Gmina Tymbark – nowe zadania inwestycyjne

We wtorek 2 kwietnia 2024 r. dr Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, przy kontrasygnacie Elżbiety Jania – Skarbnika Gminy, podpisał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej „Zastyr” dz. ew. 914 w miejscowości Tymbark” z firmą Drogbud” Staśko Stanisław z siedzibą w Słopnicach.

Zadanie obejmuje swym zakresem roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie elementów odwodnienia, w tym montaż rury PP DN400 i korytek betonowych oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni. Wartość umowy opiewa na kwotę: 80 756,09 zł brutto, pokrytych ze środków własnych Gminy Tymbark. Termin realizacji określony został do dnia 31 maja 2024 r.
* * *

Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Tymbarku

Wśród zadań modernizacyjnych infrastruktury wodociągowej, jakie prowadzone są na terenie Gminy Tymbark, znajduje się m.in. stacja uzdatniania wody na Osiedlu Nowy Dwór (nad blokami zakładowymi) nad osiedlem bloków w Tymbarku.

W jej zakresie znajdzie się m.in. dobór i montaż technologii uzdatniania wody w istniejącym zbiorniku pojemnościowym w m. Tymbark, a w tym: a) dobór chloratora, b) dobór lampy UV, c) dobór filtrów uzdatniających, d) wymianę instalacji wod-kan oraz elektrycznej w obrębie zbiornika.

Ponadto, przeprowadzona zostanie modernizację studni głębinowych Tymbark, a w tym: a) montaż głowic studni, b) montaż wodomierzy, c) montaż armatury, d) montaż dwóch pomp głębinowych wraz z rura wznośną.

Środki na ten cel pochodzić będą z Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Informacja, grafiki: UG Tymbark