.   Podczas rozprawy nie doszło do rozstrzygnięcia ani do zawarcia ugody, w związku z tym następna  odbędzie się w kwietniu 2015 r.

Irena Wilczek-Sowa

 

Koncert kolęd i pastorałek polskich

„Przed zapaleniem choinki”

 Już się dzień jak tragarz pochyla.

Trzeba wyjść na miasto. Wigilia.

Trzeba się trochę powłóczyć

Zamglonymi ulicami Krakowa….”

 I. Gałczyński

1

Dzięki staraniom Proboszcza naszej parafii księdza  Edwarda Nylca będziemy mieli okazję uczestniczyć w kolejnym  „Parafialnym wydarzeniu kulturalnym” (tak zatytułowałem poprzednią informację o koncercie), a było to rzeczywiście wydarzenie niezwykłe. Koncert o którym mowa odbył się w listopadzie z okazji odzyskania niepodległości i miał charakter patriotyczny. Natomiast ten który się odbędzie  ma charakter religijny jest  związany z Bożym Narodzeniem i wielowiekową tradycją śpiewania kolęd.

Do zorganizowania tego koncertu przyczynił się również  Starosta limanowski  Pan Jan Puchała i Wójt Gminy Tymbark Pan Paweł Ptaszek. Koncert nie byłby możliwy gdyby nie sponsorzy: firma Gold-Drop oraz przedsiębiorstwo „Galicja” z Nowego Sącza.

Na koncercie obecny będzie gość specjalny ksiądz biskup  Władysław Bobowski.

[Czytaj więcej…]

„Tymbarski Ton” w orszaku TRZECH KRÓLI

Tymbarska orkiestra „Tymbarski Ton” na zaproszenie proboszcza Parafii Gromnik księdza doktora Andrzeja Jedynaka ( pracował w Tymbarku w latach 70-tych XX wieku ) wzięła udział w parafialnej uroczystości Święta Objawienia Pańskiego w Grominku (uroczystość transmitowana była przez internetową „Telewizję Gromink”). Orkiestra swoją grą uświetniała przemarsz orszaku TRZECH KRÓLI. Była to już druga okazja, jak mieszkańcy Grominka mogli usłyszeć kolędy i pastorałki w wykonaniu tymbarskiej orkiestry. Premiera miała miejsce w dniu Wigilii Narodzenia Pańskiego. Ksiądz Andrzej Jedynak wykorzystał, otrzymaną od swoich przyjaciół z Tymbarku, płytę „Hej kolędą, kolęda” i muzyka popłynęła na cała miejscowość z wieży …kościelnej.
Orkiestra została ciepło przyjęta przez mieszkańców oraz władze gminy.
Miejmy nadzieję,że rozpoczęte w ten sposób kontakty będą miały ciąg dalszy.

Irena Wilczek-Sowa

 

W załączeniu zdjęcia udostępnione przez kierownika orkiestry “Tymbarski Ton” Pana Ryszarda Gawrona

[Czytaj więcej…]