Konsultacje Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego

Trwają konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dokument ten będzie stanowił informację na temat rodzaju możliwych do realizacji projektów na lata 2014- 2020 w województwie małopolskim finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zawierał katalog potencjalnych beneficjentów.

Uwagi do projektu mogą być zgłaszane do 31.08.2014r. i będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Małopolskiego.